Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Łódź: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
19/04/2019

  
S78
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 078-187040

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polen
Kontaktstelle(n): Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Magdalena Michalska, Grażyna Gumińska
Telefon: +48 426384888
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS-Code: PL711

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oprac. dok. projekt. dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odci. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przeb. pętli tramwa. przy ul.Północnej."

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA-ZP-III.271.22.2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71322000

71310000

71351910

71352000

71354000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL711

Hauptort der Ausführung:

Miejsce wykonania: ciąg ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nr zgodna z SIWZ.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

Przebudowę i budowę jezdni, torowiska tramwajowego, ścieżek dla rowerzystów, chodników, przystanków i peronów komunikacji miejskiej, a także przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, trakcji, oświetlenia wraz z iluminacją, odwodnienie projektowanej drogi i torowiska, przyłącza i instalacje dla potrzeb podlewania zieleni, oraz kanalizację teletechniczną, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowych oraz wod-kan,. zaprojektowanie elementów małej architektury i mebli miejskich, tymczasowej i stałej organizacji ruchu, zieleni wraz z systemem nawadniania.Teren, dla którego opracowana będzie dokumentacja zlokalizowany jest w obrębie następujących obszarów ochrony konserwatorskiej, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: – obszar ochrony krajobrazu kulturowego i układu urbanistycznego „Dzielnica Nowe Miasto” i „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta”,

— obszar ochrony krajobrazu kulturowego i układu urbanistycznego „Park Staromiejski”,

— dawny dworzec tramwajów podmiejskich usytuowany przy ul. Północnej wraz z przylegającym do niego układem torów tramwajowych i otoczeniem – wpisany do rejestru zabytków (wpis nr A/100 z dnia 21.12.2010 r.)

Ponadto, zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przedmiotowy teren i zlokalizowany jest również na następujących obszarach ochrony konserwatorskiej:

— obszar stanowiący zabytek chroniony przez utworzenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej,

— obszar objęty strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu, obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego. Wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków.

Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej są załączone przez Zamawiającego następujące opracowania projektowe:

Koncepcja drogowa,

Koncepcja stałej organizacji ruchu

Koncepcja sanitarna

Koncepcja elektryczna

Koncepcja zieleni

Oraz Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy wykonania płyty odciążającej kanał rzeki Łódki – Etap II.Przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budow..

3.2 Szczegółowy opis przed, zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w zał. projekt. koncepcjach.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – na: przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana), wniosku/ów do właściwych organów administracji publicznej w sprawie wystąpienia o upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją, w tym uzgodnieniami i wymaganymi opiniami, wniosków o wydanie opinii o których mowa w art. 11 b i art. 11d ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z kompletem załączników wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację iwestycji drogowej zgodnie z w/w ustawą wraz z kompletem załączników oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych.

48 miesięcy od daty zawarcia Umowy na: Sprawowania nadzoru autorskiego nad Dokumentacją Projektową w trakcie realizacji Inwestycji.

16.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjno drogowej bez ograniczeń. (D) / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych usług z zakresu:

Prac projektowych w zakresie robót drogowych, i instalacyjnych.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 14 500,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset 00/100 PLN), Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO została zamieszczona w pkt. 18 SIWZ.

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nr. zgodna z SIWZ.

5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 190 000,00 PLN.

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

7.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.1.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 – 5.1.3 SIWZ będzie oceniane łącznie.

5.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nr zgodna z SIWZ.

7.3. WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/), przekazać Zamawiającemu oświadczenie

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nr.zgodna z SIWZ

5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:

5.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą:

Na stanowisku projektanta przy realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno drogowej, która wykonała należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyła nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Co najmniej jedną dokumentację projektową w branży drogowej obejmującą remont lub przebudowę lub budowę drogi publicznej wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową sygnalizacji świetlnej.

Uwagi:

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2272).

3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

6. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio

U podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nr zgodna z SIWZ.

7.4. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

UWAGA:

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14.

7.4.1.2. Wykazu osób (wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

7.2.1 Aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Uwaga:

W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.

7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.

7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ.

Uwaga:

Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalfikowanym podpisem elektronicznym.

7.2.2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (projekt zobowiązania – Załącznik nr 7 do SIWZ).

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument winien określać w szczególności:

7.2.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

7.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

7.2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

7.2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 23/05/2019

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 23/05/2019

Ortszeit: 12:00

Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i AdministracjiUrzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15, w formularzu oferty Wykonawcajest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana zpostępowaniem.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskudostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dlawykonawców na miniPortalu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Nr. zgodna z SIWZ.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 6.2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.

6.2.2 Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ. 6.2.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.6.3Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1ustawyPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na pods. pkt.6.3 SIWZ.7.4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.2.1. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.4.2.2. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp – oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 7.4.2.3.W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp – oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7.4.2.4.W zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

19. INFORMACJE KOŃCOWE

19.1.Zamawiający nie przewiduje:

19.1.1. zawarcia umowy ramowej,

19.1.2. składania ofert wariantowych i częściowych,

19.1.3. prawa opcji,

19.1.4. rozliczania w walutach obcych,

19.1.5. aukcji elektronicznej,

19.1.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

19.1.7 dynamicznego systemu zakupów

19.1.8. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przezWykonawcę kluczowych części zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/04/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de