Startseite » Ausschreibung »

Polen, Krakau: Zusätzliche Angaben

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Krakau: Zusätzliche Angaben

02/06/2020

  
S105
  
Dienstleistungen – Ergänzende Angaben – Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 105-255190

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 098-235727)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Racławicka 56/416
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 30-017
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Nogaj
E-Mail: zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kolejemalopolskie.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę, nadzór inwestorski i rozliczenie nad zaprojektowaniem i realizacją projektu

Referenznummer der Bekanntmachung: KMDL/251/5/2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących kompleksowe zarządzanie wykonania umowy z GWRB, administrowanie, koordynację, kontrolę, nadzór inwestorski i rozliczenie zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem jest „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego” w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie procesem inwestycyjnym obejmującym zadanie inwestycyjne. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia określa OPZ stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków inżyniera kontraktu w branżach i specjalnościach określonych w załączniku nr 11 do SIWZ. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w szczególności polega na zarządzaniu całością zadań mających na celu zrealizowanie zadania, obejmując m.in.: przygotowanie, nadzór, zarządzanie, koordynowanie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

28/05/2020

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-235727

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.3

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Anstatt:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

— warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej lub nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129 z późn.zm.) dla budowy obiektu budowlanego mieszczącego się w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo budowlane o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3,

— warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru lub funkcji inżyniera kontraktu nad co najmniej 2 inwestycjami o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych 00/100) każde, których przedmiotem była budowa obiektu budowlanego, mieszczącego się w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo budowlane (w każdym zamówieniu) o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3, i dla których uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. [Dysponuje]

1. jedną osobą – kierownik zespołu;

2. jedną osobą – inspektor koordynator branż;

3. jedną osobą – kierownik przeglądu dokumentacji;

4. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

5. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;

6. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej drogowej;

7. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

8. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych – sieci trakcyjnych i elektroenergetycznych;

9. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

10. jedną osobą – specjalista ds. zaopatrzenia i jakości materiałów;

11. jedną osobą – specjalista ds. raportów okresowych;

12. jedną osobą – specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych;

13. jedną osobą – geodeta;

14. jedną osobą – osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowych oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska;

15. jedną osobą – specjalista ds. rozliczeń projektów (środków) unijnych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące powyższe funkcje skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia porozumiewały się z zamawiającym w języku polskim lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski, przy czym zamawiający w tym przypadku wymaga posługiwania się przez powyższy personel wykonawcy językiem polskim w stopniu zaawansowanym C1 – zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework.

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

— warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej lub nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129 z późn.zm.) dla budowy obiektu budowalnego mieszczącego się w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo budowlane o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3;

— warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru lub funkcji inżyniera kontraktu nad co najmniej 2 inwestycjami o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych 00/100) każde, których przedmiotem była budowa obiektu budowlanego, mieszczącego się w kategorii XVII lub XVIII ustawy Prawo budowlane (w każdym zamówieniu) o kubaturze nie mniejszej niż 20.000 m3, i dla których uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

[Dysponuje]

1. jedną osobą – kierownik zespołu;

2. jedną osobą – inspektor koordynator branż;

3. jedną osobą – kierownik przeglądu dokumentacji;

4. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

5. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;

6. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej drogowej;

7. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

8. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych – sieci trakcyjnych i elektroenergetycznych;

9. jedną osobą – inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

10. jedną osobą – specjalista ds. zaopatrzenia i jakości materiałów;

11. jedną osobą – specjalista ds. raportów okresowych;

12. jedną osobą – specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych;

13. jedną osobą – geodeta;

14. jedną osobą – osoba prowadząca nadzór nad realizacją zaleceń decyzji środowiskowych oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony środowiska;

15. jedną osobą – specjalista ds. rozliczeń projektów (środków) unijnych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące powyższe funkcje skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia porozumiewały się z zamawiającym w języku polskim lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski, przy czym zamawiający w tym przypadku wymaga posługiwania się przez powyższy personel wykonawcy językiem polskim w stopniu zaawansowanym C1 – zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy –CEFR Common European Framework.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de