Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Krakau: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Krakau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

25/08/2018

  
S163
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 163-372900

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3 (Kancelaria Szpitala)
Kraków
30-901
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Telefon: +48 126308059
E-Mail: zam@5wszk.com.pl
Fax: +48 126308059
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.5wszk.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

Referenznummer der Bekanntmachung: 30/ZP/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Całościowe (kompleksowe) zarządzanie inwestycją polegające na sprawdzeniu, zatwierdzeniu i skierowaniu do realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej,, nadzór nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczeń (kontrola finansowa, ilościowa i jakościowa), nadzór, koordynacja i logistyka dostaw i montaż wyposażenia w sprzęt meblowo-gospodarczy, sanitarny, AGD i RTV oraz w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71244000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL213

Hauptort der Ausführung:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Całościowe (kompleksowe) zarządzanie inwestycją polegające na sprawdzeniu, zatwierdzeniu i skierowaniu do realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej,, nadzór nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczeń (kontrola finansowa, ilościowa i jakościowa), nadzór, koordynacja i logistyka dostaw i montaż wyposażenia w sprzęt meblowo-gospodarczy, sanitarny, AGD i RTV oraz w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Termin płatności / Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może zawiesić realizację niniejszej umowy ze względu na brak/ograniczenie finansowania, lub dokonania przesunięć finansowych w uzgodnieniu z instytucja finansującą na czas oznaczony nie dłuższy niż 12 miesięcy, informując o tym pisemnie Wykonawcę

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

Beschleunigtes Verfahren

Begründung:

Ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji dla Szpitala i jego rozwoju, istnieje pilna potrzeba udzielenie zamówienia przez przyspieszenie procedury celem uniknięcia opóźnień z jej realizacją, jak i z poszczególnymi jej etapami na które Szpital otrzymał środki publiczne w kolejnych okresach dotacyjnych. Przyspieszenie wynika także z potrzeby niezwłocznego zawarcia i przyspieszenia realizacji przyszłych umów związanych z realizacją zamówienia celem wydatkowania – w największym stopniu – przyznanych środków publicznych i uniknięcia tym samym utraty przyznanych środków oraz powstania nieodwracalnej szkody dla Zamawiającego teraz i w przyszłości.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy.

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór JEDZ – wraz z wszystkim informacjami w tym sporządzania i składania w wersji elektronicznej – dostępny jest pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/

Jednolityeuropejski-dokument-zamowienia

Wykonawca składa dokument JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu zostanie ustalona – w miarę możliwości – w oparciu o dotychczasowe wynagrodzenie dotyczące zamówienia podstawowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179-198g)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de