Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Breslau: Bekanntmachung vergebener Aufträge - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Breslau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
10/08/2018

  
S153
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 153-351423

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
930388062
Czajkowskiego 109
Wrocław
51-147
Polen
Kontaktstelle(n): Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Telefon: +48 261658555
E-Mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
Fax: +48 261658425
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.awl.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynków nr 16 i 32

Referenznummer der Bekanntmachung: WNP/221/PN/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany PB oraz projekt wykonawczy PW), uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz nadzór autorski, dla potrzeb wykonania zadania pod nazwą:

Część I: Przebudowa i termomodernizacja budynku koszarowego nr 16 z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/5 AM 15 będącej własnością Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu. Działka znajduje się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej – decyzja Nr 148/MON z dnia 20.7.2017 r. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Część II: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32, zlokalizowanego na działce nr 3/5, AM-17, obręb: Poświętne będącego własnością Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 250 162.60 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynku nr 16

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71220000

71221000

71222000

71242000

71248000

71300000

71313400

71313430

45111250

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL514

Hauptort der Ausführung:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zezwoleń, opracowań potrzebnych do sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym decyzji lokalizacji celu publicznego.

2 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej budynku, szczególnie pod kątem projektowanych zmian konstrukcyjnych.

3 Wykonanie ewentualnej ekspertyzy technicznej budynku dla potrzeb określenia zakresu robót budowlano-instalacyjnych potrzebnych do termomodernizacji budynku zgodnie z niniejszymi wytycznymi do projektowania.

4 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku dla potrzeb przystosowania budynku do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ewentualnych odstępstw od tych warunków.

5 Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

7 Opracowanie audytu energetycznego

8 Opracowanie projektu aranżacji wnętrz wraz z określeniem wyposażenia oraz jego lokalizacji.

9 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

10 Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż.

11 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

12 Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż.

13 Sporządzenie zestawienia kosztów dla zadania inwestycyjnego (ZKZ) wg wzoru załączonego do niniejszego opracowania;

14 Nadzór autorski w pełnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej;

15 Usuwanie wad projektowych w okresie budowy oraz w okresie gwarancyjnym;

16 Opiniowanie ewentualnych rozwiązań zamiennych;

17 Opiniowanie wniosków materiałowych na etapie realizacji przebudowy budynku nr 16.

18 Opracowanie scenariusza na wypadek pożaru,

19 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

20 Opracowanie schematów ewakuacyjnych.

21 Wykonanie innych opracowań, niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zaprojektowanie robót budowlanych realizowanych pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 16 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Zamówienie obejmuje także nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca w cenie zamówienia powinien przewidzieć 15 pobytów; przewidywany termin realizacji inwestycji 2020-2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w wytycznych do projektowania, stanowiących załącznik do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin realizacji / Gewichtung: 18

Qualitätskriterium – Name: Gwarancja / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 10

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Koszt wizyty nadoru autorskiego / Gewichtung: 2

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynku nr 32

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71220000

71221000

71222000

71242000

71248000

71300000

71313400

71313430

45111250

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL514

Hauptort der Ausführung:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej w skład której będzie wchodzić:

a) część rysunkowa – charakterystyczne rzuty, przekroje i elewacje oraz zagospodarowanie terenu,

b) część opisowa – opis koncepcji architektoniczno-budowlanej, opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych,

c) szacunkowy kosztorys (preliminarz kosztów) wykonania robót budowlanych i instalacyjnych,

2) Po zatwierdzeniu koncepcji – opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego: konstrukcji i architektury budynku, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych, wraz z wszystkimi przyłączami do tych instalacji, sieciami oraz zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury;

3) Uzyskanie Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;

5) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

6) Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż;

7) Sporządzenie zestawienia kosztów dla zadania inwestycyjnego (ZKZ) wg wzoru załączonego do niniejszego opracowania;

8) Nadzór autorski w pełnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej;

9) Usuwanie wad projektowych w okresie budowy oraz w okresie gwarancyjnym;

10) Opiniowanie ewentualnych rozwiązań zamiennych;

11) Opiniowanie wniosków materiałowych na etapie realizacji przedsięwzięcia;

12) Wykonanie innych opracowań, niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zaprojektowanie robót budowlanych realizowanych pod nazwą: „Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32”

Zamówienie obejmuje także nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca w cenie zamówienia powinien przewidzieć 30 pobytów; przewidywany termin realizacji inwestycji 2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w wytycznych do projektowania, stanowiących załącznik do siwz

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin realizacji / Gewichtung: 18

Qualitätskriterium – Name: Gwarancja / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium – Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 10

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Koszt wizyty nadzoru autorskiego / Gewichtung: 2

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 066-147140

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynku nr 16

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

17/07/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

PUP Utex
008118184
ul. Strzeleckiego 27
Gliwice
44-105
Polen
E-Mail: utex@utex.pl
NUTS-Code: PL229

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 105 691.06 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 116 850.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynku nr 32

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

17/07/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
270072384
ul. Kownackiej 2
Gliwice
44-113
Polen
E-Mail: artea@wp.pl
NUTS-Code: PL229

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 144 471.54 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 194 340.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll

Wert ohne MwSt.: 14 700.00 PLN

Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Warszawa
Polen

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, odpowiednio wobec czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

07/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Unsere Top-Themen

Themenliste öffnen

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2018 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de