Startseite » Ausschreibung »

Polen, Łódź: Zusätzliche Angaben

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Łódź: Zusätzliche Angaben

24/03/2020

  
S59
  
Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 059-142194

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 037-087616)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rodziewicz
E-Mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefon: +48 422726437

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi (…)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM-DZ.2621.1.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 3 niżej wskazane części:

— część i: pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 4 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami: Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną,

— część II: pn: „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 4 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”,

— część III: pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 4 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa Starego Rynku w Łodzi”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/03/2020

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 037-087616

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: VI.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe

Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.1.1), III.1.3), nazwa, kryteria kwalifikacji,oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”.Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.5 i 11.6 SIWZ.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa:jednolite dokumenty, oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. (…).7. Zamawiający informuje iż podpisał umowę o dofinansowanie ww. inwestycji ze środków UE:

Projekt nr 4 pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic",

Umowa nr: UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 z dnia 29.08.2017 r.,

Nr projektu: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

8. Okres związania ofertą – 60 dni

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają na poziomie opisanym warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji II.1.1, III.1.3, nazwa, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia, zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.5 i 11.6 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa: jednolite dokumenty oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert (…).

7. Zamawiający informuje iż podpisał umowę o dofinansowanie ww. inwestycji ze środków UE:

projekt nr 4 pn.: „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic".

Umowa nr: UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Nr projektu: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

8. Okres związania ofertą – 60 dni.

9. Wysokość wadium: dla części I: 8 500,00 PLN, dla części II: 1 600,00 PLN, dla części III: 2 100,00 PLN.

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Anstatt:

Tag: 24/03/2020

Ortszeit: 12:00

muss es heißen:

Tag: 08/04/2020

Ortszeit: 12:00

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert

Anstatt:

Tag: 24/03/2020

Ortszeit: 13:00

muss es heißen:

Tag: 08/04/2020

Ortszeit: 13:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 3
Ausgabe
3.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de