Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Oświęcim: Bekanntmachung vergebener Aufträge

13/02/2020

  
S31
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Oświęcim: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 031-072983

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Postanschrift: ul. Więźniów Oświęcimia 20
Ort: Oświęcim
NUTS-Code: PL21A
Postleitzahl: 32-603
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Banaś, Ewa Matlak oraz Katarzyna Półtorak
E-Mail: sekretariat@auschwitz.org
Telefon: +48 338448003
Fax: +48 338431862

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.auschwitz.org

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: państwowa instytucja kultury

I.5)Haupttätigkeit(en)

Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Muzeum Auschwitz

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot niniejszego zamówienia jest elementem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Nowa Wystawa Główna w blokach o nr inw. A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”.

Przedsięwzięcie zakłada zmianę i rozbudowę stałej ekspozycji muzeum, której treść będzie prezentowana w blokach o nr inw. A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 i A-9 i jest podzielone na 3 etapy. Niniejsze zamówienie odnosi się do pierwszego etapu przedsięwzięcia obejmującego wyłącznie Bloki A-8 i A-9.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie, odrębnie dla każdego z Bloków A-8 i A-9, 2 spójnych merytorycznie i technicznie kompletów dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy Bloków A-8 i A-9 oraz wykonania prac konserwatorskich w tych blokach, a także aranżacji przestrzeni wystawienniczej w tych blokach na potrzeby Nowej Wystawy Głównej.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71313400

71320000

71321200

71323100

71325000

71327000

71330000

71351910

71420000

71510000

79932000

71200000

71220000

71221000

71240000

71245000

71247000

71248000

71250000

71251000

71300000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL21A

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie, odrębnie dla każdego z Bloków A-8 i A-9, 2 spójnych merytorycznie i technicznie kompletów dokumentacji projektowych (dokumentacji wykonawcy) dotyczących przebudowy Bloków A-8 i A-9 oraz wykonania prac konserwatorskich w tych blokach, a także aranżacji przestrzeni wystawienniczej w tych blokach na potrzeby Nowej Wystawy Głównej, przy czym każdy komplet dokumentacji wykonawcy ma zawierać, dla każdego z bloków z osobna:

a. koncepcję projektową,

b. dokumentację projektową,

c. program prac konserwatorskich,

d. dokumentację wystawy,

e. kosztorysy inwestorskie,

f. przedmiary,

g. specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych,

h. harmonogram rzeczowo-finansowy,

i. wykaz środków trwałych.

Dokumentacja wykonawcy stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie odrębnego zamówienia publicznego w którym zostanie wyłoniony wykonawca RBM. Jego przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Bloków A-8 i A-9, wykonanie prac konserwatorskich oraz realizacja wystawy w Blokach A-8 i A-9.

Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie w imieniu zamawiającego – odrębnie dla każdego z Bloków A-8 i A-9 – pozytywnych i ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji i pozwoleń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, a także wykonywanie nadzoru autorskiego i usług wsparcia zamawiającego w zakresie dotyczącym procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego wyłonienie wykonawcy RBM.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 215-527735

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Muzeum Auschwitz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego dokumentu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia poprzez wykonanie prac projektowych, dla Bloków A-8 i A-9 lub ich otoczenia, w obszarze ich oddziaływania. W szczególności zamówienia uzupełniające mogą polegać na:

a) pracach projektowych w zakresie architektury, instalacji i konstrukcji dotyczących robót budowlanych w zakresie przebudowy Bloków A-8 i A-9 – konserwatorskich;

b) pracach projektowych w zakresie elementów aranżacji wystawy, elementów systemu wystawienniczego oraz pozostałych elementów w zakresie wystawy;

c) pracach w zakresie opracowania programów prac konserwatorskich.

Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie od zapisów wzoru istotnych postanowień umowy stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub poczty elektronicznej (sekreteriat@auschwitz.org).

4.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;

4.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild
Ausgabe
. kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de