Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Krakau: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Krakau: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
22/02/2019

  
S38
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 038-085687

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polen
Kontaktstelle(n): Aldona Korba-Jończyk
Telefon: +48 123418586
E-Mail: zp@zim.krakow.pl
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zim.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zim.krakow.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Kostaneckiego i ul. Jakubowskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM.ZP.262.2.2.2019

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Kostaneckiego i ul. Jakubowskiego.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następny ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp).

3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwotę 221 000 EUR.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000

71240000

71250000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL213

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, projektu architektoniczno-budowlanego, dokumentacji/projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, w tym również ujęcie w kosztorysie kosztów nadzoru inwestorskiego i kosztu wykupu gruntu, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami decyzjami formalno – prawnymi oraz uzyskaniem ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej o zgodzie na realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę w zakresie ul. Jakubowskiego wraz z połączeniem drogowym z ul. Wielicką oraz dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych wobec, którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w zakresie przebudowy ul. Kostaneckiego.

1.1.W zakres wykonania usługi będzie wchodziło:

a) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót, projektu architektoniczno-budowlanego, dokumentacji/projektów wykonawczych, STWiORB, kosztorysów oraz przedmiarów dot. zadania;

b) uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót (ostatecznej lub posiadających rygor natychmiastowej wykonalności) oraz wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń zezwalających na wykonanie robót oraz zgłoszenie robót budowlanych wobec, którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu oraz reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach dot. uzyskania wymaganych decyzji;

c) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanych projektów we wszystkich branżach związanych z opracowanym projektem;

d) współpraca z Zamawiającym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji tj. w szczególności: dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i/lub uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, i udzielanych odpowiedzi, a także z wniesionych odwołań w ramach procedury przetargowej, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Zakresie rzeczowy (zał. nr 1 do Wzoru umowy) oraz we Wzorze umowy (zał. nr 1 do SIWZ).

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – szerszy opis znajduje się w sekcji IV SIWZ.

4. Wymagany okres rękojmi na Dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania właściwego protokołu odbioru Dokumentacji projektowej.

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://zim.krakow.pl.

6. Szacuje się, że termin wykonania zamówienia wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia zostały opisane w pkt 3.1 Zakresu rzeczowego (zał. nr 1 do Wzoru umowy) oraz w § 4 Wzoru umowy (zał. nr 1 do SIWZ).

7. Okres związania ofertą wynosi 2 miesiące – liczony jest przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni, tzn. 2 miesiące = 60 dni.

8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000,00 PLN.

9. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy (zał. nr 1 do SIWZ).

10. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp oraz sekcja XX SIWZ.

11. Obowiązek wynikający z Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO – opisany został w sekcji XXII SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt a) umowy dla Etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt a) umowy / Gewichtung: 20

Kostenkriterium – Name: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt a) umowy dla Etapu III, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt c) umowy / Gewichtung: 20

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 30

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnych z jego przedmiotem, stanowiących powtórzenie podobnych usług, do 50 % wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą przekroczyć średnich cen rynkowych w danym półroczu).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Wzór umowy (zał. nr 1 do SIWZ).

2. Zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone we Wzorze umowy (zał. nr 1 do SIWZ).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp, tj. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca:

1.1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy co najmniej drogi/ulicy dwupasowej o nawierzchni bitumicznej lub z betonu cementowego i kategorii ruchu równej lub większej niż KR 3 o długości samej drogi/ulicy minimum 0,3 km. Dokumentacja projektowa dla budowy lub przebudowy drogi/ulicy jak wyżej winna obejmować również ciągi piesze i rowerowe lub pieszo-rowerowe oraz system odwodnienia i oświetlenia wraz z przebudową/budową infrastruktury podziemnej. Dla tej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyskał decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie robót lub decyzje o zatwierdzenie projektu lub inne równoważne dokumenty uprawniające do realizacji robót na podst. opracowanej dokumentacji;

1.2.wykaże, że dysponuje osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Projektanta – osobą legitymującą się:

1.2.1. dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i

1.2.2. wykształceniem wyższym technicznym i

1.2.3. uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) i

1.2.4. doświadczeniem zawodowym w wykonaniu dokumentacji projektowej rozumianej jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych dla budowy lub przebudowy co najmniej drogi/ulicy dwupasowej o nawierzchni bitumicznej lub z betonu cementowego i kategorii ruchu równej lub większej niż KR 3 o długości samej drogi/ulicy minimum 0,3 km. Dokumentacja projektowa dla budowy lub przebudowy drogi/ulicy jak wyżej winna obejmować również ciągi piesze i rowerowe lub pieszo-rowerowe oraz system odwodnienia i oświetlenia wraz z przebudową/budową infrastruktury podziemnej. Dla tej dokumentacji projektowej uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie robót lub decyzje o zatwierdzenie projektu lub inne równoważne dokumenty uprawniające do realizacji robót na podst. opracowanej dokumentacji.

