Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Brynek: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Brynek: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
01/12/2018

  
S232
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Brynek: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 232-530602

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

PGL LP Nadleśnictwo Brynek
ul. Grabowa 3
Brynek
42690
Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Wojciechowski
Telefon: +48 322857463
E-Mail: brynek@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 322857463
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.brynek.katowice.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu renaturalizacji rowu Potempa – Świniowice na długości ok. 4 km II

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPN.270.8.2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie renaturalizacji rowu Potempa – Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016-2022.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje w szczególności:

– sporządzenie mapy do celów projektowych,

– wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w zgodności z obowiązującymi przepisami;

– sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

– sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu szczegółowego,

– pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robót (z wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa w tym zakresie).

Wyżej wymieniona dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej, w formacie PDF.

Cel zadania:

Renaturalizacja połączona ze zwiększeniem potencjału retencji w rowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Niedrigstes Angebot: 121 019.70 PLN / höchstes Angebot: 121 019.70 PLN das berücksichtigt wurde

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000

71320000

71322000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL228

Hauptort der Ausführung:

Gmina Tworóg, powiat Tarnowskie Góry, województwo śląskie.

Nadleśnictwo Brynek, Leśnictwa Potempa i Świniowice, oddz. leśne 306, 307, 308, 309, 301, 144/145, 128/129, 110, 109, 85.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zaprojektowanych prac winien obejmować:

– tworzenie rozlewisk,

– utworzenie mikro zbiorników na rowie,

– utworzenie meandrów na odcinkach wyprostowanych.

– tworzenie zatok bezodpływowych dla stagnowania wody,

– podnoszenie rzędnej dna rowu na odcinkach wyerodowanych (poprzez montaż niskich progów

retencjonujących i wspomagających sedymentację),

– zabezpieczenie odcinków podatnych na erozję wgłębną poprzez montaż gurtów z belek drewnianych w dnie.

Szczegółowe rozwiązania projektowe powinny być zgodne z wytycznymi znajdującymi się w Podręczniku

wdrażania projektu, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 62).

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem

Uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Projektu Budowlanego, przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Przedłożony projekt będzie poddany weryfikacji poprzez opracowanie koreferatu.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizję lokalną terenu budowy oraz jego otoczenia w celu

oceny, na własna odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: a: Samodzielne wykonanie kluczowych części zamówienia / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium – Name: Pełnienie nadzoru autorskiego – zadeklarowana ilość pobytów na budowie, pomiędzy 3-6 razy / Gewichtung: 10 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Planowany okres realizacji: 2016-2022.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 165-376948

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu renaturalizacji rowu Potempa – Świniowice na długości ok. 4 km II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

28/11/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Hydro-Lew Usługi Melioracyjne
Kpt. L.Janiego 17a/5
Rybnik
44-200
Polen
E-Mail: lew.czeslaw@wp.pl
NUTS-Code: PL22

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 98 390.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 121 019.70 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Postępowanie jest prowadzone w trybie tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 960 PLN złotych, słownie: tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt 00/100 (szczegółowe informacje w pkt 9 SIWZ).

Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto (szczegóły w paragrafie 13 umowy stanowiącej zał. 3 a do SIWZ).

Warunki udziału w postępowaniu potwierdzone dokumentami i oświadczeniami zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, wykaz wykonanych robót, wykaz osób,

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić dokument JEDZ i przesłać go elektronicznie do terminu składania ofert na adres brynek@katowice.lasy.gov.pl. Dokument musi być oparzony elektronicznym podpisem.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Treść oraz zasady wnoszenia odwołania zostały określone w art. 180, ust. 3-5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie, dotyczące treści ogłoszenia a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub odpowiednio – zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie od czynności innych niż wymienione wyżej – wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu, do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego – przysługuje skarga, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis

Przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

28/11/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de