Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Danzig: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Danzig: Bekanntmachung vergebener Aufträge

13/09/2018

  
S176
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 176-399584

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74
Gdańsk
80-254
Polen
Kontaktstelle(n): Daria Paprocka-Fabisiak
Telefon: +48 583201295
E-Mail: nz@nieruchomoscigda.pl
Fax: +48 583458235
NUTS-Code: PL634

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nieruchomoscigda.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.nieruchomoscigda.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Samorządowy Zakład Budżetowy – zarządzanie nieruchomościami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 8 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentów 2 budynków, sprawowanie nadzorów autorskich

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/18/A

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i przebudowy elementów 8 budynków gminnych mieszkalnych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami. Wykaz budynków – strona 3 SIWZ pkt 1a),

b) aktualizacja dokumentacji remontu budynków mieszkalnych przy ul. Pod Zrębem 7, 8 zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami.

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

— stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

— uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 332 775.49 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elementów 5 budynków mieszkalnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71248000

71314300

71220000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL634

Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elementów 5 budynków mieszkalnych przy ul. Dolna Brama 4, 6, Plac Wałowy 2, 5, 9 dla każdego budynku osobno oraz sprawowanie nadzorów autorskich na robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji w następującym zakresie:

a) inwentaryzacja elewacji wraz ze stolarką;

b) program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego;

c) projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno-konstrukcyjną w zakresie wykonania:

— izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,

— drenażu zewnętrznego przy ścianach,

— prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,

— przebudowy wejść do budynków,

— zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków);

d) Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno-konstrukcyjną w zakresie wykonania:

— izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,

— drenażu zewnętrznego przy ścianach,

— prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,

— przebudowy wejść do budynków,

— zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków);

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

f) przedmiary robót;

g) kosztorysy inwestorskie;

h) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

i) charakterystyka energetyczna budynku;

j) uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

k) uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Konserwatora Zabytków;

l) przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;

m) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin wykonania prac projektowych / Gewichtung: 0.25

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno do projektowania w specjalności architektonicznej / Gewichtung: 0.15

Preis – Gewichtung: 0.60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

3.900 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 3 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentacji 2 budynków, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71248000

71314300

71220000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL634

Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 3 budynków mieszkalnych przy ul. Królikarnia 1, 2, Pod Zrębem 5B oraz aktualizacje dokumentacji technicznej 2 budynków Pod Zrębem 7, 8 dla każdego budynku osobno, a także sprawowanie nadzorów autorskich na robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji w następującym zakresie:

a) inwentaryzacja elewacji wraz ze stolarką (z wyłączeniem budynków przy ul. Pod Zrębem 7 i 8);

b) program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego;

c) projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno-konstrukcyjną w zakresie wykonania:

— izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,

— drenażu zewnętrznego przy ścianach,

— prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,

— przebudowy wejść do budynków,

— zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków);

d) Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno-konstrukcyjną w zakresie wykonania:

— izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,

— drenażu zewnętrznego przy ścianach,

— prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,

— przebudowy wejść do budynków,

— zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków);

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

f) przedmiary robót;

g) kosztorysy inwestorskie;

h) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

i) charakterystyka energetyczna budynku;

j) uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

k) uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Konserwatora Zabytków;

l) przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;

m) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin wykonania prac projektowych / Gewichtung: 0.25

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno do projektowania w specjalności architektonicznej / Gewichtung: 0.15

Preis – Gewichtung: 0.60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 113-257334

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 68/2018/NZ

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elementów 5 budynków mieszkalnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/09/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Studio Kwadrat Beata i Paweł Jurago s.c.
ul. Legnicka 15/6
Gdańsk
80-150
Polen
Telefon: +48 601150220
E-Mail: pjurago@studiokwadrat.gd.pl
Fax: +48 585503025
NUTS-Code: PL634

Internet-Adresse: www.studiokwadrat.gd.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 188 306.58 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 138 500.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 69/2018/NZ

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elementów 3 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentacji 2 budynków, a także sprawowanie nadzorów autorskich

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

10/09/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Studio Kwadrat Beata i Paweł Jurago s.c.
ul. Legnicka 15/6
Gdańsk
80-150
Polen
Telefon: +48 601150220
E-Mail: pjurago@studiokwadrat.gd.pl
Fax: +48 585503025
NUTS-Code: PL634

Internet-Adresse: www.studiokwadrat.gd.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 144 468.91 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 120 500.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Prezes Krajowej Izbej Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

11/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de