Startseite »

Finnland, Äänekoski: Auftragsbekanntmachung (2022/S 151-432410)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Finnland, Äänekoski: Auftragsbekanntmachung (2022/S 151-432410)

08/08/2022

  
S151

Finnland-Äänekoski: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 151-432410

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Äänekosken kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 2045520-5
Postanschrift: Hallintokatu 4
Ort: ÄÄNEKOSKI
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Postleitzahl: 44100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Henriikka Mäkelä
E-Mail: henriikka.makela@aanekoski.fi
Telefon: +358 404801074
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.aanekoski.fi

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=407927&tpk=59386e0b-2132-48dd-be26-ac9873f3a5c0

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=407927&tpk=59386e0b-2132-48dd-be26-ac9873f3a5c0

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koulunmäen yhtenäiskoulun C-osan uudisrakentamisen suunnittelupalvelut

Referenznummer der Bekanntmachung: Dnro 738/02.07.00/2022

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen koulun C-osan uudisrakentamisen suunnittelupalveluista. Hankkeessa puretaan vanha koulurakennus ja rakennetaan uusi koulurakennus, jossa on tilat opetukselle, nuorisotoimelle ja musiikkiopistolle. Solmittavaan suunnittelusopimukseen sisältyy hankkeen edellyttämä purkusuunnittelu. Suunnittelumallina on jaettu suunnittelu ja hankinta on jaettu viiteen osakokonaisuuteen, jotka ovat:

1) Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

2) Rakennesuunnittelu

3) LVIA-suunnittelu

4) Sähkösuunnittelu

5) Geotekninen suunnittelu

Suunnittelu tehdään suunnittelualoittain ja pääsuunnittelusta sekä tietomallikoordinoinnista vastaa pää- ja arkkitehtisuunnittelu. Suunniteltava kohde tullaan toteuttamaan urakkamalliltaan projektinjohtorakennuttamisena, mikä tulee huomioida suunnittelun resursoinnissa. Väistötilan suunnittelu ei sisälly kilpailutuksen kohteena olevaan hankintaan.

Kohteesta on laadittu hankesuunnitelma, joka toimii hankkeen lähtökohtana. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee toteuttaa hankesuunnitelmassa määritellyt toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet asetetussa tavoitekustannus-puitteessa.

Hankkeen tekniset laatutavoitteet ovat:

– sisäilmastoluokka S2, Sisäilmaluokitus 2018 (RT 07-11299)

– laskennallinen kokonaisenergiatehokkuusluku (E-luku) 80 kWh/nettom²

– tutkitaan aurinkopaneelielikenttä ja muut energian hyödyntämismahdollisuudet

– Musiikkiopiston akustiset ja ääneneristys tilavaatimukset

– suunnittelu ja toteutus Terve Talo hankkeena (RT 07-10805)

– puhtausluokka P1

– laatuluokka M1 rakennusmateriaaleissa ja ilmanvaihtotuotteissa

– energiatehokkuusluokka A

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras noudattaen tarjouspyynnössä ilmoitettuja pisteytysperusteita. Tarjoukset vertaillaan osakokonaisuuskohtaisesti. Kussakin osakokonaisuudessa hinnan painoarvo on 60 pistettä (tarjoukset suhteutettuna toisiinsa) ja laadun 40 pistettä (tarjouksen täyttämien tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien perusteella).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 647 000.00 EUR

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Los-Nr.: Osakokonaisuus 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

71220000 Architekturentwurf

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71313200 Beratung im Bereich Schallschutz und Raumakustik

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RT YM2-21641 rakennussuunnittelun mukainen ”Vaativa suunnittelutehtävä”. Kohteen pääsuunnittelijalla ja projektiarkkitehdillä on oltava luokan vaatima pätevyys. Pääsuunnittelija vastaa pääsuunnittelun velvoitteista. Projektiarkkitehdin tai pääsuunnittelijan työpanoksen on oltava arkkitehtisuunnittelusta vähintään 50 % jokaisessa suunnittelun vaiheessa. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan tehtävään sisältyvät ARK 18 (RT 103253) ja PS 18 (RT 103254) kohtien B – K mukaiset tehtävät. Tarkennetut tehtäväluettelo, katso liitteet 4,5,6,7,11 ja 16. Edellisten lisäksi pää- ja arkkitehtisuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät:

– MRL:n mukaiset pääsuunnittelijan tehtävät

– suunnittelun toteuttaminen tilaajan BIM – suunnitteluohjeen mukaisesti

– purkulupa-aineisto

– palotekninen suunnittelu

– akustiikkasuunnittelu

– viher- ja pihasuunnittelu

– pihavarusteet ja -välineet sis. leikkivälineet

– piharakennukset ja -katokset

– liikenneratkaisut

– rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen uudisrakennuksen osalta.

– energiatodistuksen laatimiseen liittyvien tietojen toimittaminen LVIA- suunnittelijalle

– tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta.

– rakennuslupakäsittelyyn tarvittavien lausuntojen valmistelu

– suunnitelmien ennakkoesittely rakennusvalvontaviranomaiselle ja viranomaisten alustava hyväksyntä suunnittelulle.

Suunnittelussa noudatetaan suunnittelualaa koskevia RT-kortteja (kts tarjouspyynnön liitteet).

Tarkemmat tiedot osakokonaisuuteen sisältyvistä tehtävistä on esitetty tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti suunnitteluohjelmassa ja siinä yksilöidyissä suunnittelualaa koskevissa suunnitteluohjelman liitteissä.

