Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Łódź: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
24/04/2019

  
S80
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 080-192124

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polen
Kontaktstelle(n): Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Agnieszka Marciniak, Magdalena Michalska
Telefon: +48 426384888
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
NUTS-Code: PL711

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ROCŁ – Projekt 4 – Opracowanie dok. projektowej na przebudowę pl. Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka”

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA-ZP-III.271.27.2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pl. Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi, w podziale na 2 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączonych opracowaniach projektowych – koncepcjach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71322000

71310000

71351910

71352000

71354000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL711

Hauptort der Ausführung:

pl. Wolności w Łodzi – działki nr ewidencyjny 125/4, 73/5, 115/5, 128/8, 128/3, 128/6, 128/7 w obrębie S-1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje dwa zadania: Zadanie 1 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: nowej nawierzchni jezdni, torowiska tramwajowego, nawierzchni placu wraz z remontem cokołu pomnika Tadeusza Kościuszki w zakresie schodków prowadzących do pomnika wkomponowanych w posadzkę placu, wyniesionych peronów przystankowych, oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowy istniejącej trakcji, oświetlenia wraz z iluminacją drzew i budynków, wykonania fontanny z podświetleniem LED-RGB wraz z komorą technologiczną, przeniesienia i konserwacji historycznego zdroju ulicznego przed gmach ratusza (nowy cokół, niecka z wodą i infrastruktura wod-kan oraz oświetlenie zbiornika), przebudowy odwodnienia dróg, placu i torowiska, przebudowy sieci wodociągowej, budowy systemu nawadniania zieleni miejskiej wraz z przyłączami, zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej, budowy kanalizacji kablowej (tzw. kanał technologiczny). Należy również opracować dokumentację projektowa na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidującym z projektowanymi robotami inwestycyjnymi. W ramach zadania należy zaprojektować meble miejskie i elementy małej architektury, tablice Systemu Informacji Miejskiej, gabloty Systemu Informacji Miejskiej wraz z zasilaniem, tablice informacyjne typu „city-light” wraz z zasilaniem, tablice informacji pasażerskiej wraz z zasilaniem i podłączeniem do systemu miejskiego, zaprojektować zieleń w zakresie nasadzenia krzewów oraz drzew w kratach na podkonstrukcji i w zieleńcach na uprzednio wykonanym podłożu strukturalnym, wykonanie innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym i zabezpieczającym, niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych.

Zadanie 2 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: nowej konstrukcji zabudowy wejścia o wysokości obiektu do 2,5 m na planie koła (rzut preferowany) z przekryciem płaskim bądź spłaszczonej kopułki lub stożka z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy z bezpiecznego szkła; odwodnienia obiektu z wyprowadzeniem instalacji do istniejącej sieci kanalizacyjnej; montażu urządzenia klimatyzacyjnego–tzw. „kurtyny powietrznej” w strefie wejściowej do obiektu; wykonania napraw cegieł w kanale oraz oczyszczania ścian kanału przy użyciu specjalistycznych preparatów; wykonania mechanizmu automatycznego otwierania i zamykania przekrycia włazu do komory podziemnej; rozbiórki istniejącej nawierzchni chodnika wokół wejścia do Kanału „Dętka” w zakresie niezbędnym do wykonania nowej konstrukcji obiektu; renowacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowych elementów wejścia do Kanału „Dętka”; rozbiórki istniejących murków wraz z siedziskami, przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidującym z projektowanymi robotami inwestycyjnymi, wykonanie innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym i zabezpieczającym, niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (D) / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (A) / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych usług, które będą obejmować opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót drogowych i instalacyjnych.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic." WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu (Projekt 4)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy 00/100 PLN). Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Numeracja zgodna z SIWZ:

5.1.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 120 000,00 PLN.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.1.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Numeracja zgodna z SIWZ:

5.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: – jedną osobą na stanowisku projektanta przy realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia bud. do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która wykonała należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyła nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: – co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą remont lub przebudowę lub budowę drogi publicznej wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i sygnalizacją świetlną oraz – jedną osobą na stanowisku projektanta przy realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia bud. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyła nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: – co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą remont lub przebudowę lub budowę przestrzeni publicznej na obszarze miejskim (w tym m.in.: zaprojektowanie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych, zieleni, zaaranżowania posadzek). Uwagi:

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272).

3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

6) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1-5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

7.4 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: Uwaga: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r., C-387/14.

7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.1.2 Wykazu osób (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.2.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.4.2.2 W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp – oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

7.4.2.3 W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp – oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7.4.2.4 W zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zakres i warunki zmian umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy zał. nr 6 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 27/05/2019

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 27/05/2019

Ortszeit: 11:00

Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, POLSKA – III p., pok. 15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego.

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Numeracja zgodna z SIWZ: 6. Podstawy wykluczenia – zgodnie z SIWZ.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2 Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

7.2.1 Aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Uwaga:

W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.

Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.

7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.

7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ.

Uwaga:

Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalfikowanym podpisem elektronicznym.

7.2.2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (projekt zobowiązania – Załącznik nr 7 do SIWZ).

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument winien określać w szczególności:

7.2.2.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

7.2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

7.2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

7.2.2.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą.

7.3 Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

(wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).

19.1 Zamawiający nie przewiduje:

19.1.1 zawarcia umowy ramowej,

19.1.2 składania ofert wariantowych i częściowych,

19.1.3 prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ust. Pzp;

19.1.4 rozliczania w walutach obcych,

19.1.5 aukcji elektronicznej,

19.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

19.1.7 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

19.1.8 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Numeracja zgodna z SIWZ:

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/04/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de