Startseite » Ausschreibung »

Dänemark, Vordingborg: Design contest

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Vordingborg: Design contest

21/02/2020

  
S37
  
Dienstleistungen – Wettbewerbsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Vordingborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 037-088298

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Vordingborg Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189676
Postanschrift: Valdemarsgade 43
Ort: Vordingborg
NUTS-Code: DK022
Postleitzahl: 4760
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Rikke Munk Rye Andersen
E-Mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 52344166

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/publicMaterial

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71300000

71500000

71400000

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vordingborg Kommune skal opføre et nyt bæredygtigt og fleksibelt rådhus, der skal være med til at understøtte nærområdet og være anvendeligt for Vordingborg Kommunes borgere og foreninger. Det nye rådhus skal derfor opføres i Vordingborg Bymidte i forbindelse med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice.

Vordingborg Kommune udbyder det nye rådhus ("Projektet") som en lukket projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation med mulighed for at tildele totalrådgivningskontrakten til vinderen af projektkonkurrencen ved gennemførelse af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82.

Projektkonkurrencen gennemføres i perioden fra februar til juli (2020), og der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af 4 repræsentanter fra Vordingborg Kommune og 3 fagdommere (arkitekt og ingeniør).

Totalrådgivningen skal udføres i perioden efter kontraktindgåelse (juli 2020) og frem til aflevering og ibrugtagning af det færdige byggeri. Byggeriet skal igangsættes senest til august 2021, hvorfor projekteringen skal ske i perioden efter kontraktindgåelse (juli 2020), så udbud af hovedentreprisen kan offentliggøres primo 2021 og gennemføres frem til juli 2021, hvor kontrakten med hovedentreprenøren skal indgås.

Rådhuset skal opføres på et areal, der er beliggende umiddelbart ved siden af det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice. Det nye rådhus skal således ses i både arkitektonisk og funktionel sammenhæng med det nye hus til jobcenter og borgerservice. Rådhuset forventes at omfatte ca. 4 200 m2. Anlægsøkonomien for projektet forventes at være i størrelsesordenen 75 000 000 DKK.

Der vil i projektkonkurrencen indledningsvist ske en prækvalifikation, hvor de tre (3) bedst egnede ansøgere vil blive opfordret til at udarbejde et konkurrenceforslag omfattende primært et nyt rådhus og derudover et oplæg til helhedsplan for området ved det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice. Totalrådgiverkontrakten, som indgås på baggrund af projektkonkurrencen, vil kun omfatte byggeriet af det nye rådhus og ikke helhedsplanen.

De tre (3) ansøgere, der prækvalificeres til at deltage i projektkonkurrencen, vil modtage et præmievederlag på 100 000 DKK (forudsat at der afleveres et konditionsmæssigt konkurrenceforslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet). Når vinderen af projektkonkurrencen er udpeget, overgås til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82, og tjenesteydelseskontrakten om totalrådgivning vil blive tildelt på baggrund heraf.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier, som der skal vedlægges oplysninger om:

1) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen skal ansøger dokumentere:

(i) En soliditetsgrad på minimum 20% for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

(ii) En omsætning på minimum 20 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

(iii) En positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger kan, hvis ansøger ikke kan opfylde de økonomiske mindstekrav, basere sin økonomiske formåen på underrådgivere. Dokumentation herfor skal ske ved aflevering af en støtteerklæring om, at underrådgiveren stiller sin økonomiske formåen til rådighed for ansøger. Støtteerklæringen skal afleveres samtidig med anmodningen om prækvalifikation.

Dokumentation for opfyldelse af de økonomiske mindstekrav skal ske ved fremlæggelse af en revisorpåtegnet årsrapport eller en tilsvarende revisorerklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, samt en ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation. Dokumentationen skal fremlægges senest 15 dage efter meddelelse om prækvalifikation;

2) Referencer fra tilsvarende opgaver, dvs. opgaver, som er udført i totalrådgivning, og som indeholder både arkitekt- og ingeniørfaglige rådgivningsydelser, og som demonstrerer arbejde med kontorbyggeri i sammenlignelig skala og karakter, bæredygtighed i sammenligneligt byggeri samt illustrerer arkitektonisk kvalitet.

Det vægtes i den forbindelse positivt, hvis der er arbejdet med inspirerende kontor og publikumsrettede miljøer.

