Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Dänemark, Viby: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Viby: Auftragsbekanntmachung

29/05/2020

  
S104
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Viby: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 104-251348

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: ALBOA og ALBOAs afdelinger
Nationale Identifikationsnummer: 29462518
Postanschrift: Vestergårdsvej 15
Ort: Viby J
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Kuben Management, Camilla Lodberg Jensen, bygherrerådgiver
E-Mail: calj@kubenman.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.alboa.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://alboa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/d303f677-6e89-4a8a-9852-e6cea490a650

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ALBOA´s Rammeaftaleudbud om teknisk rådgivning og bistand – totalrådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hermed udbydes ALBOA´s udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) iht. ABR18 i forbindelse med støttede og ustøttede renoveringsager. Totalrådgivningen udbydes som et rammeaftaleudbud jf. udbudslovens § § 95-100. Se endvidere pkt. II.2.4).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ALBOA´s afdelinger har en række renoveringer af eksisterende bebyggelser, som skal igangsættes inden for de kommende år og ønsker i den forbindelse at indkøbe teknisk rådgivning (arkitekt- og ingeniørrådgivning) til at projektere og udbyde disse projekter. Omfanget af projekter indenfor rammeaftalen forventes at være 10-14 projekter af varierende omfang, hver projekt forventes at være mellem 15 – 135 mio. DKK inkl. moms i samlet anskaffelsessum. Landsbyggefonden har fremrykket støttetilsagn for flere af renoveringerne, hvorfor ALBOA ønsker at kunne tilknytte rådgiver på sagerne hurtigst muligt.

Projekter under rammeaftalen består af renovering af almene boliger og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Projekterne kan være både støttede og ustøttede.

Udbuddet af rammeaftalen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med udbudslovens § §58-60. Der prækvalificeres 7 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Rammeaftalen vil blive tildelt til de 5 tilbudsgivere, der opnår den bedste tilbudsevaluering, tilbudsgiverne vil blive rangordnet.

For hver opgave under rammeaftalen vil der blive afholdt mini-udbud, som vil blive gennemført med op til maksimalt 3 tilbudsgivere på rammeaftalen jf. udbudsmaterialets bilag 2.02 "Procedure for mini-udbud".

Mini-udbud afholdes med tildelingskriteriet "Laveste pris".

Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage ydelser under rammeaftalen. Rammeaftalen er således ikke eksklusiv.

For de konkrete aftaler som rammeaftalen udmønter sig i, er det i alle henseender alene den konkrete afdeling af ALBOA, der er forpligtet og berettiget efter aftalen.

Rammeaftalens varighed er 2 år fra indgåelsen af kontrakten, med mulighed for forlængelse af 1 år op til 2 gange.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Case-besvarelse / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Organisation og bemanding på rammeaftalen / Gewichtung: 35

Preis – Gewichtung: 25

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Kan forlænges 2 gange af 1 års varighed (i alt maksimalt 4 års varighed af rammeaftalen).

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 7

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Såfremt flere end 7 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 7 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til sammenlignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet. Referenceprojekter som indeholder de fleste (eller alle) af de ydelser som er nævnt i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1 ”Overordnet ydelsesbeskrivelse” vil vægte højere end referencer, der kun delvist indeholder de nævnte ydelser.

Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes opgaver der:

– er gennemført som totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver

– større renoveringer af almene boliger (gerne som har været beboede under hele renoveringen)

– LBF-støttede renoveringer

– renoveringer som har indeholdt genhusning

– renoveringer som har indeholdt stor beboerinddragelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de 3 senest afsluttede regnskabsår jf. nedenstående mindstekrav.

Oplysningerne angives i ESPD´en del IV B.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet beregnet som gennemsnit for de 3 senest afsluttede regnskabsår:

a) Samlet omsætning: Minimum 15 mio. DKK

b) Soliditetsgrad i procent: Minimum 15 %

c) Egenkapital: Minimum 2 mio. DKK.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes både egenkapital og omsætning som ansøgers samlede egenkapital og omsætning. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 3 år med angivelse af:

– Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse)

– Anlægssum

– Ansøgerens rolle (hvilke faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for

– Udførelsestidsperiode

– Ordregiver – i den forbindelse forbeholder bygherre sig retten til at kontakte den angivne kunde.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Ansøger kan vedlægge referenceark i stedet for at skrive referencer ind i ESPD´en.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere) ansøger baserer sig på.

Referencer udover de første 5 vil ikke blive taget i betragtning. Referencer må ikke være mere end 3 år gamle. Referencer fra byggeri, hvor der er afholdt afleveringsforretning for mere end 3 år siden vil ikke blive tillagt vægt.

Se endvidere pkt. II.2.9) for kriterier for udvælgelse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 sammenlignelig reference på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med projekter om renovering og ombygning af almene boliger.

Referencerne må ikke være ældre end 3 år.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

ABR18 med tilføjelser og fravigelser samt YBL18.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 01/07/2020

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 31/07/2020

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Ort: København
Land: Dänemark

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

27/05/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 6-7
Ausgabe
6-7.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de