Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Polen, Poznań: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Poznań: Auftragsbekanntmachung

14/02/2020

  
S32
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 032-075267

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postanschrift: ul. Przybyszewskiego 49
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415
Postleitzahl: 60-355
Land: Polen
E-Mail: dzp@ump.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.spsk2.pl/

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Postanschrift: ul. Fredry 10
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415
Postleitzahl: 61-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kierownik Działu Zamówień Publicznych: mgr inż. Bartosz Pitak
E-Mail: dzp@ump.edu.pl
Telefon: +48 618546000

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ump.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: uczelnia publiczna, szpital

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: zdrowie, edukacja

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) oraz opracowanie zamiennej dokum. (…)

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-5/20

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności podpunkty wymienione w punkcie 4.1 SIWZ,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, a także we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w pkt II.2.4 niniejszego ogłoszenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000

71200000

71221000

71222000

71240000

71241000

71242000

71244000

71245000

71246000

71247000

71248000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL41

Hauptort der Ausführung:

Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. Koncepcję architektoniczną obejmującą moduł 2 Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (dalej „CZSK” lub „inwestycja”).

1.2. Wizualizacje: (i) modułów 1–2 CZSK, (2) modułów 1–5 CZSK wraz z wejściem oraz (iii) modułów 1–9 CZSK wraz z wejściem.

1.3. Zamienny projekt budowlany pełnobranżowy obejmujący moduł 1 CZSK.

1.4. Projekt budowlany pełnobranżowy obejmujący moduł 2 CZSK.

1.5. Złożenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego, pozbawionego braków formalnych:

(i) wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę modułu 2 CZSK oraz

(ii) wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę odnośnie modułu 1 CZSK oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych i udzieleniu pozwolenia/pozwoleń na budowę w wyniku rozstrzygnięcia obu tych wniosków.

1.6. Zamienny projekt wykonawczy pełnobranżowy obejmujący moduł 1 CZSK.

1.7. Projekt wykonawczy pełnobranżowy obejmujący moduł 2 CZSK.

1.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla modułu 1 CZSK oraz dla modułu 2 CZSK (STWiORB).

1.9. Kosztorysy inwestorskie dla modułu 1 CZSK oraz dla modułu 2 CZSK.

1.10. Przedmiary robót dla modułu 1 CZSK oraz dla modułu 2 CZSK.

1.11. Zbiorcze zestawienia kosztów dla modułu 1 CZSK oraz dla modułu 2 CZSK.

1.12. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) obejmujący moduły 2–5 Inwestycji wraz z wejściem do CZSK.

1.13. Uzgodnione z gestorami sieci projekty (w przypadku jeśli uzgodnienie jest wymagane): węzła c.o., przyłącza wod.-kan., układu pomiarowego energii elektrycznej oraz uzgodniony z zarządcą drogi projekt zjazdu wraz z zezwoleniem na lokalizację zjazdu, zezwolenie na wycinkę drzew,

1.14. Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy modułów 1–2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, a także we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Gwarancja (sposób oceny warunku szczegółowo opisany w punkcie 14.2 SIWZ) / Gewichtung: 10 %

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie personelu (sposób oceny warunku szczegółowo opisany w punkcie 14.2 SIWZ) / Gewichtung: 50 %

Preis – Gewichtung: 40 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 30/11/2020

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega Prawo opcji 1 dotyczące korzystania z nadzoru autorskiego, Prawo opcji 2 dotyczące zwiększenia liczby kondygnacji naziemnych modułów 2–5 z czterech do pięciu, bez zmiany powierzchni użytkowej każdego z modułów oraz Prawo opcji 3 dotyczące zmiany sposobu wystąpienia o pozwolenie na budowę dla modułów 1–2. Prawa opcji zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy zawartym w dokumentach zamówienia.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Szczegółowy opis warunku znajduje się w punkcie 6.2.1 SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu skład. ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu kompletu dokumentacji, dotyczącego budowy* szpitala** o powierzchni użytkowej min. 12 000 m2.

2) Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

— co najmniej 2 osobami: projektantem specjalności architektonicznej – koordynatorem i sprawdzającym tej specjalności, przy czym co najmniej 1 z tych osób, po zdobyciu uprawnień zawodowych, wykonała (jako projektant lub sprawdzający ww. specjalności) min. 1 komplet dokumentacji dotyczący budowy* szpitala** o powierzchni użytkowej min. 12 000 m2,

— osobą technologa medycznego, posiadającą co najmniej wyższe wykształcenie medyczne lub budowlane, która brała udział, jako technolog medyczny, w wykonaniu co najmniej 1 kompletu dokumentacji, dotyczącego budowy* szpitala** o powierzchni użytkowej co najmniej 12 000 m2,

— co najmniej 2 osobami: projektantem i sprawdzającym specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b pr. bud., przy czym co najmniej 1 z tych osób wykonała, po zdobyciu uprawnień zawodowych, (jako projektant lub sprawdzający ww. specjalności) min. 1 komplet dokumentacji dotyczący budowy* lub przebudowy*** szpitala** o powierzchni użytkowej min. 12 000 m2, obejmujący w szczególności instalację i urządzenia wentylacji – co najmniej w zakresie tych instalacji i urządzeń,

— co najmniej 2 osobami: projektantem i sprawdzającym specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b pr. bud., przy czym co najmniej 1 z tych osób, po zdobyciu uprawnień zawodowych, wykonała (jako projektant lub sprawdzający ww. specjalności) min. 1 komplet dokumentacji, dotyczący budowy* lub przebudowy*** szpitala** o powierzchni użytkowej min. 12 000 m2, obejmujący w szczególności instalację gazów medycznych – co najmniej w zakresie tych instalacji,

— co najmniej 2 osobami: projektantem i sprawdzającym specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 pr. bud.,

— co najmniej 2 osobami: projektantem i sprawdzającym specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c pr. bud.,

— co najmniej 2 osobami: projektantem i sprawdzającym specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a pr. bud.,

— co najmniej 2 osobami: projektantem i sprawdzającym specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. bud.

Każda z ww. osób (poza technologiem medycznym) musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w ww. dla danej funkcji specjalności. Zamawiający uzna uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz odpowiednie uprawnienia zagraniczne uznane zgodnie z prawem RP.

„Komplet dokumentacji” oznacza komplet dokumentacji projektowej składający się z projektu budowlanego i wykonawczego.

Zamawiający w SIWZ uszczegółowił wymagania dotyczące wykształcenia technologa medycznego oraz zdefiniował terminy:

(i) szpital;

(ii) budowa oraz

(iii) przebudowa.

Zamawiający informuje, że wymaga, w szczególności, by w strukturze szpitala w powyższym rozumieniu był

(i) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, posiadający min. 10 stanowisk intensywnej terapii;

(ii) blok operacyjny posiadający min. 6 sal operacyjnych, w tym min. 2 hybrydowe oraz (iii) szpitalny oddział ratunkowy. W przypadku przebudowy oraz odbudowy, nadbudowy, rozbudowy szpitala wymogi dotyczące mieszczenia wskazanych wyżej jednostek szpitala oraz powierzchni użytkowej muszą być spełniane przez zaprojektowaną nową (odbudowywaną, nadbudowywaną, dodaną w wyniku rozbudowy) lub przebudowywaną część szpitala.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej. Nie jest jednak dopuszczalne łączenie funkcji projektanta i sprawdzającego w danej specjalności.

Pełne brzmienie warunków określono w pkt 6.2. SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 24/03/2020

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 24/03/2020

Ortszeit: 09:15

Ort:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Miejscowość: Poznań, kod: 61-701, POLSKA.

Ulica: Fredry 10, Dział Zamówień Publicznych, pok. 113,114, I piętro.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert za pomocą platformazakupowa.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 oraz 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2. SIWZ

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące każdego z tych podmiotów na formularzu JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

IV. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 i 7.3 SIWZ następujących dokumentów:

a) § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia (informacja banku lub SKOK…);

b) § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia (dokumenty dot. ubezpieczenia OC…);

c) § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia (wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat… wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie…);

d) § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia (wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia…).

Zaleca się, by wykaz osób i wykaz usług zostały sporządzone zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ. Wykazy te muszą zawierać wszystkie informacje określone we wzorach załączonych do SIWZ.

W nawiasie podano jedynie orientacyjne dookreślenie dokumentów. Pełny wykaz wymaganych dokumentów zawarty został w pkt 7.3 SIWZ.

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej to Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

V. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 SIWZ dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–6 i 9–10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełny wykaz dokumentów został zawarty w pkt 7.4 SIWZ.

VI. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z pkt 7.5 SIWZ.

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu jej podpisania), przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

VIII. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

IX. Pozostałe informacje:

1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

2) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się:

1) W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild
Ausgabe
. kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de