Startseite »

Polen, Katowice: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 121-344842)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Katowice: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 121-344842)

27/06/2022

  
S121

Polen-Katowice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 121-344842

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Nationale Identifikationsnummer: 276303005
Postanschrift: UL. LECHICKA 24
Ort: KATOWICE
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-609
Land: Polen
Kontaktstelle(n): MAGDALENA MARCINIAK
E-Mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Telefon: +48 327819211
Fax: +48 327819200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.katowice.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: ZARZĄDZANIE DROGAMI WOJEWÓDZKIMI

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK44”.

Referenznummer der Bekanntmachung: WI-K/PN/220208/1

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie obejmuje swym zakresem:

a) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,

b) zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z obowiązującego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej;

c) wykonanie działań dla Zamawiającego koniecznych w wypełnianiu obowiązków wynikających z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym;

d) realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ oraz zgodnie z procedurami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z wyłączeniem tablicy informacyjnej, której zabudowa jest w zakresie Wykonawcy robót budowlanych), przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym.

Szczegóły zadania opisane zostały w OPZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 2 038 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22 Śląskie

Hauptort der Ausführung:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 934

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.:

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK44”.

Zadanie obejmuje swym zakresem:

a) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,

b) zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z obowiązującego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej;

c) wykonanie działań dla Zamawiającego koniecznych w wypełnianiu obowiązków wynikających z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym;

d) realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ oraz zgodnie z procedurami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z wyłączeniem tablicy informacyjnej, której zabudowa jest w zakresie Wykonawcy robót budowlanych), przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym.

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: TERMIN WERYFIKACJI DOKUMENTÓW / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ INŻYNIERA KONTRAKTU / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU ROBÓT DROGOWYCH / Gewichtung: 10

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 048-124826

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK44”.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

22/06/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 10

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 10

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: DTŚ S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 271755642
Postanschrift: UL. MIESZKA I 10
Ort: KATOWICE
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-877
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 120 069.89 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 038 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

obsługa laboratoryjna, obsługa geodezyjna(w tym w zakresie wyznaczenia i wskazania w terenie przebiegu granic pasa drogowego), fotorejestracja, działania promocyjne.

(Na etapie składania oferty nazwy podwykonawców nie są jeszcze znane.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/06/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 07-08
Ausgabe
07-08.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de