Startseite » Allgemein »

Polen, Katowice: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 071-181428)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Katowice: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 071-181428)

13/04/2021

  
S71

Polen-Katowice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 071-181428

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: NIP 634-18-22-686
Postanschrift: ul. Mikołowska 10
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Grabowski
E-Mail: oisw_katowice@sw.gov.pl
Telefon: +48 322084527
Fax: +48 322513978
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sw.gov.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: służba więzienna

I.5)Haupttätigkeit(en)

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu

Referenznummer der Bekanntmachung: OI/KI.2230.2.2020.MG

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych, realizowanego w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w ramach programu operacyjnego „Sprawiedliwość”.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 447 703.58 EUR

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki

Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w 3 poniższych etapach:

— etap I – wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-użytkowej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu” na działce ewidencyjnej nr: 423/10 gmina Sosnowiec, obręb 10, powiat Sosnowiec,

— etap II – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu” na działce ewidencyjnej nr: 423/10 gmina Sosnowiec, obręb 10, powiat Sosnowiec,

— etap III – pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach podczas wykonywania robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztowej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu” w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu”.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Skład zespołu projektowego / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

I/20/DSF/NMF

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w ramach programu operacyjnego „Sprawiedliwość”.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 251-631231

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kompleksu penitencjarnego w Sosnowcu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: An Archi Group Sp. z o.o.
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 447 703.58 EUR

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 92 521.02 EUR

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. formularz ofertowy;

2. oświadczenie JEDZ;

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie;

4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to będzie stanowić wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik;

6. wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca:

1) informacje potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN;

2) potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN;

3) wykaz usług wymagany w zakresie zdolności technicznej;

4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wymagany w zakresie kwalifikacji zawodowych;

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznie.

IV. Wysokość wadium: 50 000 PLN.

V. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

08/04/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de