Startseite »

Polen, Breslau: Results of design contests (2022/S 019-045235)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Breslau: Results of design contests (2022/S 019-045235)

27/01/2022

  
S19

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 019-045235

Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: 896-000-75-02
Postanschrift: pl. Polski 3/4
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50 – 156
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Sikora
E-Mail: konkurs.aspwroclaw@gmail.com
Telefon: +48 713431928
Fax: +48 713431558
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wroclaw.sarp.org.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.asp.wroc.pl/przetargi/296

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Uczelnia Publiczna

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Referenznummer der Bekanntmachung: 1009

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2)Beschreibung
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO KONKURSU

1.1. Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego , oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

1.2. Zakres Opracowania studialnego (Etap I Konkursu) zawiera się na działkach nr 27/24, 27/25, 97; AR-5; obręb Południe we Wrocławiu, obejmując koncepcję przekształceń kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta – w szczególności poprzez ukształtowanie pierzei kampusu od strony wschodniej, którą stanowić będą trzy podobnej kubatury obiekty oznaczone symbolami D1, D2, D3 – opisane szerzej w Załączniku nr 16 do Regulaminu. W ramach planowanych obiektów w pierzei wschodniej przewiduje się:

a. budynek dydaktyczno-administracyjnego D1, będący celem realizacyjnym Konkursu w II Etapie. Przewiduje się, iż budynek zlokalizowany zostanie w centralnej części pierzei wschodniej, w miejscu istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku D, przeznaczonego do rozbiórki – na działkach 27/24, 97; AR-5; obręb Południe. Budynek pełnić będzie przede wszystkim funkcję dydaktyczno-administracyjną. Istotnym zadaniem w ramach Opracowania studialnego jest określenie charakteru elewacji zespołu trzech budynków, w tym budynku D1, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z jego położenia – w szczególności w kontekście ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; wymogów wynikających z jego sąsiedztwa (budynek przy ul. Romualda Traugutta 35 wraz z planowaną rozbudową) oraz architektonicznej spójności z zachodnią pierzeją campusu ASP – budynkiem Centrum Sztuk Użytkowych, zaprojektowanym przez arch. Tomasza Głowackiego, laureata poprzedniego Konkursu na kampus ASP. Nadrzędnym celem Zamawiającego jest uzyskanie obiektu, który w trakcie eksploatacji swą formą oraz układem funkcjonalnym w sposób możliwie najoszczędniejszy gospodarować będzie zasobami naturalnymi – odpowiadając na wyzwania wynikłe z kryzysu klimatycznego.

b. budynek D2, zlokalizowany w pierzei ul. Romualda Traugutta, na działce 97; AR-5; obręb Południe. Budynek planuje się jako ogólnodostępny – pełnić będzie funkcję centrotwórczą, stanowiąc wizytówkę Akademii oraz miejsce dialogu i spotkań ze sztuką zarówno dla młodych twórców, jak i mieszkańców Wrocławia. Budynek pozwoli na udostępnienie publiczności zbiorów Akademii Sztuk Pięknych, obejmujących dorobek przeszło 70 lat twórczości studentów i pracowników Akademii. W ramach budynku D2 należy ująć miedzy innymi:

▪ kawiarnię na około 60 miejsc, dostępną bezpośrednio z ul. Romualda Traugutta, z zapleczem gastronomicznym, umożliwiającym obsługę wydarzeń w pomieszczeniach konferencyjnych budynku D2;

▪ przestrzeń wystawową z wystawą stałą kolekcji Akademii Sztuk Pięknych o powierzchni około 1 000m2;

▪ przestrzeń do organizacji wystaw o powierzchni około 350m2, z możliwością realizacji warsztatów dla mieszkańców. Zaleca się, aby przestrzeń wystaw była dobrze skomunikowana z dziedzińcem kampusu ASP;

▪ przestrzeń wielofunkcyjną, pozwalającą na realizację wystaw lub konferencji o powierzchni około 300m2, z dostępem do zaplecza gastronomicznego;

▪ kanał technologiczny, zlokalizowany w kondygnacji podziemnej budynku D2, pozwalający na transfer sieci infrastruktury technicznej pomiędzy działkami 27/19 a 97; AR-5; obręb Południe,

W ramach Opracowania studialnego należy zaproponować optymalny program oraz sposób ukształtowania budynku D2, wraz z formą jego połączenia z budynkiem dydaktyczno-administracyjnym D1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Nichtoffen

IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a. atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b. sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku,

c. jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku w kontekście ich funkcjonalności,

d. zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku,

e. realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,

f. stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

Zgodnie z regulaminem konkursu

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 144-383779

Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse

Der Wettbewerb endete ohne Vergabe: nein

V.3)Zuschlag und Preise
V.3.1)Datum der Entscheidung des Preisgerichts:

21/01/2022

V.3.2)Angaben zu den Teilnehmern

Anzahl der in Erwägung gezogenen Teilnehmer: 47

V.3.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs

Offizielle Bezeichnung: PROJEKT PRAGA SP. Z O.O.
Nationale Identifikationsnummer: 1132579629
Postanschrift: MIŃSKA 25, BUD 73
Ort: WARSZAWA
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 03-808
Land: Polen

Der Gewinner ist ein KMU: ja

V.3.4)Höhe der Preise

Höhe der vergebenen Preise ohne MwSt.: 97 561.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrodą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowejowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Art.515 PZP Odwołanie wnosi się:

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

3. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław.

4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu jest Pani Gabriela Skoczylas, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: w formie elektronicznej na adres e-mail: iodo@asp.wroc.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.

Zgodnie z regulaminem konkursu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/01/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de