Startseite » Ausschreibung »

Polen, Boguszów-Gorce: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 069-176165)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Boguszów-Gorce: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 069-176165)

09/04/2021

  
S69

Polen-Boguszów-Gorce: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 069-176165

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
Postanschrift: ul. Miła 2
Ort: Boguszów-Gorce
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-372
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Chlipała
E-Mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon: +48 748880560
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej (…)

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.34.2020.ACH

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia pn.: Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 13 821.13 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten

71520000 Bauaufsicht

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski

Hauptort der Ausführung:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Wałbrzych

Leśnictwo Sowie Góry, Łomnica, Sokołowsko, Jedlinka, Biały Kamień.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A) Przedmiot zamówienia stanowi jedno niepodzielne zamówienie, które obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach nw. zadań:

1) zadanie nr 1 pn. „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków turystycznych zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 188, 189, 187, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204 obręb Rzeczka …;

2) zadanie nr 2 pn. „Zabudowa przeciwerozyjna szlaku turystycznego zlokalizowanego na terenie działki oznaczonej numerem 420 obręb Grzmiąca …,

3) zadanie nr 3 pn. „Zabudowa przeciwerozyjna szlaku turystycznego zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami 134/260, 143/269, 187/2, 137/263, 133/259 obręb 0007 Sokołowsko…,

4) zadanie nr 4 pn. „Zabudowa przeciwerozyjna szlaku turystycznego zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami 176, 178 obręb 0001 Kamieńsk …,

5) zadanie nr 5 pn. „Zabudowa przeciwerozyjna szlaku turystycznego zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami 24, 38 obręb nr 3 Szczawno-Zdrój….

AA) Ogólny opis robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu – wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:

1) prace przygotowawcze,

2) prace pomiarowe i wytyczenie robót w terenie,

3) organizacja terenu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru,

4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, dokumentacją projektową i techniczną (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z montażem wodospustów drewnianych, wykonaniem dołów chłonnych i kaszyc, wykonaniem stopni drewnianych, wyrównaniem nawierzchni szlaków poprzez zasypanie dołów i wyrw, inne wg dokumentacji projektowej i technicznej), wydanymi dla zadania zaświadczeniami, oraz zasadami sztuki budowlanej,

5) dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wybudowania,

6) organizacja i koordynacja robót,

7) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań,

8) usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

9) uzyskiwanie zgód, opinii, atestów i zaświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów,

10) prowadzenie dokumentacji budowy,

11) ochrona i utrzymanie terenu budowy,

12) zabezpieczenie i uporządkowanie zajętego terenu działek sąsiadującego z terenem budowy (możliwość użytkowania pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli tych działek),

13) utrzymanie czystości i naprawa dróg stanowiących drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku ich uszkodzenia,

14) usuwanie i utylizacja zanieczyszczeń (w tym materiałów rozbiórkowych i odpadów wytworzonych w procesie budowlanym),

15) likwidacja placu budowy,

16) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ,

17) inne wyżej nie wymienione, a wynikające z SIWZ i jej załączników.

B) Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot zamówienia realizowany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, tj. Inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających wymagane uprawnienia budowlane, spełniających wymagania postawione w SIWZ.

C) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

D) Postępowanie prowadzone jest na podstawie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa Pzp.

E) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

F) Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, zgodnie z opisem pkt 2.11 SIWZ.

G) Okres rękojmi za wady dla zrealizowanego przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat od dat podpisania protokołów końcowego odbioru robót budowlanych w ramach poszczególnych zadań budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, lecz nie później niż od 28.9.2021.

H) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin płatności / Gewichtung: 40 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 300,00 PLN. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:ING Bank Śląski O/Wałbrzych nr rachunku: 28 1050 1575 1000 0022 9681 3450, z dopiskiem: „wadium NI – SA.270.34.2020.ACH”, opis pkt 9 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 252-636807

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej (…)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

26/03/2021

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 886-000-58-28
Postanschrift: ul. Jaworowa 15 a
Ort: Wałbrzych
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-306
Land: Polen

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 561.92 PLN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 821.13 PLN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca przed podpisaniem umowy dopełnił wszystkich formalności i wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.p

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

06/04/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de