Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Rzeszów: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Rzeszów: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
13/10/2018

  
S198
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 198-448423

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego – Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Kontaktstelle(n): Agata Kaliszczak
Telefon: +48 178754636
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

I.1)Name und Adressen

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Kontaktstelle(n): Agata Kaliszczak
Telefon: +48 178754636
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.erzeszow.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:

Urząd Miasta Rzeszowa-Wydział Centralnego Zamawiającego
PL823
ul. Joselewicza 4
Rzeszów
35-064
Polen
Kontaktstelle(n): Agata Kaliszczak
Telefon: +48 178754636
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:

Wydział Centralnego Zamawiającego UM Rzeszowa
PL823
ul. Joselewicza 4 pok. 13
Rzeszów
35-064
Polen
Kontaktstelle(n): Agata Kaliszczak
Telefon: +48 178754636
E-Mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: 1. dostawa i montaż wiat przystankowych, 2. zaprojektowanie i realizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) wraz z ITS i parkingiem …

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ-A.271.104.311.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadań realizowanych w ramach Projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, polegającej na zarządzaniu projektem w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji.

Zadania, dla których wymagane jest pełnienie usługi IK:

1.dostawa i montaż wiat przystankowych; 1 kontrakt z wykonawcą

2.Zaprojektowanie i realizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) wraz z ITS oraz przebudową układu komunikacyjnego – 1 kontrakt z wykonawcą.

Usługa obejmuje

— doradztwo dla Zamawiającego o charakterze technicznym, organizacyjnym (w tym formalno-prawnym) w zakresie poprawnej realizacji zadań przez wykonawców,

— nadzór robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez wykonawców.

W tym opiniowanie dokumentacji projektowej,

— wsparcie Zamawiającego w przejściowych i końcowych rozliczeniach realizacji zadań, w tym w zakresie wynikającym z przyznanego dofinansowanie ze środków UE

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71248000

71244000

79421100

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL823

Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadań realizowanych w ramach Projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, polegającej na zarządzaniu projektem w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji.

Zadania, dla których wymagane jest pełnienie usługi IK:

1. dostawa i montaż wiat przystankowych; 1 kontrakt z wykonawcą

2. Zaprojektowanie i realizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) wraz z ITS oraz przebudową układu komunikacyjnego – 1 kontrakt z wykonawcą.

Usługa obejmuje:

— doradztwo dla Zamawiającego o charakterze technicznym, organizacyjnym (w tym formalno-prawnym) w zakresie poprawnej realizacji zadań przez wykonawców,

— nadzór robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez wykonawców.

W tym opiniowanie dokumentacji projektowej,

— wsparcie Zamawiającego w przejściowych i końcowych rozliczeniach realizacji zadań, w tym w zakresie wynikającym z przyznanego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 31/03/2021

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Podmiot dofinansowujący: Fundusze UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt/program (nazwa): POPW.02.01.00-18-0002/16-00 „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”/Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:cena 60 % i doświadczenie Inżyniera Kontraktu (Kierownika zespołu) 40 %

2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 366 075,00 zł netto na warunkach określonych w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5. pkt. 2, 4 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu

3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1.Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący zał. do SIWZ.

3.2.Ośw. (zawarte w druku OFERTA) i/lub/oraz dok. niezbędne do przyznania punktów w kryteriach oceny ofert tj. doświadczenie Inżyniera Kontraktu (Kierownika zespołu)

3.3.Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej)

3.4. Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.

3.5. Ośw. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie i formie wskazanej w SIWZ.

3.6. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

3.7. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust.11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dok. o których mowa w pkt. III.1.3) ogłoszenia.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającą wykształcenie/doświadczenie/ uprawnienia budowlane*:

a) Inżynier Kontraktu (Kierownik zespołu) –wymagania:

• wykształcenie wyższe,

• doświadczenie na stanowisku kierowniczym w zarządzaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i budowę lub budowę obiektu o kubaturze co najmniej 1000 m3 wraz z placem manewrowym lub parkingiem.

b) Inspektor nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej – wymagania:

• uprawnienia budowlane* w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,

• doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i budowę lub budowę obiektu obejmującego co najmniej 1 kondygnację podziemną,

c) Inspektor robót drogowych – wymagania:

• uprawnienia budowlane* w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

• doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i budowę lub budowę placu manewrowego i drogi, lub parkingu lub drogi.

d) Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych – wymagania:

• uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,

e) Inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w tym PV (fotowoltaika) – wymagania:

• uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, dla średniego napięcia,

• doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w zakresie instalacji elektrycznych lub kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych w tym przy wykonywaniu co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie instalacji elektrycznej zawierającej instalację fotowoltaiczną,

f) Inspektor ds. rozliczeń – wymagania:

• wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,

• doświadczenie przy wycenie (kosztorysowaniu) i rozliczaniu robót budowlanych, dostaw i usług, w tym co najmniej samodzielne rozliczenie jednego zakończonego kontraktu/zadania budowy obiektu kubaturowego.

• doświadczenie przy weryfikacji pod względem merytorycznym protokołów odbioru i faktur, rozliczania i raportowania projektów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy Wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji (powyżej):

g) Inspektor ds. ITS – wymagania:

• wykształcenie wyższe techniczne,

• doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu (w miejscu realizowanej inwestycji) lub nadzorowaniu w realizacji co najmniej jednego zamówienia zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) w obszarze systemów ITS, obejmującego w swym zakresie wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego, z dostawą i obsługą urządzeń rozproszonych (tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i/lub biletomaty), wdrożenie systemu parkingowego obejmującego co najmniej 50 miejsc postojowych

h) Specjalista ds. sieciowych urządzeń aktywnych i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych – wymagania:

• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

• doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik robót lub kierownik budowy na zamówieniu związanym z zaprojektowaniem i wykonaniem sieci telekomunikacyjnej oraz zaprojektowaniem i wykonaniem teletechnicznej instalacji światłowodowej o długości co najmniej 500 m z punktami pośrednimi.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku doświadczenia w realizacji jednego lub dwóch zamówień.

• doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – zrealizował lub nadzorował co najmniej jedną inwestycję obejmującą systemy bezpieczeństwa w zakresie łączności radiowej (bezprzewodowej),

i) Geodeta – wymagania:

• posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych i geodezyjnej obsługi inwestycji albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt III.1.3) ogłoszenia:

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.;

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 21/11/2018

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 21/11/2018

Ortszeit: 13:00

Ort:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 3

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00.PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa:

a) w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2.Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

3.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa dok., o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni

5. Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. – zaświadczenie/a, dok. – dokument/y

Nazwa zamówienia podana w pkt II.1.1) ogłoszenia została skrócona ze względu na ograniczenia techniczne co do ilości znaków. Pełna nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań:

1. dostawa i montaż wiat przystankowych,

2. zaprojektowanie i realizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) wraz z ITS i parkingiem Kiss&Ride oraz przebudową układu komunikacyjnego”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/10/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 11
Ausgabe
11.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de