Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Breslau: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Anzeige:
19/07/2019

  
S138
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 138-340371

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
PU-2380-072-040-056/2019/MR
Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Rosołowicz
Telefon: +48 713403978
E-Mail: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene

I.5)Haupttätigkeit(en)

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę obiektu KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43 na potrzeby

Referenznummer der Bekanntmachung: PU-2380-072-040-056/2019/MR

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę obiektu KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43 na potrzeby PDOZ oraz CBŚP oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, łącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, załącznik do Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.7.2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 164 500.00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL

Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę obiektu KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43 na potrzeby PDOZ oraz CBŚP oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, łącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, załącznik do Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.7.2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji – załącznik nr 2 do SIWZ

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych — procedura odwrócona, tj. zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. .Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem rygorów określonych dla postępowań których wartość przekracza 144 000 EUR (jest to część zamówienia) Klauzula informacyjna RODO — Zamawiający w roz. I pkt 3.4 SIWZ zawarł regulacje związane z ochroną danych osobowych.

Zamawiający nie przewiduje udz. Zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej określonej w art. 91 a ust. 1 Pzp, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.Wyk może powierzyć wykonanie zamówienia podwyk. W przypadku realizacji przedm. zamówienia z wykorzystaniem podwyk, Zam żąda wskazania przez Wyk tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwyk oraz podania proponowanych firm podwyk (część II sekcja D dokumentu JEDZ) – o ile są znane.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 5 000 PLN Wyk., którego oferta zostanie wybrana, wniesie zabez. należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabez. będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zasady co do formy, zwrotu, zatrzymania wadium, wniesienia i zwrotu zabezpieczen. opisano w roz. V SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 080-192080

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PU-2380-072-040-056/2019/MR

Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę obiektu KMP w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43 na potrzeby

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

05/07/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Łapacz Winkowski Architekci Sp. z o o
ul. Krzycka 22 lok. 1
Wrocław
53-200
Polen
NUTS-Code: PL514

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 168 500.00 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 164 500.00 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

15/07/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de