Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Malanów: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
20/09/2019

  
S182
  
– – Lieferungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Malanów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 182-442554

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gmina Malanów
ul. Turecka 16
Malanów
62-709
Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Kornacka
Telefon: +48 632883083
E-Mail: gmina@malanow.pl
Fax: +48 632883083
NUTS-Code: PL414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.malanow.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.malanow.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.malanow.pl/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa i montaż zestawów fotowoltaiki na terenie gminy Malanów”

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.7.2019.WS

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Lieferauftrag

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Montaż oraz wykonanie instalacji będzie polegał na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektów instalacji dla każdego obiektu, na którym instalacje będą montowane, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ i przepisów prawa budowlanego; dostawę urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia; wykonanie robót budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania instalacji i ich prawidłowego funkcjonowania; uruchomienie gotowych Instalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane.

Zamówienie podzielone na 2 części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I: obejmuje 269 lokalizacji dla wykonania instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach mieszkalnych

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

09332000

45311200

09300000

09330000

45311000

45315100

45315300

45315600

45317300

45223110

45261215

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL414

Hauptort der Ausführung:

Lokalizacje znajdują się na terenie gminy Malanów. Wykaz miejscowości oraz działek na których zlokalizowane będą instalacje znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej Instalacje). Montaż oraz wykonanie Instalacji będzie polegał na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektów Instalacji dla każdego obiektu, na którym Instalacje będą montowane, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ i przepisów prawa budowlanego; dostawę urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia; wykonanie robót budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania Instalacji i ich prawidłowego funkcjonowania; uruchomienie gotowych Instalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane.

Część I: obejmuje 269 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach mieszkalnych.

Wymagania techniczne zostały zawarte w dokumentach:

— opis techniczny sprzętu wspólny dla części 1 i 2 (załącznik nr 1.1A do OPZ SIWZ),

— opis techniczny instalacji fotowoltaicznej dla danej lokalizacji.

Dokumenty dla każdej lokalizacji stanowią:

Dla części 1 załącznik 1.2.A do OPZ SIWZ o nazwie: Zbiór opisów technicznych instalacji fotowoltaicznej, budynki mieszkalne.

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej lokalizacji dla każdej z części osobno. Cena łączna powinna zostać wyliczona zgodnie z formularzem oferty jako suma cen za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej z lokalizacji podanej w ofercie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez określenie jej rodzaju i zakresu oraz podania firm tych podwykonawców (jeśli nazwy podwykonawców są znane).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Długość okresu gwarancji / Gewichtung: 20 %

Qualitätskriterium – Name: Liczba zespołów monterów skierowanych do wykonania zamówienia / Gewichtung: 10 %

Qualitätskriterium – Name: Projektanci / Gewichtung: 10 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 30/04/2020

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla części I: 45 000 PLN.

Warunki wniesienia wadium zostało szczegółowo opisane w pkt X SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II: obejmuje 44 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach innych niż mieszkalne.

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

09332000

45311200

09300000

09330000

45311000

45315100

45315300

45315600

45317300

45223110

45261215

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL414

Hauptort der Ausführung:

Lokalizacje znajdują się na terenie gminy Malanów. Wykaz miejscowości oraz działek na których zlokalizowane będą Instalacje znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej Instalacje). Montaż oraz wykonanie Instalacji będzie polegał na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektów Instalacji dla każdego obiektu, na którym Instalacje będą montowane, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ i przepisów prawa budowlanego; dostawę urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia; wykonanie robót budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania Instalacji i ich prawidłowego funkcjonowania; uruchomienie gotowych Instalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane.

Część II: obejmuje 44 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach innych niż mieszkalne.

Wymagania techniczne zostały zawarte w dokumentach:

— opis techniczny sprzętu wspólny dla części 1 i 2 (załącznik nr 1.1A do OPZ SIWZ),

— opis techniczny instalacji fotowoltaicznej dla danej lokalizacji.

Dokumenty dla każdej lokalizacji stanowią:

Dla części 2 załącznik 1.2.B do OPZ SIWZ o nazwie: Zbiór opisów technicznych instalacji fotowoltaicznej, budynki gospodarcze i inne.

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej lokalizacji dla każdej z części osobno. Cena łączna powinna zostać wyliczona zgodnie z formularzem oferty jako suma cen za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej z lokalizacji podanej w ofercie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez określenie jej rodzaju i zakresu oraz podania firm tych podwykonawców (jeśli nazwy podwykonawców są znane).

