Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Polen, Bydgoszcz: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Bydgoszcz: Auftragsbekanntmachung

17/01/2020

  
S12
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 012-024135

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Miasto Bydgoszcz
Postanschrift: ul. Jezuicka 1
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613
Postleitzahl: 85-102
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Woźniewska – Wydział Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bydgoszcz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dok. projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku: 1) ZS nr 29 – Słoneczna 26 2) Przedszkola nr 70 – Bielicka 41

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.23.2019.E

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym: budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26 w Bydgoszczy, budynku Przedszkola nr 70 przy ul. Bielickiej 41 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. według podziału na 2 pakiety (części) określone w załączniku do SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – Słoneczna 26

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

71220000

71250000

71320000

71242000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL613

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym: budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26 w Bydgoszczy, budynku Przedszkola nr 70 przy ul. Bielickiej 41 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. według podziału na 2 pakiety (części) określone w załączniku do SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 7

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II – Bielicka 41

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

71220000

71250000

71320000

71242000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL613

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym: budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26 w Bydgoszczy, budynku Przedszkola nr 70 przy ul. Bielickiej 41 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. według podziału na 2 pakiety (części) określone w załączniku do SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 7

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1b uPzp, wymaga wykazania spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, które polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej wielobranżowej: termomodernizacji i przebudowy lub termomodernizacji

I modernizacji lub termomodernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej

W budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze:

a) w zakresie pakietu I: nie mniejszej niż 2 500 m3;

b) w zakresie pakietu II: nie mniejszej niż 1 500 m3;

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wchodziły w skład zespołu projektowego realizującego przedmiotowe zamówienie, a które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:

a) architektonicznej (bez ograniczeń);

b) konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń);

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń);

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń);

e) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Przy czym osoby wymienione wyżej, a posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej muszą posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej: termomodernizacji i przebudowy lub termomodernizacji i modernizacji lub termomodernizacji i rozbudowy budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze:

— w zakresie pakietu nr I – min. 2.500 m3;

— w zakresie pakietu nr II – min. 1 500 m3.

Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a uPb.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy – z tego względu, że Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 uPzp).

2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp, w tym w przypadkach opisanych w pkt XVI.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 20/02/2020

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/04/2020

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 20/02/2020

Ortszeit: 11:30

Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.2.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9–15, bud. B, II piętro, pok. nr 209. Otwarcie ofert dokonywane jest na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw. procedura odwrócona).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 uPzp. Ewentualne zamówienia podobne będą obejmowały zwiększony zakres prac projektowych objętych zamówieniem oraz zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki; zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 uPzp pkt 1, 2 i 8 uPzp.

5. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane zostały w pkt V.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp w następującym zakresie:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Szczegółowo opisanych w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodnie z zapisami pkt VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VII i X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

— pakiet I – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

— pakiet II – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (jeśli są znane).

10. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 uPzp, oraz nie stawia zastrzeżeń o których mowa w art. 36a ust 2 uPzp.

11. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdego pakietu:

1) Kryterium „cena” – C: znaczenie – 60 %.

2) Kryterium „okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady”– R: znaczenie – 10 %.

3) Kryterium „doświadczenie projektanta” – D: znaczenie – 30 %.

12. Termin wykonania zamówienia wynosi 7 miesięcy i został szczegółowo opisany w pkt IV SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14/01/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 3
Ausgabe
3.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de