Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Polen, Breslau: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Polen, Breslau: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
09/08/2018

  
S152
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 152-349100

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
930388062
Czajkowskiego 109
Wrocław
51-147
Polen
Kontaktstelle(n): Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Telefon: +48 261658666
E-Mail: szymon.kulaga@awl.edu.pl
Fax: +48 261658425
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.awl.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.awl.edu.pl/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt Tor – lider”

Referenznummer der Bekanntmachung: WNP/762/PN/2018

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski dla potrzeb wykonania zadania pod nazwą: Budowa toru zadaniowego do kształtowania kompetencji przywódczych Lider na działce nr 1 AM 15 będącej własnością Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 61 382.11 PLN

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71220000

71221000

71222000

71242000

71248000

71300000

71313400

71313430

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL514

Hauptort der Ausführung:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Opracowanie w minimum dwóch wariantach koncepcji architektonicznej.

b) Po zatwierdzeniu Projektu Koncepcyjnego (PK) opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie Projektu Budowlanego (PB) oraz Wykonawczego (PW): konstrukcji oraz urządzeń i przyrządów do ćwiczeń, instalacji elektrycznych wraz z wszystkimi przyłączami do tych instalacji oraz zagospodarowaniem terenu.

c) Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, zezwoleń, certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz opracowań potrzebnych do sporządzenia projektu technicznego oraz wykonawczego.

d) Uzyskanie Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

f) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru urządzeń oraz przyrządów do prowadzenia zajęć.

g) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

h) Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż.

i) Sporządzenie zestawienia kosztów dla zadania inwestycyjnego (ZKZ) wg wzoru załączonego do niniejszego opracowania.

j) Nadzór autorski w pełnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej.

k) Usuwanie wad projektowych w trakcie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym.

l) Opiniowanie ewentualnych rozwiązań zamiennych.

m) Opiniowanie wniosków materiałowych na etapie realizacji obiektu.

n) Wykonanie innych opracowań, niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zaprojektowanie obiektu pod nazwą: „Budowa toru zadaniowego do kształtowania kompetencji przywódczych lider”.

o) nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. W cenie zamówienia należy przewidzieć 15 pobytów, nie wliczając w to pobytów w trakcie odbiorów przez stosowne instytucje.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Gwarancja / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Aspekt społeczny / Gewichtung: 10

Kostenkriterium – Name: Cena / Gewichtung: 60

Kostenkriterium – Name: Koszt wizyty nadzoru autorskiego / Gewichtung: 10

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 61 382.11 PLN

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 180

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Minimalny okres gwarancji jakości na wykonane dokumentację projektowe, jaki Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może udzielić dłuższego okresu gwarancji, a wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji będzie podlegać ocenie punktowej, zgodnie z przyjętymi w SIWZ zasadami

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Zdolności technicznej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usług o podobnym charakterze (związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalnych do niego) – polegających na wykonaniu co najmniej 2 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących wielobranżowej dokumentacji w obiekcie kubaturowym z jednoczesnym udziałem co najmniej branży budowlanej i elektrycznej, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, na kwotę min. 50 000 PLN każda,

b) Zdolności zawodowej – Warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a w szczególności osobami:

Projektantem architektem – posiadający uprawnienia budowlane, w specjalności architektonicznej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem konstrukcji budowlanych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Projektantem instalacji elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia

Projektantem instalacji elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Projektantem branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— co najmniej 2 opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących wielobranżowej dokumentacji w obiekcie kubaturowym z jednoczesnym udziałem co najmniej branży budowlanej i elektrycznej, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, na kwotę min. 50 000 PLN każda

— posiadanie osób, które w sumie posiadają wymagane uprawnienia przypisane do danych specjalności. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje do realizacji zamówienia osobę, która będzie spełniała warunki określone dla dwóch lub więcej osób i będzie realizowała zamówienie w zakresie przypisanym tym osobom, zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji robót budowlanych w czasie wynikającym z umowy zawartej z Wykonawcą robót. Przewidywany czas trwania budowy 2019 rok. Czas ten może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany warunków umowy.

Rozliczenie przewiduje fakturowanie częściowe, w tym: za wykonanie, przekazanie i przyjętej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji określonej dla etapu I i II w pkt 1.1 rozdziału III wytycznych do projektowania Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % wynagrodzenia; za wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji określonej dla etapu III w pkt 1.1 rozdziału III wytycznych do projektowania, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % wynagrodzenia;

6. Wystawienie faktury VAT nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego częściowego lub końcowego protokołu odbioru dokumentacji.

7. Termin zapłaty faktur VAT wynosi 30 dni od daty potwierdzenia ich odbioru przez Zamawiającego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 17/09/2018

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/11/2018

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 17/09/2018

Ortszeit: 11:30

Ort:

W siedzibie Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 2.13 (II piętro), ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub przed dniem rozpoczęcia realizacji części zamówienia przez podwykonawcę.

Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, w szczególności osób, które wyszczególnione zostały w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.: projektantów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB) oraz innych.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy.

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, zwierającą co najmniej następujące elementy: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi.

W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.

Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.11.2012 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument niejawny), Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.1.2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 poz. 18).

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 5 % ceny ofertowej brutto.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Warszawa
Polen

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, odpowiednio wobec czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

06/08/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Aluminiumprofil
Balkonsanierung

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de