Startseite »

Polen, Danzig: Auftragsbekanntmachung (2022/S 190-538497)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Danzig: Auftragsbekanntmachung (2022/S 190-538497)

03/10/2022

  
S190

Polen-Danzig: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 190-538497

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Nationale Identifikationsnummer: 000168372
Postanschrift: ul. Żaglowa 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-560
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Małkowski
E-Mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583205100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.drmg.gdansk.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.drmg.gdansk.pl/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów"

Referenznummer der Bekanntmachung: 142/BZP-U.510.115.2022/KB

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów oraz innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku – Oliwie”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71220000 Architekturentwurf

71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71420000 Landschaftsgestaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL633 Trójmiejski

Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów oraz innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku – Oliwie”, na które składa się:

• Zadanie 1 – „Budowa nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku – Oliwie” oraz

• Zadanie 2 – „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego

w części przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich”.

2. Zakres prac projektowych powinien obejmować:

1) Dla zadania nr 1:

– budowę pawilonów dla ptaków wraz z zapleczem gospodarczym,

– budowę woliery z basenami (stawami) dla ptaków,

– wykończenie wnętrz i wyposażenie projektowanych obiektów,

– aranżację zieleni w projektowanych obiektach,

– specjalistyczne wyposażenie zoologiczne (wewnętrzne i zewnętrzne),

– zagospodarowanie terenu wraz z dowiązaniem do istniejącej infrastruktury ZOO,

– gospodarowanie zielenią, w tym nowe nasadzenia,

– oświetlenie terenu,

– przebudowę i budowę układu drogowego na terenie ZOO,

– przebudowę i budowę infrastruktury technicznej:

– wodociągowej,

– kanalizacji sanitarnej,

– gazowej,

– elektrycznej i elektroenergetycznej,

– usunięcie kolizji ww. infrastruktury.

2) Dla zadania nr 2:

– przebudowę (korektę) fragmentu koryta Potoku Rynarzewskiego,

– budowa mostków nad Potokiem Rynarzewskim,

– staw hydrofitowy, jako element systemu biologicznego oczyszczania,

– budowa przepustu pod ul. Kościerską,

– budowa niezbędnej infrastruktury technicznej,

– usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura techniczną.

3. Minimalne wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia niepodlegające negocjacjom, które spełniać muszą wszystkie oferty, zostały określone w niniejszym OPiW, w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do OPiW oraz w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 9 do OPiW.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Gewichtung: 40,00

Preis – Gewichtung: 60,00

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 392

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

2.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy.

3.Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 5k w/w Rozporządzenia.

Na potwierdzenie, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa wyżej w niniejszym punkcie, wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do OPiW wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do OPiW składa każdy z wykonawców.

4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanym dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

(…) (ciąg dalszy w sekcji VI.3) ogłoszenia)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego poniżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego poniżej, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie projektu budowlanego lub projektu wykonawczego budowy lub przebudowy budynku znajdującego się na terenie ogrodu zoologicznego lub zwierzyńca przeznaczonego do przebywania zwierząt, zawierającego założenia problematyki ogrodów zoologicznych, w szczególności ekspozycje wielogatunkowe, o wartości jednostkowej co najmniej jednego z zamówień równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w pkt 3, spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.

5. Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i pkt 3 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:

1) Kierownika Zespołu Projektowego, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego wraz z koordynacja międzybranżową;

2) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, składającą się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

(…)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – ciąg dalszy:

3) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, składającą się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego,w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji lub urządzeń cieplnych lub wentylacyjnych lub gazowych lub wodociągowych lub kanalizacyjnych;

4) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, składającą się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji lub urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych;

5) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, składającą się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji lub urządzeń telekomunikacyjnych;

6) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, składającą się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w zakresie specjalności inżynieryjnej drogowej;

7) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, składającą się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w zakresie specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych funkcji przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.

7. Kierownik zespołu projektowego i projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

8. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 31/10/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

(…) (ciąg dalszy sekcji III.1.1) ogłoszenia)

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

f) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4 ppkt 1)-5), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

__________________________________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia (I, II i III przedmiotu odbioru oraz nadzoru autorskiego) zostały określone w ust. V OPiW, dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

− włączona obsługa JavaScript;

− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

− Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zostały wskazane w ust. VII OPiW, dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. W przypadku, gdy Zamawiający nie zastosuje dyspozycji art. 152 ust. 2 ustawy, przewiduje się możliwość żądania od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 13 000 zł przed złożeniem ofert ostatecznych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

7. Termin, miejsce i szczegóły ewentualnych negocjacji zostaną określone w zaproszeniu do negocjacji.

8. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy.

9. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert wstępnych, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będą podlegały odrzuceniu. Zamawiający zaprosi jednocześnie do składania ofert wstępnych wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu.

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w OPiW dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z

działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

28/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de