Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Polen, Katowice: Auftragsbekanntmachung (2021/S 186-485144)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Katowice: Auftragsbekanntmachung (2021/S 186-485144)

24/09/2021

  
S186

Polen-Katowice: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 186-485144

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: TAURON Ciepło sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Grażyńskiego 49
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-126
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Arkadiusz Kur
E-Mail: arkadiusz.kur@tauron-cieplo.pl
Telefon: +48 606853103
Fax: +48 327358255
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://swoz.tauron.pl/swoz2/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://swoz.tauron.pl/swoz2/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.6)Haupttätigkeit(en)

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn.Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie(…) aglomer. śląsko-dąbrowskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP/TC/05178/2021

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Postępowanie ma na celu zawarcie umów ramowych. Przedmiotami umów ramowych są warunki udzielania i realizacji zamówień dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Na mocy umowy ramowej i na określonych w niej warunkach Wykonawcy będą realizować na rzecz Zamawiającego zamówienia w zakresie: projektowanie budowy/przebudowy sieci ciepłowniczych, przyłączy, modułów przyłączeniowych i węzłów cieplnych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

71521000 Baustellenüberwachung

71631300 Technische Gebäudeüberwachung

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL22A Katowicki

NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki

Hauptort der Ausführung:

obszar działania TC objęty PLNE_2 tj. Katowice, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Postępowanie ma na celu wyłonienie maksymalnie 20 Wykonawców, z którymi podpisana zostanie umowa ramowa. Wykonawcy – zgodnie z zapisami w umowie ramowej, będą zapraszani do składania ofert na zamówienia szczegółowe, emitowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Umowa ramowa będzie posiadała wartość łączną 2.000.000,00 zł netto, która będzie wartością graniczną, bez możliwości jej przekroczenia. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty 2 000 000 zł netto Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określony w Projekcie Umowy. Postępowanie dotyczy części przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 31/12/2023

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.07.02-00-0006/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się:

1) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

3) zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 Pzp

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP, z zastrz. art. 393 ust. 4 PZP i spełniający warunki dot.: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 2) uprawnień do prowadzenia określ. działalności gospod., o ile wynika to z odrębnych przepisów; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej , 4) zdolności technicznej lub zawodowej . W zakresie war.1)-3) – brak szczególnych wymagań; w zakresie war. 4) wymagania opisano w pkt III.1.3 ogłoszenia. 2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – w formie JEDZ. 3. Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (pśd). 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa się pśd: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotycząca zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia zakłócającego konkurencję, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP dotycząca naruszenia obowiązków dot. płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mies.przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

a) dwa zamówienia, z których każde polegało na zaprojektowaniu sieci ciepłowniczych i/lub przyłączy ciepłowniczych a ich łączna wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł netto o r a z dwa zamówienia, z których każde polegało na zaprojektowaniu węzłów cieplnych i modułów przyłączeniowych a ich łączna wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł netto

l u b

b) zamiast opisanych w pkt a) – dwa (2) zamówienia, z których każde polegało na zaprojektowaniu sieci ciepłowniczych i/lub przyłączy ciepłowniczych, a także węzłów cieplnych oraz modułów przyłączeniowych a ich łączna wartość wynosi co najmniej 30 000,00 zł netto.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych zamówień winien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył

lub uczestniczy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć na wezwanie w trybie art. 126. ust. 1 Pzp następujące dokumenty:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Rozliczenia między Stronami dokonywane będą zgodnie z Projektem Umowy załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 125 ust. 4 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamówienia wykonawcze na podstawie umowy ramowej udzielane będą na warunkach określonych w art. 314 ust. 1 pkt 3 Pzp. Umowa ramowa oraz umowy wykonawcze zawierane będą zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik do SWZ. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych w Projekcie Umowy (par. 16).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 27/10/2021

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/01/2022

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 27/10/2021

Ortszeit: 10:15

Ort:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej Grupy Tauron https://swoz.tauron.pl/swoz2/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę przygotow.się i składa zg. z SWZ-pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w języku polskim i składa poprzez platformę zakupową Grupy Tauron za pomocą formularzy elektronicznych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/swoz2/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu do postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje w postaci elektronicznej poprzez Platformę w zakładce „Korespondencja”z z zast.pkt 3.8. i 4.2.2.2 SWZ. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techn. urządzeń informat. dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Platformy dostępne tutaj: (link: https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 4 składa pśd zgodnie z pkt 3.6 SWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 PZP, składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe wymienione w sekcji III.1.1 pkt 4 ogłoszenia na wezwanie Zamawiającego. 5. Oferta musi zawierać:1) Wypełniony Formularz Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej, 2) Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Załącznika nr 1 do SWZ); 3) Wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo – Terminowo – Finansowy wg Załącznika nr 1a do SWZ; 4) Oświadczenie o rezydencji podatkowej (wg załącznika nr 4 do SWZ; 5) Dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostęp.zasoby;6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.9.3. SWZ; 7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru); 8) Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektron. w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów); 9) JEDZ. 6. Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów. 7. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Więcej informacji w pkt 1.9 SWZ.8. Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu Wykonawcy a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klauzula dostępna jest tutaj: https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ich-pracownikow-wspolpracownikow.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. PZP (Dział IX), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

21/09/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md PV1
Ausgabe
PV1.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de