Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Koszalin: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Koszalin: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
14/09/2018

  
S177
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Koszalin: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 177-401469

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
75-122
Polen
Telefon: +48 943427831
E-Mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zzdw.koszalin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
75-122
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Solniczek
Telefon: +48 943427831
E-Mail: dorota.solniczek@zzdw.koszlin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS-Code: PL42

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zzdw.koszalin.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno–Pełczyce

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZDW.6/391/155/8-2/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 / tekst jednolity Dz.U. z 2018.1202/ nad realizacją projektu pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno–Pełczyce. Roboty budowlane, nad którymi Projektant będzie sprawował nadzór autorski, będą wykonywane na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Wykonawcą Robót Budowlanych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 44 512.37 PLN

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL42

Hauptort der Ausführung:

Droga wojewódzka nr 151 na odcinku Płotno–Pełczyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego w formie przyjazdów na miejsce prowadzenia robót, a także prac wykonywanych w siedzibie Wykonawcy.

Planowana ilość nadzorów:

— nadzór autorski związany z pobytem na budowie – 12 nadzorów

— nadzór autorski pełniony w siedzibie Wykonawcy – 35 nadzorów

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia” i zapisach wzoru umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług:

Dodatkowy nadzór autorski związany z pobytem na budowie – 5 nadzorów

Dodatkowy nadzór autorski pełniony w siedzibie Wykonawcy – 10 nadzorów

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu polegających na powtórzeniu podobnych usług oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia (pełnienie nadzoru autorskiego w formie miejscowego i zamiejscowego), za cenę jednostkową nie wyższą niż podana w ofercie zamówienia podstawowego.

3) Wynagrodzenie zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawca.

3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie Projektanta Branży Drogowej / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 33 130.22 PLN

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 19/11/2018

Ende: 13/11/2019

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale D Projekt umowy.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy. Przypadki i warunki zmian umowy zawarto w 11 § Projektu umowy – Rozdział D SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 23/10/2018

Ortszeit: 10:50

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/12/2018

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 23/10/2018

Ortszeit: 11:00

Ort:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, sala nr 10, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

II. Wykonawca, na zasadach określonych w Dziale XII Rozdziału A SIWZ, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)

III. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

IV. Wykonawca wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Wytyczne dotyczące przekazania oświadczenia JEDZ znajdują się w dziale VIII SIWZ.

V. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

VI. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zarówno dla Wykonawców krajowych jak i zagranicznych wskazane są w Dziale VIII Rozdziału A SIWZ.

VII. Oferta winna zawierać:

1) prawidłowo wypełniony formularz „Oferta” (stanowiący załącznik nr 1 do rozdziału B SIWZ),

2) oświadczenie wymienione w dziale VIII pkt 1 SIWZ (stanowiące załącznik nr 2 do rozdziału B SIWZ – złożone wyłącznie w formie elektronicznej),

3) dowód wniesienia wadium,

4) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w dziale XXII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Industrieböden
Akustikdecke <br />Meldungen und Produktnews im Überblick
Epoxidharz
Sanitärausstattung – Armaturen und Möbel
Beleuchtungslösungen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de