Startseite »

Polen, Rzeszów: Zusätzliche Angaben (2022/S 229-659187)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Rzeszów: Zusätzliche Angaben (2022/S 229-659187)

28/11/2022

  
S229

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 229-659187

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 211-607792)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Nationale Identifikationsnummer: PL823
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-064
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Filip Kopyć
E-Mail: przetargi@erzeszow.pl
Telefon: +48 178754636
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parku wodnego w Rzeszowie”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-A.271.81.258.2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych na potrzeby budowy parku wodnego w Rzeszowie wraz z pozyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotowego obiektu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie obiektu rekreacji wodnej, tj. Parku wodnego w Rzeszowie o powierzchni użytkowej co najmniej 14 000 m2.

Zakłada się, że opracowana przez wykonawcę dokumentacja projektowa ma umożliwić budowę obiektu składającego się z dwóch części: części basenowej krytej o powierzchni lustra wody wynoszącej co najmniej 1500 m2 (pod dachem) oraz zespołu basenów odkrytych letnich o powierzchni lustra wody około 1400 m2 wraz z infrastrukturą towarzysząca i z zagospodarowaniem terenu (łącznie zwane jako „Obiekt”).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/11/2022

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-607792

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.3

Anstatt:

7. Warunek dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:

Określenie warunków:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 500 m2 wyposażonego w minimum 3 zjeżdżalnie o długości ślizgu co najmniej 14 m każda (długość bez basenów hamownych) i minimum 4 kabiny saunowe (pomieszczenia saunowe).

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania, która nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonała co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej branży architektonicznej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 500 m2 wyposażonego w minimum 3 zjeżdżalnie o długości ślizgu co najmniej 14 m każda (długość bez basenów hamownych) i minimum 4 kabiny saunowe (pomieszczenia saunowe).

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

muss es heißen:

7. Warunek dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:

Określenie warunków:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 500 m2 wyposażonego w minimum 3 zjeżdżalnie o długości ślizgu co najmniej 10 m każda (długość bez basenów hamownych) i minimum 4 kabiny saunowe (pomieszczenia saunowe).

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania, która nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonała co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej branży architektonicznej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni lustra wody pod dachem co najmniej 500 m2 wyposażonego w minimum 3 zjeżdżalnie o długości ślizgu co najmniej 10 m każda (długość bez basenów hamownych) i minimum 4 kabiny saunowe (pomieszczenia saunowe).

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Anstatt:

Tag: 29/11/2022

Ortszeit: 08:00

muss es heißen:

Tag: 09/12/2022

Ortszeit: 08:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de