Startseite » Ausschreibung »

Polen, Bielsko-Biała: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 146-388181)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Polen, Bielsko-Biała: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2021/S 146-388181)

30/07/2021

  
S146

Polen-Bielsko-Biała: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 146-388181

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Lipnicka 26
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Mikler
E-Mail: przetargi@zgm.eu
Telefon: +48 334990601
Fax: +48 334990611
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zgm.eu/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 11 Listopada 61 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGM/DZ-GM/45/2021/ADM

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania było udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynku mieszkalno-użytkowego przy ul.11 Listopada 61 w Bielsku-Białej (zwanych dalej „robotami”) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń. Budynek składa się z kamienicy frontowej oraz oficyny.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: PL225 Bielski

Hauptort der Ausführung:

Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. 11 Listopada 61 w Bielsku-Białej wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności:

a) pełnobranżowy projekt budowlany obejmujący projekty robót wg specyfikacji zawartej w zestawieniu zakresów rzeczowych dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik nr 3a do specyfikacji;

b) projekt przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej uwzględniający wytyczne zawarte w „Wymaganiach wyposażenia indywidualnych węzłów cieplnych wymiennikowych c.o. oraz c.o. i c.w.u. zasilanych z sieci wodnej P.K. »Therma« Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz zawartości dokumentacji projektowej”, stanowiących załącznik nr 3b do specyfikacji,

c) projekt budowlano-wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zwanych dalej łącznie „dokumentacją budowlano-wykonawczą”,

Zwanymi dalej łącznie „dokumentacją”

Oraz inne opracowania określone w Zestawieniu zakresów rzeczowych dokumentacji projektowej;

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, z uwzględnieniem wymagań określonych w uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji techniczno-kosztowej oraz innych, uzgodnionych operatywnie przez strony w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do specyfikacji

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Okres rękojmi / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu i przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji kompletnej Dokumentacji / Gewichtung: 20

Preis – Gewichtung: 60

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 098-256381

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

V.1)Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben

Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z 11.09.20219 – prawo zamówień publicznych – cena jedynej oferty znacząco przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej zawarte w dziale IX ustawy, w szczególności:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 505 pkt 2 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia i zamówienia oraz dokumentów zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

27/07/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 9
Ausgabe
9.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de