Arkkitehtisuunnittelun osakokonaisuuden ennakoitu arvo eri tehtävittäin jaoteltuna on noin:

Pääsuunnittelu 57 000 €

Arkkitehtisuunnittelu 230 000 €

Akustinen asiantuntija 35 000 €

Paloasiantuntija 10 000 €

yht. 332 000 €

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 332 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 54

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Kilpailutuksen perusteella solmittava projektisopimus päättyy, kun uuden rakennuksen 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvitys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rakennesuunnittelu

Los-Nr.: Osakokonaisuus 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Osakokonaisuudessa hankinnan kohteena on rakennesuunnittelu sisältäen elementtisuunnittelun, Terve-Talo koordinoinnin sekä kosteudenhallinta-koordinoinnin.

Hankinnan kohteena oleva rakennesuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RT YM2-21641 mukaan kantavien rakenteiden suunnittelun osalta ”vaativa suunnittelutehtävä” sekä rakennusfysikaalisen suunnittelun osalta ”vaativa suunnittelutehtävä”.

Ennen uuden koulurakennuksen rakentamista tontilla oleva vanha koulurakennus puretaan omana urakkana. Rakennesuunnittelija laatii ja kokoaa varsinaiset purkusuunnitelmat ja purkulupaan liittyvät asiakirjat muiden suunnittelijoiden avustuksella.

Suunnittelussa noudatetaan suunnittelualaa koskevia RT-kortteja (kts. tarjouspyynnön liitteet).

Tarkemmat tiedot osakokonaisuuteen sisältyvistä tehtävistä on esitetty tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti suunnitteluohjelmassa ja siinä yksilöidyissä suunnittelualaa koskevissa suunnitteluohjelman liitteissä.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 140 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 54

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Kilpailutuksen perusteella solmittava projektisopimus päättyy, kun uuden rakennuksen 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvitys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LVIA-suunnittelu

Los-Nr.: Osakokonaisuus 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71315000 Haustechnik

71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen

71321200 Heizungsplanung

71315210 Beratung in der Haustechnik

71321300 Beratung im Bereich Sanitärinstallation

71321400 Beratung im Bereich Belüftung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LVIAJ-suunnittelutehtävä on RT YM2-21641 mukainen ”vaativa suunnittelutehtävä” sekä ilmanvaihtosuunnittelun että kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelun osalta.

Suunnittelussa noudatetaan suunnittelualaa koskevia RT-kortteja (kts. tarjouspyynnön liitteet).

Tarkemmat tiedot osakokonaisuuteen sisältyvistä tehtävistä on esitetty tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti suunnitteluohjelmassa ja siinä yksilöidyissä suunnittelualaa koskevissa suunnitteluohjelman liitteissä.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 100 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 54

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Kilpailutuksen perusteella solmittava projektisopimus päättyy, kun uuden rakennuksen 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvitys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sähkösuunnittelu

Los-Nr.: Osakokonaisuus 4

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

71315210 Beratung in der Haustechnik

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena oleva sähkösuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan ”Vaativa suunnittelutehtävä”.

Sähkösuunnittelijan tehtävään sisältyvät TATE 18 (RT 10-111290) kohtien B – K mukaiset tehtävät (tarkennettu tehtäväluettelo liitteet 10–16). Edellisten lisäksi sähkösuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät:

– RTS- ympäristöluokituksen vaatimukset tulee täyttyä

– rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen

– suunnittelun toteuttaminen tilaajan BIM – suunnitteluohjeen mukaisesti

– tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta.

– rakennusalueella sijaitsevien kaapeleiden (mm. tele- ja sähkökaapeleiden siirtotarpeiden selvittäminen ja siirtoreittien suunnittelun ohjaaminen)

– suunnitelmien ennakkoesittely rakennusvalvontaviranomaiselle ja viranomaisten alustava hyväksyntä suunnittelulle.

Suunnittelussa noudatetaan suunnittelualaa koskevia RT-kortteja (kts. tarjouspyynnön liitteet).

Tarkemmat tiedot osakokonaisuuteen sisältyvistä tehtävistä on esitetty tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti suunnitteluohjelmassa ja siinä yksilöidyissä suunnittelualaa koskevissa suunnitteluohjelman liitteissä.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 60 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 54

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Kilpailutuksen perusteella solmittava projektisopimus päättyy, kun uuden rakennuksen 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvitys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Geotekninen suunnittelu

Los-Nr.: Osakokonaisuus 5

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik

71325000 Planung von Fundamenten

71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Osakokonaisuudessa hankinnan kohteena oleva pohjarakennesuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan ”Vaativa suunnittelu" -tehtävä (RT YM2-21641).

Pohjarakennesuunnittelijan tehtävään sisältyvät GEO 18 (RT 103032) kohtien B – J mukaiset tehtävät. Tarkennettu tehtäväluettelo on esitetty liitteessä 9. Edellisten lisäksi pohjarakennesuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät:

– suunnittelun toteuttaminen tilaajan BIM – suunnitteluohjeen mukaisesti

– tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta.

Tarkemmat tiedot osakokonaisuuteen sisältyvistä tehtävistä on esitetty tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti suunnitteluohjelmassa ja siinä yksilöidyissä suunnittelualaa koskevissa suunnitteluohjelman liitteissä.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 15 000.00 EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 54

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Kilpailutuksen perusteella solmittava projektisopimus päättyy, kun uuden rakennuksen 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvitys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 05/09/2022

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Finnisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/12/2022

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 05/09/2022

Ortszeit: 09:05

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ne voidaan avata myöhemminkin. Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/08/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md S2
Ausgabe
S2.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de