Startseite » Ausschreibung »

Polen, Danzig: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Danzig: Bekanntmachung vergebener Aufträge

04/06/2020

  
S107
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 107-259800

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Województwo Pomorskie
Nationale Identifikationsnummer: 191674836
Postanschrift: ul. Okopowa 21/27
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-810
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kinga Zdobylak
E-Mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefon: +48 583268859
Fax: +48 583268557

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.pomorskie.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów SWP" (…)

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ-Z.272.3.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna”.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 170 000.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

71630000 Technische Kontrolle und Tests

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL63 Pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nazwa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu "Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – szpitale psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego"– Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi Priorytetowej-10. Energia, działania-10.2.Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1 Efektywność energetyczna.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2.Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna”,obejmującej:

1) Pawilon nr X;

2) Pawilon nr XI;

3) Pawilon nr XV;

4) Pawilon nr XVI;

5) Pawilon nr XXIII;

6) Budynek gospodarczy nr 26;

7) Modernizację systemu zasilania w ciepło z węzłów grupowych na indywidualne z systemem zarządzania energią w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul.Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański, POLSKA.

2. Wykonawca będzie sprawować nadzór nad przedmiotową inwestycją wraz z zespołem właściwych Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, polegający w szczególności na:

1) monitorowaniu procesu inwestycyjnego;

2) rozliczaniu i nadzorze finansowym nad inwestycją, w tym w zakresie nadzorowania i kontrolowania wykonywania postanowień zawartych w umowach o dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości i rozliczania finansowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały wskazany w SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy osób wykonujących czynności administracyjno-biurowe, w tym m.in. czynności rozliczania finansowego inwestycji. Szczegółowe uregulowania w przedmiotowym zakresie zostały określone w Rozdziale III SIWZ oraz wzorze umowy (zał. 8 SIWZ).

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej zwanego zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto)-Wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w rozdziale XVI SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający inf., że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie nie zostało podzielone na części),

3) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

5) postępowanie prowadzone jest w języku polskim;

6) nie dopuszcza dokonywania zaliczek;

7) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

8) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

9) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

10) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

11) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 Pzp;

12) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).

13) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Doświadczenie zawodowe osób / Gewichtung: 40 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

RPPM.10.02.01-22-0002/17 Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej – 10.Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 037-087644

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: DAZ-Z.272.3.2020

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów SWP" (…)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

28/05/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Zabytkowa 2
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-253
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 346 843.90 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 170 000.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie musi być wniesione w ustawowo określonym terminie, w przeciwnym razie podlega odrzuceniu (art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Termin na wniesienie odwołania zależy od rodzaju zaskarżanej czynności (ew.zaniechania) Zamawiającego, od wartości zamówienia oraz od sposobu przesłania wykonawcy informacji o zaskarżanej czynności. Terminy na wniesienie odwołania dla poszczególnych stanów faktycznych określa art. 182 ustawy Pzp.

8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

02/06/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 6-7
Ausgabe
6-7.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de