Startseite »

Polen, Bydgoszcz: Auftragsbekanntmachung (2022/S 233-672715)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Bydgoszcz: Auftragsbekanntmachung (2022/S 233-672715)

02/12/2022

  
S233

Polen-Bydgoszcz: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 233-672715

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Ks. J. Schulza 5
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-315
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telefon: +48 523045369/387/279
Fax: +48 523045470
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.6)Haupttätigkeit(en)

Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz – Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz – Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ i w załącznikach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

09332000 Sonnenenergieanlage

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

„Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz – Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” na terenie wskazanym w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie działek

Numer działki Obręb Powierzchnia [ha]

10/3 0330 1,2654

3/1 0331 0,251

3/10 0331 0,1475

22/17 0331 0,0008

7/10 0331 0,0018

22/13 0331 0,0317

7/12 0331 0,108

8/4 0330 0,0963

7/22 0330 0,0629

6/8 0330 0,011

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie spisu/ zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie mapy do celów projektowych oraz mapy zasadniczej,

3) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych,

4) wykonanie branżowych projektów technicznych z obliczeniami (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), (projekt branży konstrukcyjno-budowalny m.in. w zakresie konstrukcji wsporczych instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenia oraz dróg, projekt branży elektrycznej m.in. w zakresie stacji transformatorowej i instalacji nN tj. oświetlenie, zasilenie systemów niskoprądowych, projekty branży niskoprądowej m.in. system sygnalizacji pożaru – SSP, system CCTV, system kontroli dostępu – SKD, projekty branży automatyki m.in. w zakresie sterowania pracą instalacji fotowoltaicznej, systemu monitorowania pracy itp.),

5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego (szczegółowego oraz ofertowego), przedmiaru robót – 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

6) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej

i 1 egz. w wersji elektronicznej,

7) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni (wraz z uzyskaniem decyzji o wycince drzew/krzewów i wskazaniem nasadzeń zastępczych), projekt budowy drogi dojazdowej, rozwiązania projektowe kolizji uzbrojenia terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, cieplną, wodociągową, gazową, z kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi.) i z drogami, badania geotechniczne gruntu, itp., z uzgodnieniem ich w organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) w wersji papierowej w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników,

8) wykonanie zestawienia działek wraz z mapą obrębową z naniesioną lokalizacją instalacji fotowoltaicznej – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

9) uzyskanie: warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przygotowanie karty informacyjnej/charakterystyki przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, uzgodnienia organu wydającego warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, decyzji o wycince drzew/krzewów oraz wskazania nasadzeń zastępczych, opinii geotechnicznej i innych wymaganych dokumentów niezbędnych przy realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, (m in. ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska itp.)

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ i w załącznikach.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 360

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonanie całości przedmiotu zamówienia do 360 dni liczonych od dnia zawarcia umowy

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100).

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące i 00/100).

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale IX SWZ pkt 2 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

w wysokości nie mniejszej niż 72 000,00 zł (słownie: słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące i 00/100).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inne dokumenty, który w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Szczegółowy opis warunków znajduje się w SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej cztery usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego na potrzeby realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 0,9 MW.

2) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:

– projektant posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej i elektroenergetycznej obejmującej zakres przedmiotu zamówienia oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z.późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale IX SWZ pkt 3 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci lub przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika budowy.

Szczegółowy opis warunków znajduje się w SWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien

Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zgodnie z art. 57 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Opis znajduje się w SWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta i 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04.01.2023 r. do godziny 13:00.

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia:

36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego uzgodnionej dokumentacji projektowej. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy.

Szczegóły znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ, w szczególności w załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegóły dotyczące warunków finansowych i uzgodnień płatniczych znajdują się w SWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wspólne ubieganie się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia.

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2)Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na zasadach wskazanych w Rozdziale VIII SWZ.

3)Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien spełniać co najmniej jeden z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 i 3.

4)Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Szczegółowy opis w SWZ

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SWZ i załącznikach, w szczególności w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 04/01/2023

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/04/2023

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 04/01/2023

Ortszeit: 13:05

Ort:

Otwarcie ofert odbywa się na platformie www.platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj Oferty”. Następnie zamawiający pobiera z platformy na swoje urządzenie wszystkie załączniki złożone przez Wykonawcę.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pozostałe informacje dodatkowe znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 1 – Wytyczne do projektowania i realizacji instalacji fotowoltaicznej

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 – Wzory oświadczeń dla Wykonawców

Załącznik nr 6 – Pismo UM Bydgoszcz – instalacja fotowoltaiczna Bydgoszcz – Osowa Góra

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Na podstawie art. 513 Ustawy PZP odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy PZP.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

29/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de