Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Rybnik: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
18/04/2019

  
S77
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Rybnik: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 077-184091

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Kobeszko
Telefon: +48 324392000
E-Mail: rybnik@um.rybnik.pl
Fax: +48 324224124
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rybnik.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.176.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizacji (przebudowy) w technologii modułowej 9 budynków wielorodzinnych (tzw. familoków) wolnostojących zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Rybniku (tj. budynków zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej nr 17,

17a, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 27). Projekt musi uwzględniać modernizację (przebudowę) obiektu na podstawie dostępnych na rynku technologii modułowych z konstrukcją stalową, tj. szerokość modułu w przedziale 3,5m – 4 m z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowalnych. Podstawowym założeniem realizacji projektu pn. Modernizacja (przebudowa) budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i ekonomicznych, uwzględniając walory historyczne i architektoniczne ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektów.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 483 480.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71220000

71221000

71242000

71400000

71248000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL227

Hauptort der Ausführung:

Miasto Rybnik

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje sporządzenie odrębnie dla każdego z 9 budynków kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami (uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, opinii w tym niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). W ramach zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania na własny koszt prac przygotowawczych, w tym wykonania badań, analiz, pomiarów, map do celów projektowych, opracowań technologicznych, jeżeli okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji;

2) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy, 2 wariantów projektów koncepcyjnych modernizacji (przebudowy) budynku wraz z wizualizacjami, rzutami kondygnacji i przekrojami w skali 1:100;

3) wykonania dokumentacji projektowej dla wybranego przez Zamawiającego wariantu projektu koncepcyjnego wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego;

4) wykonania:

a. dokumentacji budowlanej:

— projektu budowalnego wraz z projektem zagospodarowania terenu, wyłącznie w zakresie dojścia i dojazdu do budynku (zakres dokumentacji nie przewiduje zmiany układu drogowego), na który składa się: plan sytuacyjny, projekt uzbrojenia terenu, projekt przyłączy wod.-kan. wynikający z projektu przebudowy (projekty

Powinny uwzględniać zakładane na etapie projektu zużycie mediów – w razie konieczności jego zwiększenie wynikające z wyliczeń projektowych).

b. dokumentacji wykonawczej – projektów wykonawczych, na który składają się:

— projekt wykonawczy – projekt architektoniczny i projekt konstrukcyjny,

— projekt instalacji sanitarnych – projekt instalacji wody ciepłej i zimnej, projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

— projekt instalacji gazowej lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub pompy ciepła w zależności od wybranego wariantu po uzyskaniu warunków dostawy mediów i po uzgodnieniu z Zamawiającym,

— projekt instalacji elektrycznej – projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji oświetleniowej, projekt instalacji telefonicznej i domofonowej, projekt instalacji odgromowej i ochrony od porażeń, projekt oświetlenia terenu,

— projekt ochrony ppoż., w tym – projekt instalacji sygnalizacji pożaru,

— projekt organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

5) wykonania kosztorysów inwestorskich (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji), maksymalnie trzech aktualizacji wykonanych w 3 egzemplarzach, niezależnie dla każdego budynku,

6) wykonania przedmiarów robót wraz z zestawieniem materiałów;

7) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

Nadto Wykonawca wykona nadzór autorski od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania i uzgodnienia z Zamawiającym oraz zaprojektowania rozwiązań technicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w zakresie ciepłej wody użytkowej, C.O., zasilania wentylacji mechanicznej i oświetlenia części wspólnej budynków.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: doświadczenia projektanta / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finansowanie z projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 001-000651

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.176.2018

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

01/04/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

„KOSZT-BUD” Dariusz Majer
ul. Dworcowa 10/3
Knurów
44-190
Polen
Telefon: +48 792041270
E-Mail: majerm@poczta.onet.pl
Fax: +48 322360161
NUTS-Code: PL229

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 483 480.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 441 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

16/04/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 6-7
Ausgabe
6-7.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de