Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Breslau: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Breslau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
11/08/2018

  
S154
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 154-353962

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
930388062
Czajkowskiego 109
Wrocław
51-147
Polen
Kontaktstelle(n): Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Telefon: +48 261658555
E-Mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
Fax: +48 261658425
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.awl.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej pływalni w budynku nr 128

Referenznummer der Bekanntmachung: WNP/235/PN/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski dla potrzeb wykonania zamierzenia budowlanego na obiekcie pływalni AWL w budynku nr 128, opisanego w wytycznych do projektowania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku nr 128

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71220000

71221000

71222000

71242000

71248000

71300000

71313400

71313430

45111250

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL514

Hauptort der Ausführung:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 51-150 Wrocław ul. Czajkowskiego 109, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: Decyzji lokalizacji celu publicznego, uzgodnień dokumentacji projektowej między innymi z: Delegaturą Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej ul. Obornicka 100-102 Wrocław, Delegaturą Wojskowej Ochrony P.POŻ ul. Obornicka 100-102 Wrocław, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Wojskowej, Inspekcji Sanitarnej ul. Weigla 5 Wrocław. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

2) Wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji.

3) Wykonanie i sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

4) Wykonania niezbędnych opracowań, ekspertyz i uzgodnień koniecznych do wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej objętej niniejszymi wytycznymi projektowymi.

5) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.

6) Uwzględnienia wszystkich kosztów i opłaty związanych realizacją przedmiotu zamówienia, w tym związanych z nadzorem autorskim, opiniowaniem wniosków materiałowych i rozwiązań zamiennych, uczestnictwa w okresowych naradach koordynacyjnych budowy itd.

7) Wykonanie mapy do celów projektowych (sporządzona przez uprawnionego geodetę na zlecenie projektanta).

8) Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej proponowanych rozwiązań w minimum dwóch wariantach.

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji lokalizacji celu publicznego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – jeżeli to będzie wymagane.

10) Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów powołanej przez Zamawiającego dla poszczególnych etapów projektu i jego zawartości (koncepcji architektoniczno- budowlanej, projektu budowlanego, wielobranżowego projektu wykonawczego, rodzajów proponowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych itp.).

11) Na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej i Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego (jeżeli to będzie wymagane) wykonanie dokumentacji projektowej według wytycznych projektowych.

12) Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń.

13) Dokonanie uzgodnienia dostaw mediów i odprowadzenia ścieków z właścicielami sieci (gazowej, wod-kan., kanalizacji deszczowej).

14) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

15) Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków, opinii rzeczoznawców, uzgodnień i zatwierdzeń odpowiednich instytucji, m. in. p.poż, sanepid, ochrona środowiska itp.

16) Opracowanie scenariusza pożarowego.

17) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

18) Sporządzenie wielobranżowego projektów wykonawczych – oddzielnie dla poszczególnych branż.

19) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(STWiORB) oddzielnie dla poszczególnych branż.

20) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla poszczególnych branż

21) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

22) Opracowanie rocznych kosztów eksploatacji.

23) Wykonanie wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie kosztorysu inwestorskiego

24) Wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ) wg Decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.6.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji Centralnych Planów Rzeczowych.

25) Analizę porównawczą jednostkowych kosztów sporządzoną wg Decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.6.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji Centralnych Planów Rzeczowych.

26) Nadzór autorski w okresie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji (budowy) obiektu.

Zamówienie obejmuje także nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca w cenie zamówienia powinien przewidzieć 15 pobytów, nie wliczając w to pobytów w trakcie odbiorów przez stosowne instytucje; Przewidywany czas trwania budowy 2021 – 2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w wyt

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin realizacji / Gewichtung: 18

Qualitätskriterium – Name: Gwarancja / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 10

Kostenkriterium – Name: cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: koszt wizyty nadoru autorskiego / Gewichtung: 2

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 066-147141

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej pływalni w budynku nr 128

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Warszawa
Polen

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, odpowiednio wobec czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 10
Ausgabe
10.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de