Startseite » Ausschreibung »

Polen, Łódź: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 184-444746)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Łódź: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 184-444746)

22/09/2020

  
S184

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 184-444746

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wólczańska 17
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-731
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ROCŁ–Projekt 5–opracowanie dok. projekt. i NA – budowa drogi łączącej ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techn. i przeb. budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i 63

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA-ZP-III.271.8.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej – od ul. Nawrot do pl. Komuny Paryskiej, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków przy

ul. Sienkiewicza 61a i ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową tymczasowych pawilonów w południowej części pl. Komuny Paryskiej”

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje 4 zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) oraz w załączonych opracowaniach projektowych: PFU i materiałach pomocniczych.

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 1 087 800.01 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

71351910 Geologische Untersuchungen

71352000 Untergrunduntersuchungen

71354000 Kartografiedienste

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź

Hauptort der Ausführung:

Rejon ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza 61a i 63, pl. Komuny Paryskiej w Łodzi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres dokumentacji proj. obejmuje cztery zadania, w tym:

— „Zad. 1 Etap 1.1”– dla którego inwestorem jest m. Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM): zaproj. drogi od ul. Nawrot do posesji przy ul. Sienkiewicza 61a wraz z infr. techn. i meblami miejskimi wraz z oświetleniem na pdst. PFU (zad. nr 2 wg PFU). Zakres prac proj. obejmuje obszar jezdni oraz chodników, a także opracow. branżowe w zakresie budowy/przebudowy oświetlenia wraz z iluminacją drzew oraz barierek trawnikowych, zaproj. odwodnienia, kanalizacji dla światłowodów, usunięcie kolizji telekom., elektroenerget., ciepłowniczych, gazowych oraz wodoc., instalowanie nowych mebli miejskich, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie i montaż tablic systemu informacji miejskiej oraz wykonanie nasadzeń wraz z budową systemu nawadniania,

— „Zad. 1 Etap 1.2” – dla którego inwestorem jest m. Łódź – ZIM: zaproj. drogi od pos. przy ul. Sienkiewicza 61a do pl. Komuny Paryskiej wraz z infrastr. techn. i meblami miejskimi oraz zagospodarow. przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą (zad. 1 i zad. 3 wg PFU). Zad. inwest. polega na zaprojekt. przebudowy od pos. przy ul. Sienkiewicza 61a do placu Komuny Paryskiej. Zakres prac projekt. obejmuje zaprojektow. budowy/przebudowy jezdni oraz chodników, a także opracowania branżowe w zakresie budowy/przeb. oświetlenia wraz z iluminacją drzew oraz barierek trawnikowych, zaprojekt. odwodnienia, kanalizacji dla światłowodów, projekt usunięcia kolizji telekom., elektroenerget., ciepłowniczych, gazowych oraz wodoc., instalowanie nowych mebli miejskich, wykonanie projektu oznakowania pionowego i poziomego, projekt tablic systemu informacji miejskiej oraz zaprojektowanie nasadzeń wraz z projektem systemu nawadniania,

— „Zad. 2” – dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o: zaprojektowanie wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej w Łodzi na odcinku od wodociągu fi 150 mm w ul. Nawrot do spięcia z wodociągiem fi 100 mm w pl. Komuny Paryskiej o dł. około 228 m,

— „Zad. 3”– dla którego inwestorem jest miasto Łódź – ZIM: zaprojektowanie przebud. ze zmianą sposobu użytk. budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodar. terenu, niezbędną infrastr. techniczną i rozbiórkami. Budynki przeznaczone będą na pomieszczenia wydziałów UMŁ z wyj. czterech lokali na parterze i jednego na najwyższej kondygn. w związku z czym należy uwzględnić wymagania Wydz. Informatyki UMŁ stanowiące zał. do niniejszego postępowania. Na parterze przy gł. wejściu zaplanowano dwa hole recepcyjne z kancelariami i biurami podawczymi. Pozostałe pomieszczenia biurowe znajdują się na wyższych kond. Są to gabinety, pokoje biurowe, sale konf. oraz pomieszczenia towarzyszące tj. sanitariaty, pomieszczenia socjalne i inne. Należy zapewnić rozwiązania systemowe umożliwiające inne rozplanowanie pomieszczeń biurowych bez naruszania podstawowych elementów konstrukc. Do budynku poza wejściem gł. są wejścia przy każdej kl. sch,

— „Zadanie 4”– dla którego inwestorem jest miasto Łódź – ZIM: zaprojektowanie zagospodar. terenu wraz z niezbędną infrastr. techn. i budową tymczasowych pawilonów na południowej części pl. Komuny Paryskiej. Polega na zaproj. zagospod. terenu wraz z niezbędną infr. techniczną w formie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z wydzielonymi strefami wypoczynkowymi, aktywności i relaksu na powietrzu oraz budową tymczas. pawilonów dopełniających funkcjonalnie przestrzeń publiczną. Przewiduje się zagospodar. zieleni z możliwie maksym. zachowaniem obecnego drzewostanu, wprowadzenie elementów małej architektury i placów zabaw.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikiem 1a (wytyczne do zakresu i formy dok. projektowej i NA dla zadań: 1, 3 i 4) i Załącznikiem 1b (wytyczne do zakresu i formy dok. projektowej i NA dla zadania 2) oraz w załączonych opracowaniach projektowych – PFU i materiałach pomocniczych.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (DA) / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (DD) / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (DW) / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”. WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020. Nie dot. zad. 2, którego inwestorem jest ŁSI Sp. z o.o.: oprac. kompleksow. proj. bud-wykonawczego wodociągu w proj. drodze łączącej ul. Nawrot z pl.Komuny Par.…

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 044-104363

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

ROCŁ–Projekt 5–opracowanie dok. projekt. i NA – budowa drogi łączącej ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techn. i przeb. budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i 63

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

15/09/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o., Sp. k.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 155 lok. U3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-326
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane, Łukasz Zdziebłowski
Postanschrift: ul. Bema 42A
Ort: Żyrardów
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Postleitzahl: 96-300
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 087 800.01 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Numeracja zgodna z SIWZ:

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/09/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 10
Ausgabe
10.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de