Referencerne kan også omfatte ikke-realiserede projekter. Ved ikke-realiserede projekter bør det angives, hvilken status det pågældende projekt har, fx 1. præmie, indkøb, skitseprojekt og lignende. Der må maksimalt anføres 3 referencer, der er ikke-realiserede.

Yderligere skal det for hver reference beskrives, hvorfor referencen anses som relevant. Derudover skal alle referencer indeholde oplysninger om ordregiver, kontaktperson, byggeriets etageareal, rådgivers egen rolle på projektet, de af rådgiver leverede ydelser samt start- og slutdato for projektet.

Der må maksimalt vedlægges 5 referencer gældende for det samlede ansøgerteam (hvoraf der maksimalt må anføres 3 referencer, der er ikke-realiserede), og det skal fremgå, hvilken af ansøgerteamets aktører der har udført de pågældende referenceprojekter. Minimum 2 af referencerne skal være arkitektoniske referencer fra sammenligneligt byggeri.

Referencerne må maksimalt være 10 år gamle fra tidspunktet for ansøgningen om deltagelse. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider;

3) CV’er for de nøglepersoner, der tilknyttes til Projektet, med en nærmere beskrivelse af disses kompetencer og erfaringer med særlig fokus på:

(i) Nøglekvalifikationer og kompetencer i forhold til løsning og gennemførelse af Projektet.

(ii) Uddannelse og gennemførte kurser.

Det vægtes positivt, at teamet af nøglepersoner består af personer med solide kompetencer og erfaringer med tilsvarende opgaver samt ekspertise inden for relevante tekniske fagområder, herunder bl.a. bæredygtighed og akustik.

Beskrivelsen af hver nøgleperson må maksimalt være 2 A4-sider.

Bemærk: Beskrivelsen af nøglepersonerne, der vedlægges anmodningen om deltagelse, er bindende, hvorfor ansøgerne og i sidste ende den ansøger, der vinder projektkonkurrencen, ikke uden Vordingborg Kommunes samtykke kan udskifte nøglepersonerne;

4) En beskrivelse af ansøgers projektorganisation med en nærmere redegørelse for det kommende samarbejde mellem Vordingborg Kommune og totalrådgiver.

Det vægtes positivt, at der tilbydes et ansøgningsteam, hvor kompetence- og ansvarsforhold samt kommandoveje er entydigt defineret, så der konsekvent og igennem hele realiseringen af Projektet sikres en god kommunikation med Vordingborg Kommune.

Beskrivelsen af projektorganisationen må maksimalt fylde 2 A4-sider.

I det tilfælde hvor der måtte være mere end 3 egnede ansøgere, vil udvælgelsen af de prækvalificerede ske på baggrund af Vordingborg Kommunes vurdering af, hvilke 3 ansøgere der anses som det mest velegnede konkurrencefelt, hvor der særligt vil blive lagt vægt på

(i) Kvaliteten af de fremsendte referencer, herunder hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave, og (ii) Hvilke nøglepersoner ansøger tilknytter Projektet, herunder at disse har indgående og solid erfaring fra sammenlignelige projektkonkurrencer og/eller projekter.

Samtidig med anmodningen om deltagelse skal følgende oplysninger vedlægges:

5) Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, e-mail, tlf. nr. og kontaktperson.

Ovenstående oplysninger anført i pkt. 1 – 5 skal indsendes for totalrådgiveren og eventuelle underrådgivere i ansøgningsteamet. Ansøgningsmaterialet bør følge ovenstående disposition. Der ønskes for pkt. 1-4 alene summariske oplysninger, som maksimalt må fylde 25 A4-sider i alt. De samlede oplysninger skal afleveres som en samlet PDF-fil. Oplysningerne kan til enhver tid i projektkonkurrencen kræves dokumenteret.

Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen.

Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket firma der er totalrådgiver, og hvilke firmaer der eventuelt optræder som underrådgivere.

Det er påkrævet, at ansøger eller de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137. Dokumentation herfor skal fremsendes 15 dage efter meddelelse om prækvalifikation i form af en gyldig serviceattest for danske virksomheder eller tilsvarende dokumentation for udenlandske virksomheder.