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Długość okresu gwarancji / Gewichtung: 20 %

Qualitätskriterium – Name: Projektanci / Gewichtung: 20 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 30/04/2020

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla części II: 8 800 PLN.

Warunki wniesienia wadium zostało szczegółowo opisane w pkt X SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1,2, 4, 8 Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczący:

— Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

— podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Na wezwanie wobec procedury z art. 24aa Pzp Wykonawca złoży dokumenty z pkt 7 SIWZ:

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

— oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Pozostałe informacje (w tym dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców i osób mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zostały zawarte w pkt VII SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla części I: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

Dla części II: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN.

W przypadku składania oferty na obie części wymagane jest wykazanie dysponowania środkami lub zdolnością kredytową na sumę kwot określonych dla każdej części.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokumenty dołączane do oferty):

jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczący:

Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji α („alfa”).

Na wezwanie wobec procedury z art. 24aa Pzp Wykonawca złoży dokumenty z pkt VII SIWZ:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu na zdolnościach finansowych, którego Wykonawca polega, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dla części nr I – wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy wraz z montażem min. 100 instalacji fotowoltaicznych;

dla części nr II – wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy wraz z montażem min. 10 instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, może wskazać te same instalacje na potwierdzenie spełnienia warunku dla obu części.

Zdolności technicznej i zawodowej w zakresie skierowania do wykonania zamówienia osób o odpowiednich kwalifikacjach:

Kierownikiem projektu, posiadającym doświadczenie w kierowaniu realizacją umów obejmujących dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznych obejmującymi

dla części 1 – co najmniej łącznie 100 instalacji;

dla części 2 – co najmniej łącznie 20 instalacji.

W przypadku składania oferty na 2 części możliwe jest przedstawienie 1 osoby do pełnienia funkcji w obu częściach.

Co najmniej 1 zespołem złożonym z 2 monterów paneli fotowoltaicznych (oddzielnie dla każdej części zamówienia), z których każdy posiada minimum 1 rok doświadczenia w montażu instalacji fotowoltaicznych;

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.

Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokumenty dołączane do oferty):

jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, dotyczący:

Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji α („alfa”).

Na wezwanie wobec procedury z art. 24aa Pzp Wykonawca złoży dokumenty z pkt VII SIWZ:

— wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających warunkowi określonemu w pkt V.1.2. SIWZ z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

— wykaz osób skierowanych do wykonywania odpowiadających warunkowi określonemu w pkt V.1.3 SIWZ, zamówienia z podaniem ich imienia i nazwiska, funkcji, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i podstawy dysponowania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ogólne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 11 do SIWZ – Wzór umowy.

Wykonawca, w zakresie każdej z części, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej dla danej części podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. Zabezpieczenie może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Warunki wniesienia zabezpieczenia zostało szczegółowo opisane w pkt XVIII SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 22/10/2019

Ortszeit: 10:30

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 22/10/2019

Ortszeit: 11:00

Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Malanów, ul. Turecka 16, sala 17, POLSKA.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Marzena Kornacka, Wioletta Sypniewska, Anna Przygońska, Rafał Sypniewski, Łukasz Kurek, Krystian Cichy

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca musi najpóźniej w dniu zawarcia umowy posiadać polisę ubezpieczenia majątkowego od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z włączeniem rodzaju działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na minimalną kwotę ubezpieczenia równą wysokości ceny oferty brutto, za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe i utrzymywać jej ważność przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca przedłoży po wyborze, a przed podpisaniem umowy oryginały ww. polisy i pozostawi u Zamawiającego jej kopię poświadczona za zgodność z oryginałem. W przypadku nieprzedłożenia ww. polisy w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie postępował zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Szczegółowy sposób oraz formę i postać, w której należy złożyć ofertę, oświadczenia i dokumenty opisano w pkt XII SIWZ.

Oferta składa się z:

— formularza oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) zawierającego m.in.: cenę za daną część zamówienia podaną w sposób wymagany przez Zamawiającego,

— wypełnionego formularza JEDZ,

— dowodów na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

— dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w ofercie. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,

— pełnomocnictw, o ile Wykonawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa winny być udzielone i złożone w formie wymaganej dla czynności, do których umocowują. Oznacza to w szczególności obowiązek udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla złożenia oferty oraz poświadczania elektronicznych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

— pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

— dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej przez Ustawę,

— dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy).

Zamawiający informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w informacji dotyczącej ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w pkt XX SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z ofertą przedkłada dokumenty wskazane w pkt VI SIWZ. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca przedkłada dla podmiotu udostępniającego potencjał dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia tj. wskazane w pkt VII.3-9 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.Urz. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

16/09/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de