Startseite »

Polen, Rudy: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 020-049857)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Rudy: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 020-049857)

28/01/2022

  
S20

Polen-Rudy: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 020-049857

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Nationale Identifikationsnummer: 272536296
Postanschrift: ul. Rogera 1
Ort: Rudy
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 47-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pacia
E-Mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 324103029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa RudyRaciborskie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.5.2018.ZG4

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL227 Rybnicki

Hauptort der Ausführung:

Teren pożarzyska z 1992 roku w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, siedziba Nadleśnictwa: Rudy ul. Rogera 1,47-430 Rudy, polska, województwo śląskie, powiat raciborski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektów małej retencji na terenie pożarzyska z 1992 r. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określony przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z2018 r. poz. 1202 z późn. zm). Wykonawca zobowiązany będzie do kontroli oraz pisemnego opiniowania w terminie do 21 dni dostarczanej przez firmę realizującą zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu dokumentacji projektowej (każdego etapu) oraz kontroli nanoszonych zgodnie ze wskazaniami poprawek. Wykonawca zobowiązany będzie do czynnego udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w trakcie powstawania dokumentacji projektowej oraz w czasie realizacji robót budowlanych, a także w rozliczeniach finansowych i kontrolach prowadzonych przez jednostki konsultujące i finansujące inwestycje W ramach nadzoru nad prawidłowym wykonaniem dokumentacji projektowej inspektor nadzoru zobowiązany będzie do sporządzenia koreferatu w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawca winien zapoznać się z zasadami i wytycznymi, które zawiera„Podręcznik wdrażania projektu cz. I i II” (załącznik nr 3 do SIWZ) w celu prawidłowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz kontroli poprawności realizacji robót budowlanych.

f) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót budowlanych inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, umową z Wykonawcą robót budowlanych, jak również terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami i obiektami hydrotechnicznych;

W wypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji,wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane pierwotnie w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, inspektor nadzoru powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie zmian lub poprawek w dokumentacji.Inspektor nadzoru może samodzielnie wprowadzić zmiany w dokumentacji projektowej po uzgodnieniu ich z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej. Poprawki te nie mogą prowadzić do zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i mieć negatywnego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania dokumentacji projektowej należy:uczestniczenie w roboczych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań projektowych, udział w odbiorze poszczególnych etapów realizacji dokumentacji projektowej, sporządzenie koreferatu do wykonanej dokumentacji projektowej przed jej końcowym odbiorem. Pozostałe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy w szczególności na etapie prowadzenia robót budowlanych zostały szczegółowo opisane w pkt 3.5. j) SIWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 26/11/2018

Ende: 31/12/2021

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 238-544354

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.5.2018.ZG4

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa RudyRaciborskie

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

26/11/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Hydro-Lew Usługi Melioracyjne Czesław Lew
Nationale Identifikationsnummer: 650054426
Postanschrift: Kapitana L. Janiego 17a/5
Ort: Rybnik
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-200
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 100 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie w przypadkach innych wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego

W Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

24/01/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL227 Rybnicki

Hauptort der Ausführung:

Teren pożarzyska z 1992 roku w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, siedziba Nadleśnictwa: Rudy ul. Rogera 1,47-430 Rudy, polska, województwo śląskie, powiat raciborski

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bez zmian w stosunku do pierwotnego opisu.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 26/11/2018

Ende: 30/04/2022

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 133 637.83 PLN

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Hydro-Lew Usługi Melioracyjne Czesław Lew
Nationale Identifikationsnummer: 650054426
Postanschrift: Kapitana L. Janiego 17a/5
Ort: Rybnik
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Przedłużenie terminu realizacji umowy do 30.04.2022 roku (zadanie częściowe nr 1)

Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy ze 100 000 zł netto do 133 637,83 zł netto.

Pierwsza zmiana umowy.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Mając na uwadze przedłużające się prace nad dokumentacją projektową, rozwiązanie umowy z pierwszym projektantem oraz wydłużony proces uzyskiwania decyzji administracyjnych spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV-2, które to okoliczności miały wpływ na opóźnienie w wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych i przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, których to okoliczności działając z należytą starannością Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, został zawarty aneks do umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 100 000.00 PLN

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 133 637.83 PLN

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 6
Ausgabe
6.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de