ESPD’et, der er gjort tilgængeligt via www.udbuddet.dk kan med fordel udfyldes vedrørende særligt pkt. 5, ligesom det i ESPD’et kan erklæres, at ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja

Beruf angeben:

Konkurrencen henvender sig primært til arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der har kompetencer, som relaterer sig til konkurrenceopgaven. Rådgivningsopgaven skal varetages som totalrådgivning med ét firma som totalrådgiver og de eventuelt øvrige firmaer som underrådgivere.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Nichtoffen

Anzahl der in Erwägung gezogenen Teilnehmer: 3

IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:

Ingen udvalgte deltagere

IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

1) Arkitektonisk helhedsløsning: Konkurrenceforslagene vil blive vurderet ud fra en helhedsvurdering af deres arkitektoniske tilgang til bygningens identitet som rådhus og tidssvarende arbejdsplads, den arkitektoniske og funktionsmæssige sammenhæng med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice samt funktion som borgerhus og en del af Vordingborg midtby med ønsket udvikling af området omkring det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice, det nye rådhus og en evt. tredje bygning placeret jf. gældende lokalplan (1 000 kvm). Yderligere vil der i helhedsvurderingen indgå bæredygtighedsaspekter, herunder verdensmålene;

2) Økonomi: Konkurrenceforslagenes evne til at overholde økonomien, herunder at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for Projektet i henhold til konkurrenceprogrammet.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge

Tag: 20/03/2020

Ortszeit: 15:00

IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 27/03/2020

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:

Dänisch

IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen

Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja

Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

De tre (3) ansøgere, der prækvalificeres til at deltage i projektkonkurrencen, vil modtage et præmievederlag på 100 000 DKK forudsat at der afleveres et konditionsmæssigt konkurrenceforslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet. For den ansøger, der indgås kontrakt med, vil præmievederlaget blive betragtet som et a conto vederlag, hvorfor præmievederlaget vil blive fratrukket i totalrådgivers honorar for totalrådgivningen.

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)Folgeaufträge

Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja

IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts

Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: nein

IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:

Mikael Smed (borgmester, Vordingborg Kommune)

Else Marie Langballe Sørensen (1. viceborgmester, Vordingborg Kommune)

Lau Svendsen-Tune (kommunaldirektør, Vordingborg Kommune)

Nina Marianne Andersen (medarbejderrepræsentant, Vordingborg Kommune)

Søren Daugbjerg (arkitekt MAA)

Trude Mardal (arkitekt MAA)

Benedikte Rosling (civilingeniør)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Projektkonkurrencen gennemføres via udbudsplatformen www.udbuddet.dk hvor eventuelle spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret via www.udbuddet.dk Ansøger skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne ansøge. Oprettelse som licenshaver kan ske uden omkostning.

Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk herunder forhold vedrørende oprettelsen som licenshaver, skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via support-funktionen. www.udbuddet.dk’s support kan træffes via telefon +45 7022 7007.

Ansøgernes frist for at stille spørgsmål er 10.3.2020, kl. 15:00.

Ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, bedes ved ansøgning udfylde ESPD’et via www.udbuddet.dk for erklæring om, at ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137. I ESPD’et kan også de fuldstændige firmaoplysninger fremgå. Oplysning om økonomisk og finansiel formåen bedes ligeledes gives ved udfyldelse af ESPD’et.

Referencerne for tilsvarende opgaver, beskrivelsen af projektorganisationen samt CV’erne for nøglepersoner kan angives direkte i ESPD’et, men kan også uploades som bilag. I så fald bedes ansøger samle alle bilag i én PDF-fil.

Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i et konsortium eller lignende sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Tildeles kontrakten et konsortium eller lignende sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser på alle deltagernes vegne. Konsortiet eller den lignende sammenslutning vil i kontraktperioden optræde som én totalrådgiver.

Det er Vordingborg Kommunes forventning, at meddelelse om prækvalifikationen sker i uge 13 2020, og næste fase i projektkonkurrencen igangsættes i forlængelse heraf. Afleveringsfristen for projektkonkurrenceforslagene forventes at være i uge primo uge 21 og det forventes, at der indgås totalrådgiverkontrakt med vinderen ultimo juni 2020/primo juli 2020.

Projektkonkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse gennemførelsen af projektkonkurrencen vil være dansk, ligesom anmodningen om deltagelse skal afleveres på dansk.

I forbindelse med tilbudsafgivelse skal det påregnes, at byggeriet skal udføres i hovedentreprise, der skal udbydes i et begrænset udbud, alternativt i et udbud med forhandling.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud: En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Klage over andre forhold skal indgives 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/02/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 4
Ausgabe
4.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de