Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Nawojowa: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
22/02/2019

  
S38
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Nawojowa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 038-086234

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Nadleśnictwo Nawojowa
350545688
ul. Lipowa 1
Nawojowa
33-335
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Skoczeń, Bartłomiej Sołtys
Telefon: +48 184457012
E-Mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 184463895
NUTS-Code: PL218

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://nawojowa.krakow.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Gospodarka Leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Liniowe umocnienie brzegów kaszycami i narzutem kamiennym

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.1.2.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji i nadzorem autorskim oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Zamówienie obejmuje:Całość usług i uzgodnień związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem ostatecznych decyzji w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowalnych.

Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych do wykonania zadania

Usługi geodezyjne

Projekty budowlane i wykonawcze

Operaty wodnoprawne

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000– (załącznik 1b)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Przedmiary robót

Kosztorysy inwestorskie i nakładcze (tzw. ślepe)

Nadzór autorski

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 225 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71242000

71248000

71320000

71322000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL

NUTS-Code: PL2

NUTS-Code: PL21

NUTS-Code: PL219

Hauptort der Ausführung:

Zadanie należy zaprojektować w całości na działkach będących własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Nawojowa reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie dotyczy budowy I przebudowy liniowego umocnienia brzegów kaszycami i narzutem kamiennym biegnących wzdłuż infrastruktury drogowej. Celem zadania jest zabezpieczenie infrastruktury leśnej, bez ingerencji w cieki wodne. Terenem planowanej inwestycji są brzegi i skarpy znajdujące się pomiędzy infrastrukturą drogową a ciekami stałymi i okresowymi. Założono wykonanie około 2000 m2 kaszyc drewnianych i około 200 m2 narzutu kamiennego. Kaszyce zostaną zbudowane w z drewna okrągłego o średnicy 20-25 cm w rozmiarach dostosowanych do obrywających się brzegów i osunięć gruntu (wysokości 1,6-2,5 mb). Narzut kamienny wykonany z kamienia grubego o średnicy ponad 50 cm bez stosowania stali i betonu.Zadanie należy zaprojektować w całości na działkach będących własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Nawojowa reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w gminach: Kamionka Wielka, Grybów, Krynica Zdrój, Łabowa i Nawojowa w województwie małopolskim, powiat nowosądecki.Miejsce planowanej inwestycji leży w Karpackiej Krainie Przyrodniczo Leśnej, w terenie górskim na wysokości od 400 do 1000 m n.p.m., w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Typ siedliskowy lasu to górski świeży tworzony przez drzewostany jodłowo bukowe. Gleby w większości brunatne kwaśne, sporadycznie bielicowe a w miejscach stagnującej wody gleby bagienne. Całość lasów zalicza się do lasów ochronnych (wodochronne i glebochronne) w zlewniach Kamienicy do Homerki, Kamionki, Białej od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką. Teren objęty ochroną Natra 2000 – Ostoja Popradzka PLH120019 – Nawojowa PLH120035 – Łabowa PLH120036 – Beskid Niski PLB180002. W części znajdujący się na Południowo małopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu Popradzki Park Krajobrazowy.

Orientacyjna lokalizacja inwestycji: działki ewid.nr.: 2532/1, 2531/2 obręb Ptaszkowa; 675, 673, 670, 678, 245/2, 245/3 obręb Bogusza 636/68, 442/68 obręb Florynka 146/110 obręb Kamianna 263, 260 obręb Piorunka; 230, 232, 234, 245 obręb Czyrna 12/208 obręb Nowa Wieś; 103/219, 9/222, 8/223 obręb Kotów 182/268 obręb Roztoka Wielka; 100/272, 105/281, 107/277, obręb Łosie 589/308, 563/298, 467/298, 463/298 obręb Nowa Wieś 1/349, 53/351 obręb Łabowiec; 641/1, 641/3, obręb Łabowa, 386/2 obręb Maciejowa, 245/363 obręb Składziste. 2/233 obręb Łabowa 17/3 obręb Żeleźnikowa Mała

Podana lokalizacja oraz zakres rzeczowy inwestycji jest sugestią zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy będzie zaprojektowanie kaszyc w odpowiedniej lokalizacji, rozmiarach i parametrach wzdłuż dróg leśnych wskazanych przez zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/16 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Podstawa prawna:

— art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) „4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”

Uzasadnienie faktyczne

Na przedmiotowe zamówienie Zamawiający trzykrotnie przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego ze skutkiem negatywnym. (2017/S 165-340100, 2017/S 224-466301, 2018/S 055-121721). W pierwszym i trzecim postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty a w drugim wpłynęła jedna oferta, która kilkakrotnie przekroczyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1. pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, co stwarza zamawiającemu podstawę do zastosowania zapisów art. 67 ust. 1 pkt 4.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 055-121722

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: S.270.1.2.2018

Bezeichnung des Auftrags:

Liniowe umocnienie brzegów kaszycami i narzutem kamiennym

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

12/02/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Firma Usługowo-Handlowa "PROJ-BUD" Alina Dąbrowska
Łącko 770
Łącko
33-390
Polen
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: http://proj-bud.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 178 350.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@upp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy PZP

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@upp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/02/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de