Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Polen, Boguszów-Gorce: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Boguszów-Gorce: Auftragsbekanntmachung

25/02/2020

  
S39
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Polen-Boguszów-Gorce: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 039-092600

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
Postanschrift: ul. Miła 2
Ort: Boguszów-Gorce
NUTS-Code: PL517
Postleitzahl: 58-372
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Chlipała
E-Mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon: +48 748880560

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych/zamowienia_publiczne

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej skarbu państwa państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn. Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.2.2020.ACH

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Sokołowiec – u Adasia i Jędrzeja pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71247000

71520000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL517

Hauptort der Ausführung:

Gmina Mieroszów – obszar wiejski; nr działki: 164, 166; obr. Sokołowsko, na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Wałbrzych.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Sokołowiec – u Adasia i Jędrzeja pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00). Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot zamówienia realizowany będzie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, spełniającego wymagania postawione w niniejszej SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

— Postępowanie prowadzone jest na podstawie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa Pzp.

— Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

—Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1a Pzp.

— Okres rękojmi za wady dla zrealizowanego przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat od daty dostarczenia Zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego objętego nadzorem inwestorskim oraz książki obiektu budowlanego spełniającej wymagania określone w § 6 ust. 11 pkt 44 wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ), lecz nie później niż od dnia 28.3.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Termin płatności / Gewichtung: 40 %

Preis – Gewichtung: 60 %

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 28/03/2021

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 190,00 PLN. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski O/Wałbrzych nr rachunku: 28 1050 1575 1000 0022 9681 3450, z dopiskiem: „wadium NI – SA.270.2.2020.ACH”, opis pkt 9 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 PLN.

b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności finansowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, obowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ;

3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 Pzp:

a) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2 ppkt 2 lit. a SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 c Pzp).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Zamawiający uzna warunek, w zakresie doświadczenia, za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

— wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) przy realizacji roboty budowlanej (przez robotę budowlaną, rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie zbiornika wodnego/zbiorników wodnych, o wartości nadzorowanej roboty nie mniejszej niż 230 000,00 PLN brutto. Przez budowę, przebudowę, remont, Zamawiający rozumie roboty budowlane zdefiniowane w art. 3 pkt 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca nie może sumować wartości kilku nadzorowanych robót, o mniejszym zakresie, dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;

b) Zamawiający uzna warunek, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.

Na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów Zamawiający, może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykona., obowiązany będzie przedłożyć Zama. następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europej. dok. zam. (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporzą. wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europej. dok. zam. (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykona. sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ składa każdy z Wyko. wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dok. te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykona. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie Wykona. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) Wykona. może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot, b) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ;

3) Wykona., którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamaw. do Wykon. w trybie art. 26 ust. 1 Pzp:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości nadzorowanej roboty budowlanej brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zał. nr 8 do SIWZ),

b) dowody określające, czy usługi wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokume. – oświadczenie Wykonawcy,

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pub., w szczególności odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. 9 do SIWZ).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 1 z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Opis zmian postanowień umowy, zawiera paragraf 11 wzoru umowy. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w kwocie stanowiącej 10,00 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 27/03/2020

Ortszeit: 08:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/05/2020

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 27/03/2020

Ortszeit: 08:30

Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2, w sali narad na parterze. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie jest jawne, opis pkt 12 SIWZ. Decyzją nr 11/2020, z dn. 11.2.2020 r. została powołana komisja przetargowa, w składzie: przewodniczący – K. Barański, członkowie – Joanna Długa, Hubert Lenart, Elżbieta Kuchnia, sekretarz – A. Chlipała.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawcy nie mogą podlegać wyklucz. na podst. art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Wraz z ofertą składa się JEDZ i dokumenty wym. w rozdz. 11 SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wykonawca przekaże ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z ośw. Wyk. może przedst. dokumenty bądź informacje potwierdz., że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu Zamawia. w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, aktualne na dzień złożenia dokumenty i oświadcz.:

1) odpis z właściw. rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

2) zaświadcz. właściwego naczelnika US potwierdz., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert lub inny dokument potwierdz., że Wykona. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdz, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdz., że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) informację z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

5) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administra. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) ośw. Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

8) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administr. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Praw. pracy, Praw. ochr. środowiska lub przepisów o zabezp. społecznym w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

9) ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

10) wykaz Wyk. usług z dowodami, o którym mowa w pkt III.1.3 tego ogłoszenia;

11) wykaz osób, o którym mowa w pkt III.1.3 tego ogłoszenia;

12) dokumenty potwierdz. posiadanie ubezpieczenia OC, o których mowa w pkt III.1.2 tego ogłoszenia. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określ. w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiąz. będzie złożyć w trybie art. 26 ust. 1 Pzp w odniesieniu do tych podmiotów dok. wym. wyżej w pkt 1–9.Wykaz ośw. i dokumenty potwierdz. spełn. warunków udziału i brak podst. wyklucz., w tym dot. Wykonawców zagranicznych zawarte są w rozdz. 7 SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZ.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do prezesa kio w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie kio stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.p

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de