Startseite »

Polen, Danzig: Auftragsbekanntmachung (2022/S 098-270258)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Danzig: Auftragsbekanntmachung (2022/S 098-270258)

20/05/2022

  
S98

Polen-Danzig: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 098-270258

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Nationale Identifikationsnummer: 000168372
Postanschrift: ul. Żaglowa 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-560
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Małkowski
E-Mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583205100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.drmg.gdansk.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.drmg.gdansk.pl

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku basenu miejskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 71/BZP-U.500.22.2022/KW

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II 1.1) brzmi: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice"

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71355000 Vermessungsarbeiten

71248000 Projektaufsicht und Dokumentation

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL633 Trójmiejski

Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice" .

2. Dokumentacja projektowa, której dotyczy zamówienie, ma obejmować budowę obiektu kultury fizycznej wraz zagospodarowaniem terenu dla etapu II, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na cele lokalizacji w projektowanym obiekcie:

1) hali basenowej z basenem o długości 25 m (podział na strefę pływacką i rekreacyjną) oraz brodzikiem dla niepływających z atrakcjami wodnymi, jacuzzi i sauną,

2) zespołu szatniowo-sanitarnego,

3) strefy wejściowej z szatnią i kasą,

4) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, magazynowych, technicznych, socjalnych i biurowych.

3. Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w tym następujące elementy:

1) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego (z podziałem na Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno -Budowlany, Projekt Techniczny) z wymaganymi uzgodnieniami oraz decyzjami i pozwoleniami wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót,

2) opracowanie projektów wykonawczych,

3) opracowanie przedmiarów robót,

4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

6) opracowanie wniosków o wydanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji,

7) uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz odstępstw (jeżeli zajdzie konieczność uzyskania odstępstw),

8) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację,

9) wykonanie niewymienionych opracowań projektowych a związanych z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 60

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 476

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach,

o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

2.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy.

3.Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 5k w/w Rozporządzenia.

Na potwierdzenie, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa wyżej w niniejszym punkcie, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa oświadczenie o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ składa każdy z wykonawców.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanym dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) jeżeli jest to niezbędne – oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

(…) (ciąg dalszy w sekcji VI.3 ogłoszenia)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego poniżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego poniżej, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego lub projektu technicznego, dotyczącej budowy lub przebudowy budynku przeznaczonego na potrzeby sportu lub rekreacji, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 300 000 zł brutto.

4.Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i pkt 3 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

5.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:

1)Kierownika Zespołu Projektowego, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania,

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołami projektowymi;

2) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie projektu konstrukcyjnego;

3) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie projektu sieci i instalacji sanitarnych;

4) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie projektu sieci i instalacji elektrycznych;

5) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie projektu sieci i instalacji telekomunikacyjnych;

6) Projektanta, który łącznie posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w zakresie projektu dróg.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wymaganych funkcji przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.

6. Kierownik zespołu projektowego i projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

7.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

8.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w pkt 3, spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącymi załączniki nr 9 do SWZ.

2. Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 24/06/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/09/2022

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 24/06/2022

Ortszeit: 12:10

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

(…) ciąg dalszy sekcji III.1.1) ogłoszenia:

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

f) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4 ppkt 1)-5), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca składa oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

− włączona obsługa JavaScript;

− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

− Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 11 000 zł.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na zasadach szczegółowo opisanych w paragrafie 4a Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

5. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do formularza treści ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto w SWZ, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z

działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

16/05/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung S1
Ausgabe
S1.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de