Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Rzeszów: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Rzeszów: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
18/08/2018

  
S158
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 158-362444

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Korniak
Telefon: +48 178754636
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.erzeszow.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych budowy Zespołu Oświatowego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ-A.271.83.241.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dla potrzeb projektowych opinii, warunków, pozwoleń, sporządzenie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o udzielenie pozwolenia na budowę a także zgłoszeń nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykaz elementów opracowania zawiera tabela opracowań projektowych, stanowiąca załącznik do umowy.

Zakres prac projektowych obejmuje:

— budowę zespołu oświatowego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole, wraz z instalacjami wewnętrznymi,

— przebudowę/przełożenie istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowana inwestycją,

— budowę niezbędnych przyłączy i odcinków nowych sieci,

— inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,

— zagospodarowanie terenu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 1 444 124.07 PLN

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000

71327000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL823

Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dla potrzeb projektowych opinii, warunków, pozwoleń, sporządzenie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o udzielenie pozwolenia na budowę a także zgłoszeń nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykaz elementów opracowania zawiera tabela opracowań projektowych, stanowiąca załącznik do umowy.

Zakres prac projektowych obejmuje:

— budowę zespołu oświatowego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole, wraz z instalacjami wewnętrznymi,

— przebudowę/przełożenie istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowana inwestycją,

— budowę niezbędnych przyłączy i odcinków nowych sieci,

— inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,

— zagospodarowanie terenu wraz z projektem zjazdu z drogi publicznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 957 000.00 PLN

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 280

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena – 60 %;

2) doświadczenie projektanta branży architektonicznej – 20 %;

3) okres rękojmi – 20 %.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5. pkt. 2 i 4 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1 wypełniony i podpisany druk Oferta.

3.2 oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena, tj. w kryterium „doświadczenie projektanta branży architektonicznej” oraz w kryterium „okres rękojmi”.

3.3 Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej).

3.4 Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.

3.5 Ośw. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie i formie wskazanej w SIWZ.

3.6 Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

3.7 Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok.potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w

Postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dok. o których mowa w pkt. III.1.2) i, III.1.3) ogłoszenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane* do projektowania w odpowiednim zakresie, w specjalnościach:

— architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej branży architektonicznej budowy nowego budynku oświatowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie której wykonano roboty budowlane lub roboty budowlane są w trakcie realizacji,

— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

— instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

2. Zamawiający wymaga następującego dokumentu w odniesieniu do w/w warunków:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 27/09/2018

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 27/09/2018

Ortszeit: 13:15

Ort:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 3.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w sekcji III.1.2 pkt. 5.1.1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym, odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 stosuje się odpowiednio,

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.2 pkt 5.1.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

6. Szacunkowa całkowita wartość, podana w pkt. II.1.5) zawiera wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp i wartość innych części.

Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. – zaświadczenie/a, dok. – dokument/y.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Balkonsanierung
Sichtbeton
Linoleum
Beleuchtungslösungen
Industrieböden

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de