Startseite »

Polen, Lublin: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 155-444655)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Lublin: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 155-444655)

12/08/2022

  
S155

Polen-Lublin: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 155-444655

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Gmina Lublin
Nationale Identifikationsnummer: 9462575811
Postanschrift: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-109
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Kubiczek
E-Mail: zamowienia@lublin.eu
Telefon: +48 814663000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://lublin.eu

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę w pełni zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego cd w pkt VI.3

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-P-I.271.9.2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Etap I

Wykonanie i uzgodnienie projektu koncepcyjnego na budowę w pełni zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego wraz z koncepcją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i koncepcją zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami: Przeskok, Ciepłą i Krochmalną w Lublinie obejmującego teren obiektu sportowego tj. działki:

– Nr 3/6, 2/11, 22/3 ark. 1 obr. 17,

– Nr 79/1 ark. 2 obr. 17,

– Nr 37/2, 38/3 ark. 6 obr. 17,

oraz teren nadrzeczny leżący pomiędzy terenem obiektu sportowego (teren pomiędzy wyżej wymienionymi działkami), a rzeką Bystrzycą tj. działki:

– Nr 2/5,1/2, 21/4 ark. 1 obr. 17,

– Nr 2/2 ark. 2 obr. 17,

w tym:

a) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej w zakresie niezbędnym do celów wyburzeniowych,

cd w pkt II.2.4)

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 6 050 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL814 Lubelski

Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

cd z pkt II.1.4)… projektowych, niezbędnej wycinki, pielęgnacji, prześwietleń i realizacji nasadzeń,

b) wykonanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiającym

c) przeprowadzenie konsultacji społecznych

Etap II Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę w pełni zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na podstawie uzgodnionego projektu koncepcyjnego, obejmującej:

1) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt w imieniu Zamawiającego warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym warunków od gestorów mediów, warunków w zakresie obsługi komunikacyjnej, warunków od zarządcy rzeki oraz odstępstwa od przepisów obowiązujących w zakresie lokalizacji obiektów i urządzeń budowlanych w obszarach chronionych wzdłuż rzek i wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, nadziemną, zielenią (drzewa, krzewy) pozyskanie niezbędnych warunków, decyzji od gestorów mediów, urzędów, umożliwiających wykonanie dokumentacji usunięcia kolizji, w tym wycinki drzew

2) wykonanie projektów rozbiórek niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz BIOZ

3) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, w tym normami federacji krajowych oraz międzynarodowych w zakresie sportów motorowych, gier zespołowych (piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki), lekkoatletyki, warunkami oraz na podstawie pozyskanych warunków, decyzji, opinii, uzgodnień

4) uzgodnienie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z Zamawiającym, użytkownikiem wskazanym przez Zamawiającego, właściwymi organami i dysponentami mediów oraz środowiskiem motorowym, piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz lekkoatletyki, a także z Policją,

5) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych i hydrogeologicznych gruntu wraz z właściwą dokumentacją, umożliwiających zaprojektowanie posadowienia obiektów budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji i opinii geotechnicznej oraz hydrogeologicznej

6) wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji

Etap III Przygotowanie dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie procedur środowiskowych

przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z wypełnionym wnioskiem o uzyskanie tej decyzji (łącznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i projektu) zgodnie z wymogami ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z wykonaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji zgody na realizację przedsięwzięcia, w szczególności poprzez składanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji o niezbędne opracowania na wezwanie organu.

Etap IV Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich:

1) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane i podczas realizacji robót

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji

3) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej

4) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

5) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

szczegółowy opis znajduje się na stronie postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie osoby w projektowaniu w branży architektonicznej / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie osoby w projektowaniu w branży konstrukcyjno – budowlanej / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 042-109261

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

04/08/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Lider KAVOO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Święty Marcin 29/8
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-806
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Sybilski, Wesoły And Partners Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Postanschrift: ul. Fabryczna 10 lok. A11/201
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-609
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 200 000.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 050 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd z pkt II.1.1) Nazwa

Pełna nazwa zamówienia brzmi Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę w pełni zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą, a ulicami: Przeskok, Ciepłą i Krochmalną w Lublinie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Odwołanie zawiera:a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;e) określenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz załączników.9. Do odwołania dołącza się:a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de