Startseite » Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit »

Polen, Rzeszów: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2021/S 015-034177)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Rzeszów: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2021/S 015-034177)

22/01/2021

  
S15

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 015-034177

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Hanasiewicza 17 B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): W związku z postępowaniem przetargowym: Łukasz Gacek, tel.: +48 178537445, Dominika Borczyk-Kopacz, tel.: +48 178548970; w związku z zagadnieniami technicznymi: Mateusz Krasowski, tel.: 158428992
E-Mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+923 – 6+667 w miejscowości Stale Siedlisko gmina Grębów powiat tarnobrzeski

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.2810.88.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau

71315200 Bautechnische Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Zakres prac obejmuje:

— Wykonanie badań geotechnicznych.

— Wykonanie przekrojów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją budowli.

— Wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej wariantów rozwiązań wraz z budową modelu (opis + model).

— Wykonanie koncepcji wielowariantowej przeprowadzenia wód powodziowych (w tym przedmiaru robót oraz kosztorysu).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Ende: 11/12/2020

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 243-602273

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.88.2020

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+923 – 6+667 w miejscowości Stale Siedlisko gmina Grębów powiat tarnobrzeski

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

25/11/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Antea Polska S.A.
Postanschrift: ul. Dulęby 5
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-833
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 124 980.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień: Drugi Zamawiający: Nazwa i adresy: Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu Krajowy, numer identyfikacyjny: 830409070, adres pocztowy: ul. 1 Maja 4, miejscowość: Tarnobrzeg Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski.

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-wykonawcow.html

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Tak.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23.

5.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 PLN na okres związania ofertą określony w IV.2.6.

6. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca przedkłada wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zał. nr 2 do oferty).

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1) oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1, 5, 6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. Rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w pkt VII.2.A SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” (zał. nr 7 do oferty).

2) Dowody określające, czy usługi, o których mowa w załączniku nr 7 do Formularza oferty „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” zostały wykonane należycie (zał. nr 7a do oferty).

3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg podanego wzoru „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego", wskazanych zgodnie z pkt VII.2.B SIWZ (zał. nr 8 do oferty).

8. Inne dokumenty: formularz oferty, zakres rzeczowo- finansowy (zał. nr 1 do oferty), dowód wniesienia wadium (zał. nr 3 do oferty), pełnomocnictwo (zał. nr 4 do oferty), pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zał. nr 5 do oferty).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/01/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau

71315200 Bautechnische Beratung

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje:

— Wykonanie badań geotechnicznych.

— Wykonanie przekrojów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją budowli.

— Wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej wariantów rozwiązań wraz z budową modelu (opis + model).

— Wykonanie koncepcji wielowariantowej przeprowadzenia wód powodziowych (w tym przedmiaru robót oraz kosztorysu).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Ende: 18/12/2020

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 124 980.00 PLN

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Antea Polska S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 8672074339
Postanschrift: ul. Dulęby 5
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-833
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Modyfikacja dotyczy wydłużenie terminu realizacji umowy z 11.12.2020 – pierwotnie określonego w umowie – na 18.12.2020. Zmiana umowy została dokonana z uwagi na zaistniałe okoliczności, których Zamawiający nie mogli przewidzieć, działając z należytą starannością, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższa zmiana umowy nie powoduje zmiany wartości pierwotnej umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy nr RZ.ROZ.282.88.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. zawartej z Antea Polska S.A. a PGW WP i Powiatem Tarnobrzeskim (zwanymi dalej łącznie „Zamawiającymi”), termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony na dzień 11 grudnia 2020 r. Wykonawca 8.12.2020 zwrócił się z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania, w którym wskazał na nieprzewidziane trudności techniczne w wykonaniu prac, związane z pomiarami geodezyjnymi. Gęste krzewy i drzewa porastające okolice wału uniemożliwiły Wykonawcy zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych, przez co zmuszony był do zastosowania pomiaru inną metodą, co opóźniło realizacje prac. Dodatkowo Wykonawca wskazał wpływ epidemii Covid-19 na utrudnienia w realizacji umowy, w szczególności ze względu na nieobecność geodety, który został objęty kwarantanną, a następnie przebywał w izolacji. W związku z powyższym zostało zagrożone terminowe wykonanie zakresu objętego umową. Ww. okoliczności wpływających na realizacje umowy, nie dało się mimo wszelkiej staranności Zamawiającym przewidzieć. Dodatkowo możliwość dokonywania zmian umowy została przewidziana w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. umowy w którym Zamawiający dopuścili zmiany umowy w przypadku sytuacji: niezależnych od stron umowy oraz działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Modyfikacja umowy była konieczna z uwagi na wystąpienie okoliczności, których Zamawiający – pomimo dochowania należytej staranności – nie mogli przewidzieć, wskazanych w w pkt VII.2.1 niniejszego ogłoszenia. Wystąpienie ww. okoliczności miało nieprzewidziany charakter, na który Zamawiający pozostawali bez wpływu.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 124 980.00 PLN

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 124 980.00 PLN

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 2
Ausgabe
2.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de