Uwaga:

a) Zamawiający poprzez sformułowanie „minimum”, „co najmniej” użyte w pkt 1.1. i 1.2 powyżej rozumie „nie mniej niż”

b) Osoba wymieniona w pkt 1.2. powyżej – w przypadku niespełnienia wymogu dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zam., lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zam. będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór Zobowiązania – zał. nr 7 do SIWZ).

Cd. poniżej w sekcji III.1.2) ogłoszenia

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w sekcji III.1.1) pkt 2 ogłoszenia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, o ile jest to wiadome, podać wykaz (firmy) proponowanych Podwykonawców;

2) jest zobowiązany wskazać w ofercie (Formularz oferty – zał. nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, w tym, o ile jest to wiadome, firmy Podwykonawców;

3) nie jest zobowiązany do przedstawienia JEDZ dla Podwykonawcy informacji wymaganych w części II sekcji A i B oraz części III JEDZ, bowiem Zamawiający nie stawia wymogu oddzielnego składania JEDZ dotyczącego Podwykonawcy, na którego zdolnościach Wykonawca nie polega.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publicznego.

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu wskazane w sekcji III.1.1) ogłoszenia, mogą spełniać łącznie.

Cd. poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

13. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum przy realizacji innego zam. publicz., tylko wtedy, gdy faktycznie uczestniczył w jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tylko zakresu zamówienia, w którym faktycznie uczestniczył.

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA JEDZ:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1.1. Formularz oferty, wypełniony według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ;

1.2. jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udziel. zam. nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub CEiDG;

1.3. Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwane dalej JEDZ) – aktualne na dzień składania ofert, którego wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ):

• Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

• Zamawiający informuje, że Wykonawca w JEDZ może ograniczyć się do wypełniania sekcji alfa: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

• Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zam. Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w części II sekcji D JEDZ. Nie jest natomiast zobowiązany do przedstawienia dla Podwykonawcy informacji wymaganych w części II sekcji A i B oraz części III JEDZ, bowiem Zamawiający nie stawia wymogu oddzielnego składania JEDZ dotyczącego Podwykonawcy, na którego zdolnościach Wykonawca nie polega;

• Instrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następ. stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Formularz JEDZ należy przekazać Zamawiającemu w sposób, o którym mowa w sekcji VI.4.3) ogłoszenia.

1.4. jeżeli dotyczy – W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie na formularzu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

1.5. jeżeli dotyczy – Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, dotyczący tych podmiotów;

1.6. jeżeli dotyczy – zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do określonych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.1) ogłoszenia.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam.

Cd. poniżej w sekcji III.1.3) ogłoszenia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego pełnomocnika.

4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:

5.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wzór Oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SIWZ albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

e) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór Oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SIWZ;

f) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716) – wzór Oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SIWZ;

g) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych.

Cd. poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

5.2. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz usług zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

5.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 powyżej:

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit. b), c) i g) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. pkt 1) i pkt 2) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.3. pkt 2) lit. a) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5.5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.4. powyżej stosuje się odpowiednio.

Cd. poniżej w sekcji III.2.2) ogłoszenia

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Cd. poniżej w sekcji VI.3) ogłoszenia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 28/03/2019

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 28/03/2019

Ortszeit: 10:30

Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój nr 3W035 (III piętro). Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.1. lit. a) (sekcja III.1.3) ogłoszenia) składa dokument, o którym mowa w pkt 5.3. pkt 1) lit. a) (sekcja III.1.3) ogłoszenia), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.4. (sekcja III.1.3) ogłoszenia) zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

5.8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.1. (sekcja III.1.3) ogłoszenia).

5.9. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 5.1. (sekcja III.1.3) ogłoszenia)

5.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publ.

6. Forma składania dokumentów:

6.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam. w związku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej,,za zgodność z oryginałem”.

6.2. Poświadczenia,,za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

6.3. Poświadczenie,,za zgodność z oryginałem” elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej w pkt 6.2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika – w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego udzielenia lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – należy załączyć do oferty.

6.5.Zobowiązanie, o którym mowa w sekcji III.1.2) pkt 1.6. ogłoszenia należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6.6. Pełnomocnictwa mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego udzielenia lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Cd. poniżej w sekcji VI.4.3) ogłoszenia

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

6.7.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Forma składania oświadczenia JEDZ:

7.1. Oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz składa poprzez zamieszczenie na Platformie dostępnej pod adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.

7.2. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami:

8.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.

8.2. Zamawiający – po otwarciu ofert – dopuszcza możliwość komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej: zp@zim.krakow.pl.

8.3. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania, tj. ZIM.ZP.262.2.2.2019.

8.4. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl w sekcji „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

8.5. Oferty oraz oświadczenie JEDZ składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.6. Oferty oraz oświadczenie JEDZ należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres e-mail.

8.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

8.8. Ogólne zasady korzystania z Platformy zostały opisane w sekcji IX SIWZ.

9. Ogólne zasady sporządzenia/przygotowania oferty:

9.1. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz składa za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.

9.2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

9.3. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzenia i przygotowania oferty zostały opisane w sekcji XIII SIWZ.

10. UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie internetowej https://zim.krakow.pl oraz https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

18/02/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 3
Ausgabe
3.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de