Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Nawojowa: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Nawojowa: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
11/08/2018

  
S154
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Nawojowa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 154-353761

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Nadleśnictwo Nawojowa
ul. Lipowa 1
Nawojowa
33-335
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Skoczeń, Bartłomiej Sołtys
Telefon: +48 184457012
E-Mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 184463895
NUTS-Code: PL218

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://nawojowa.krakow.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Gospodarka Leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gospodarcze obiekty budowlane opóźniacze odpływu na rowach

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.1.1.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji i nadzorem autorskim oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zamówienie obejmuje: całość usług i uzgodnień związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem ostatecznych decyzji w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznych decyzji do wykonania zadania, usługi geodezyjne, projekty budowlane i wykonawcze, operaty wodnoprawne (w razie konieczności), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i nakładcze (tzw. ślepe), nadzór autorski, pełnienie funkcji inspektora nadzoru

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

71248000

71320000

71322000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL

NUTS-Code: PL2

NUTS-Code: PL21

NUTS-Code: PL218

Hauptort der Ausführung:

Polska,woj.Małopolskie, pow. Nowosądecki, Nadleśnictwo Nawojowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie dotyczy zabudowy rowów przydrożnych opóźniaczami odpływu, których celem jest spowolnienie odpływu i zatrzymanie na terenach leśnych wody opadowej. Opóźniacze odpływu należy zaprojektować z materiałów przyjaznych środowisku leśnemu tj. z drewna i kamienia bez zastosowania zapraw cementowych i tworzyw sztucznych. Sugerowana długość opóźniaczy do 3 mb i szerokości dostosowanej do szerokości rowu. drogowej. Celem zadania jest spowolnienie odpływu wody opadowej z terenów leśnych i zahamowanie zjawiska osuszania gleby. Założono wykonanie około 2300 szt opóźniaczy odpływu wody na rowach przydrożnych na terenie 12 leśnictw.

Lokalizacja zadania:

Zadanie należy zaprojektować w całości na działkach będących własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Nawojowa reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w gminach: Kamionka Wielka, Grybów, Krynica Zdrój, Łabowa i Nawojowa w województwie małopolskim, powiat nowosądecki.

Miejsce planowanej inwestycji leży w Karpackiej Krainie Przyrodniczo Leśnej, w terenie górskim na wysokości od 400 do 1000 m n.p.m., w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Typ siedliskowy lasu to górski świeży tworzony przez drzewostany jodłowo bukowe. Gleby w większości brunatne kwaśne, sporadycznie bielicowe a w miejscach stagnującej wody gleby bagienne. Całość lasów zalicza się do lasów ochronnych (wodochronne i glebochronne) w zlewniach Kamienicy do Homerki, Kamionki, Białej od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką. Teren objęty ochroną Natura 2000 – Ostoja Popradzka PLH120019 – Nawojowa PLH120035 – Łabowa PLH120036 – Beskid Niski PLB180002. W części znajdujący się na Południowo małopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu Popradzki Park Krajobrazowy.

Orientacyjna lokalizacja inwestycji: działki ewid.nr.: 2529/5, 2528/7 obręb Ptaszkowa; 447/7, 445/16 obręb Binczarowa; 646, 647, 651, 652 obręb Bogusza; 297, 314, 319, 997, 999, 1001, 1008, 1010 obręb Królowa 441/42 obręb Binczarowa; 245/2, 245/3, 497, 654, 656, 658, 659, 664, 665, 668, 670, 674, 675, 676, 678 obręb Bogusza 2/72, 4/77, 5/76

Obręb Kamianna; 267 obręb Polany; 444/70, 446/76, 447/76, 449/75, 450/75, 635/67, 638/70, 640/72, 642/1 643/76, 646/81, 647/82, 664/77,obręb Florynka 141/3, 141/6, 145/1, 146/110 obręb Kamianna 312 obręb Berest; 189/3, 189/4, 260, 263, 266, 268/1, 269 obręb Piorunka; 196/2, 230,232, 234, 239, 240, 245, 250, 253, 255 obręb Czyrna 10/210, 10/39, 16/204, 12/208, 4/216, 1/218 obręb Nowa Wieś; 196/204 obręb Roztoka Wielka 103/219, 9/222 obręb Kotów 112/280, 106/282, 110/283, 100/272, 101/273, 103/274, 109/276, 102/270, 94/2,96, 97, 89/12, 100/272, 107/277, 112/280 obręb Łosie; 182/268, 185/269,186/2, 193/270, 124/259, 154/4, 189/261, 195/258, 93/258, 190/260, 189/261

Obręb Roztoka Wielka 589/308, 563/298, 467/298, 463/298, 580/293, 587/297, 588/309, 590, 589/308 obręb Nowa Wieś; 13/316, 15/316, 16/316, 17/316, 18/316 obręb Uhryń 71/325, 108/328, 98/328, 104/328, 107/329, 102/330, 109/331, 110, 111/332, 101/333, 112/333, 13/316, 15/316, 16/316, 17/316, 18/316, 19/317, 22/318, 21/318, 20/318, 28/1, 29/319, 319/4, 71/325, 70/324, 73/324, 108/328, 98/328, 104/328, obręb Uhryń; 114/339, 82/334, 63/334, 62/334, 90/335, 102/337, 104/338, 114/339, 115/340 obręb Łabowiec Podana lokalizacja oraz zakres rzeczowy inwestycji jest sugestią zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy będzie zaprojektowanie obiektów w odpowiedniej lokalizacji, rozmiarach i parametrach wzdłuż dróg leśnych wskazanych przez zamawiającego.

Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w rozdziale III pkt.III.1.6 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przetarg nieograniczony. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w trybie z wolnej ręki w okresie 3 lat od dnia udzielenia zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 055-121722

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: S.270.1.1.2018

Bezeichnung des Auftrags:

Gospodarcze obiekty budowlane opóźniacze odpływu na rowach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@upp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy,

Wykonawca może wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do

Wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.5 i 21.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@upp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

09/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 10
Ausgabe
10.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de