Startseite » Ausschreibung »

Polen, Rzeszów: Zusätzliche Angaben

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Rzeszów: Zusätzliche Angaben

25/02/2020

  
S39
  
Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 039-093131

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 249-618748)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 001023003
Postanschrift: Geodetów 1
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bogusław Chruściel
E-Mail: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Telefon: +48 178614544
Fax: +48 178521130

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Budowa Oddz. Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową dla potrzeb jedn. podległych PUCS w Przemyślu

Referenznummer der Bekanntmachung: 1801-ILZ1.260.7.2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczenia usług nadzoru inwestorskiego, dalej zwany również, jako „Inwestor Zastępczy” przy realizacji zadania pn.: „Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek granicznych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/02/2020

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-618748

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: II.2.4

Anstatt:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczenia usług nadzoru inwestorskiego, dalej zwany również, jako „Inwestor Zastępczy” przy realizacji zadania pn.: „Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek granicznych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w zakresie:

1) robót konstrukcyjno – budowlanych,

2) robót sanitarnych (wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o.),

3) robót elektrycznych i elektoenergetycznych,

4) robót telekomunikacyjnych,

5) robót drogowych.

W tym koordynację wielobranżową, kontrolę i odpowiedzialność za spójność dokumentacji.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem Inwestora Zastępczego określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki Nr 5 do SIWZ – Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w folderach skompresowanych do formatu zip) oraz w Załączniku Nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

4. Na Inwestorze Zastępczym ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację Zadania inwestycyjnego w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą PrBud”,

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),

3) ustawy Pzp

Oraz z wszystkimi aktualnie obowiązującymi zmianami i nowelizacjami.

5. Zastępstwo inwestorskie w szczególności polega na zarządzaniu całością zadań mających na celu zrealizowanie zadania, obejmując m.in. zarządzanie, koordynowanie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, organizowanie prac, kontrolę i nadzór nad ich realizacją wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych na podstawie umowy z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych dalej „GWRB”. Inwestor zastępczy zobowiązany będzie świadczyć usługi w taki sposób, aby Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, ofertą i umową z GWRB w ustalonym terminie, przy skutecznym wyegzekwowaniu od GWRB wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i urządzeń, jakości prac i kosztów ich realizacji, jak również prawidłowe rozliczenie oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolenia niezbędnego na użytkowanie obiektów. Inwestor zastępczy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu Raportu końcowego z zakończenia inwestycji, wraz z zestawieniem wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Umowy.

6. Zgodnie z art. 658 w zw. z art. 656 w zw. z art. 638 w zw. z art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1145 z późn. zm.), dalej „KC” okres rękojmi na wady nieruchomości wynosi 5 lat (60 miesięcy), wobec tego wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim nie może być krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych przez GWRB będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z art. 556 w zw. z art. 561, w zw. z art. 568 KC okres rękojmi na wady rzeczy inne niż nieruchomości wynosi 2 lata (24 miesiące), wobec tego wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne na wszystkie urządzenia powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim nie może być krótszy niż 2 lata (24 miesiące) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

7. Z pozostałymi informacjami można zapoznać się na stronie: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl.

muss es heißen:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczenia usług nadzoru inwestorskiego, dalej zwany również, jako „Inwestor zastępczy” przy realizacji zadania pn.: „Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek granicznych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w zakresie:

1) robót konstrukcyjno-budowlanych,

2) robót sanitarnych (wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o.),

3) robót elektrycznych i elektoenergetycznych,

4) robót telekomunikacyjnych,

5) robót drogowych,

w tym koordynację wielobranżową, kontrolę i odpowiedzialność za spójność dokumentacji.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem Inwestora zastępczego określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 5 do SIWZ – Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w folderach skompresowanych do formatu zip) oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (po zmianie z 20.2.2020 r.).

4. Na Inwestorze Zastępczym ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację Zadania inwestycyjnego w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą PrBud”,

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),

3) ustawy Pzp,

oraz z wszystkimi aktualnie obowiązującymi zmianami i nowelizacjami.

5. Zastępstwo inwestorskie w szczególności polega na zarządzaniu całością zadań mających na celu zrealizowanie zadania, obejmując m.in. zarządzanie, koordynowanie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, organizowanie prac, kontrolę i nadzór nad ich realizacją wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych na podstawie umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych dalej „GWRB”. Inwestor zastępczy zobowiązany będzie świadczyć usługi w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową, ofertą i umową z GWRB w ustalonym terminie, przy skutecznym wyegzekwowaniu od GWRB wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i urządzeń, jakości prac i kosztów ich realizacji, jak również prawidłowe rozliczenie oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolenia niezbędnego na użytkowanie obiektów. Inwestor zastępczy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu raportu końcowego z zakończenia inwestycji, wraz z zestawieniem wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy (po zmianie z 20.2.2020 r.).

6. Zamawiającemu na wszelkie usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonane w związku z realizacją inwestycji przez GWRB przysługują uprawnienia właściwe dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Umowna odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może być krótsza niż 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy wykonanego przez GWRB będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

7. Z pozostałymi informacjami można zapoznać się na stronie: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl.

Abschnitt Nummer: III.2.2

Anstatt:

1. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty wynikające z deklaracji i zobowiązań Wykonawcy niesprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego.

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

3. Stosownie do dyspozycji art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy zakres zmian umowy został zawarty we wyorze umowy.

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę, niezwiązanych z wyborem Wykonawcy (np. zmiana konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiany sposobu fakturowania, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,itp). O powyższych zmianach strony umowy będą powiadamiały się wzajemnie pisemnie

muss es heißen:

1. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty wynikające z deklaracji i zobowiązań Wykonawcy niesprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego.

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ (po zmianie z 20.2.2020 r.). Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

3. Stosownie do dyspozycji art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy zakres zmian umowy został zawarty we wyorze umowy.

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę, niezwiązanych z wyborem Wykonawcy (np. zmiana konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiany sposobu fakturowania, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, itp). O powyższych zmianach strony umowy będą powiadamiały się wzajemnie pisemnie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Anstatt:

Tag: 02/03/2020

Ortszeit: 11:00

muss es heißen:

Tag: 31/03/2020

Ortszeit: 11:00

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Anstatt:

Tag: 02/03/2020

Ortszeit: 12:30

muss es heißen:

Tag: 31/03/2020

Ortszeit: 12:30

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de