Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Ścinawa: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Ścinawa: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
10/08/2018

  
S153
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Ścinawa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 153-351493

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gmina Ścinawa
Rynek 17
Ścinawa
59-330
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Głowacz
Telefon: +48 767400245
E-Mail: aglowacz@scinawa.pl
Fax: +48 767400201
NUTS-Code: PL516

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa projektowania w ramach Kontraktu 2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP.271.3.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przedmiotu zamówienia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa).” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Projekt ma spełniać wymagania zawarte w SIWZ stanowiącym załącznik Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SIWZ znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania).

Zakres zamówienia przewidziany do zaprojektowania to projekt rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej Q śr d = 2500 m3/d zlokalizowanej w Ścinawie obręb Lasowice na działce o nr ewidencyjnym 441/3 dla potrzeb aglomeracji Ścinawa.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 236 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71220000

71221000

71300000

71320000

71322000

71322200

71248000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL516

Hauptort der Ausführung:

Miejscowość Lasowice, gmina Ścinawa, powiat lubiński, województwo dolnośląskie, kraj Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przedmiotu zamówienia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa).”

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawą z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Projektant musi zapewnić wykonanie prac zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie badań podłoża gruntowego zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

2) Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.2.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

3) Opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań oczyszczalni ścieków przedstawiającej min. dwa warianty rozwiązań technologicznych zawierającej zestawienie kosztów inwestycyjnych dla każdego z proponowanych wariantów oraz roczne zestawienie kosztów eksploatacyjnych w/w wariantów. Inwestor podejmie ostateczną decyzję o rodzaju zastosowanej technologii w oparciu o dane przedstawione w „Koncepcji..”.

4) Wykonanie projektów budowlanych spełniających wymogi Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.) wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Ścinawa,

5) Opracowanie projektów odtworzenia nawierzchni jeśli będą wymagane przez Zarządców dróg,

6) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni, przygotowanie wniosku o wydanie zgody na usunięcie drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę,

7) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, między innymi: decyzja środowiskowa wraz z raportem oddziaływania na środowisko (jeśli będzie konieczny), decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru nie objętego zapisami MPZP, operat wodnoprawny z decyzją pozwolenia wodnoprawnego,

8) Rozwiązania kolizji,

9) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

10) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia robót budowlanych w okresie ich realizacji.

Szczegółowy zakres zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r)

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin wykonania dokumentacji projektowej / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.03.00-00-0067/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 074-164661

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa projektowania w ramach Kontraktu 2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

02/08/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. j.
ul. Bór 143/157
Częstochowa
42-202
Polen
E-Mail: biuro@nbmtechnologie.pl
NUTS-Code: PL22

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 993 200.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 236 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej

z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno

wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami

ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej

lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju

podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa

się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,

do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 1.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

7. Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 1. 8. Odwołanie

wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 4 zdanie drugie albo w terminie 15

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli

postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 10.

odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby

Zamawiającego. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi

skargi. 13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 14. Od wyroku sądu

lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie

stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 15. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony

prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

07/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 10
Ausgabe
10.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de