Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Taastrup: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Taastrup: Auftragsbekanntmachung

05/12/2018

  
S234
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Verhandlungsverfahren 

Dänemark-Taastrup: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 234-536066

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

DSB
25 05 00 53
Telegade 2
Taastrup
2630
Dänemark
Kontaktstelle(n): Annette Olsen
Telefon: +45 24684302
E-Mail: amolsen@dsb.dk
NUTS-Code: DK02

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dsb.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222822&B=DSB

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222822&B=DSB

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.6)Haupttätigkeit(en)

Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivning

Referenznummer der Bekanntmachung: K203798

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

DSB introducerer i 2021 et nyt togsystem, der skal køre mellem Nivå og Næstved.

Togsystemet betjenes med den eksisterende flåde af dobbeltdækkervogne og nyindkøbte Vectron lokomotiver samt den eksisterende flåde af elektriske ER togsæt.

I den forbindelse er der behov for at opgradere klargøringsfaciliteterne i Nivå og Næstved, for at kunne understøtte det nye materiel.

DSB har derfor brug for en totalrådgiver, der kan bistå i dette projekt, der kræver viden om proces- og jernbaneanlæg.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 7 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

71200000

71220000

71300000

71520000

71540000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK02

NUTS-Code: DK01

Hauptort der Ausführung:

Næstved.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

DSB introducerer i 2021 et nyt togsystem, der skal køre mellem Nivå og Næstved.

Togsystemet betjenes med den eksisterende flåde af dobbeltdækkervogne og nyindkøbte Vectron lokomotiver samt den eksisterende flåde af elektriske ER togsæt.

I den forbindelse er der behov for at opgradere klargøringsfaciliteterne i Nivå og Næstved, for at kunne understøtte det nye materiel.

DSB har derfor brug for en totalrådgiver, der kan bistå i dette projekt, der kræver viden om proces- og jernbaneanlæg.

Delprojekter – Næstved:

— Faciliteter til påfyldning af vand, sand og sprinklervæske, samt tømning af toiletter,

— Tilpasning og forlængelse af eksisterende arbejdsplatforme, herunder de nødvendige forsyningsfaciliteter,

— Tilpasning af eksisterende vendeplatform,

— Sideflytning og forlængelse af spor.

Delprojekter – Nivå:

— Etablering af ny vendeplatform, der gør det muligt at vende lokomotivtrukne tog i vendesporet ved uregelmæssigheder.

Totalrådgiveren forventes bl.a. at levere følgende ydelser:

— Projekteringsledelse,

— Projektering, herunder Projektforslag, Forprojekt (Myndighedsprojekt), Hovedprojekt og Projektopfølgning,

— Rådgivning i forbindelse med arbejdsmiljø,

— Rådgivning under udførelsen, herunder byggeledelse og fagtilsyn,

— Rådgivning i driftsfasen, herunder implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan.

Det er vigtigt for DSB, at der så vidt muligt arbejdes med fleksible og standardiserede løsninger, da anlæggene kommer til at betjene nye togtyper, som er under indkøb og hvis specifikationer derfor endnu ikke er kendt.

Medarbejderne der skal benytte anlæggene, skal bruge dem hver eneste dag året rundt. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøet tænkes ind fra start, så anlægget fungerer lige godt dag og nat, uanset om der er frostgrader eller hedebølge.

Generelt er der mange interessenter, der skal involveres i projektet, og der skal være fokus en efterfølgende effektiv og omkostningseffektiv drift og vedligeholdelse af anlægget.

Sidst er jernbanesikkerhed særlig vigtigt at tænke ind i projektet, idet dele af projektet befinder sig ved et togvejsspor med togtrafik i rute.

Eventuelle ekstra delprojekter/arbejder:

DSB har option på at udvide kontrakten med følgende delprojekter/arbejder, hvis der skulle blive behov herfor:

— 1 500V og trykluftanlæg: Alle poster i Rambølls forundersøgelsesrapport, vedr. 1 500V og trykluft,

— Rådgiverbistand i forbindelse med justering af køreledninger over spor 20 og spor 6, i Næstved.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 7 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 29

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 3

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumenterer de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen i II.2.4 for så vidt angår dokumenteret erfaring med projekter, som indeholder arbejder ved spor i drift herunder kørestrøm og banenormer, CSM og jernbanesikkerhedsledelse, ombygning og ændringer i jernbanesikringsanlæg samt udendørs proces- og forsyningsanlæg.

Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

Erfaring med ydelser med lighed til ydelserne beskrevet i del II.2.4, så som totalrådgiver, projektledelse, projekterings-/byggeledelse, m.v. Det anses positivt hvis ansøger har været den ansvarlige rådgiver for de leverede ydelser. Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

Ansøgere henvises til III.1.3 (teknisk og professionel (formåen) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ansøgere skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD’ets xml-fil skal uploades på EU-Supply. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3. Såfremt ansøgere baserer sig på en anden virksomheds økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (DSBs paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontakten som et bilag.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

– Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten,

– Ansøger skal derfor udfylde ESPD’ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal og årlige omsætning, som angivet nedenfor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav beregnet som et gennemsnit på baggrund af de seneste 3 disponible regnskabsår:

A. Solvensgrad på mindst 20% – beregnes ved at dividere egenkapital med de total aktiver -((egenkapital/totale aktiver) *100).

B. Årets resultat på mindst 0.

C. Samlet årsomsætning på mindst 10 000 000 DKK.

Ansøger skal angive den gennemsnitlige solvensgrad, årets resultat og samlede årsomsætning på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD, del IV, afsnit B.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende referencer på lignende projekter. Med lignende projekter forstås projekter, der har involveret arbejde i forbindelse med eksisterende jernbanestrækninger, proces- og jernbaneanlæg og/eller arbejde omkring bl.a. forsyningsanlæg til banedrift.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

Beskrivelse af projektet, inklusiv anlægs-/bygnings- eller konstruktions-type (ny bygning/konstruktion, renovering, bygningsfornyelse, industrielle anlæg).

Beskrivelse af om udførelses af projektet var for en total-, hoved- eller fagentreprisekontrakt.

Total kontraktværdi for det samlede projekt i DKK ekskl. moms.

Start og sluttidspunktet for rådgivningen for det relevante anlægs-/byggeprojekt.

Beskrivelse af rådgiverydelsen, totalrådgiver, delt rådgivning eller underrådgiver og ansøgers rolle.

Beskrivelse af den af ansøgeren leverede rådgivning inklusiv design under alle faser og andre rådgiverydelser som program eller projektledelse, byggeledelse, serviceydelser under udførelsesfasen, serviceydelser relateret til jernbane, spor, trafik- og reparations- og vedligeholdelsesfaciliteter, etc.

Ansøgers honorar for de leverede ydelser i DKK ekskl. moms.

Samarbejde med tredieparter så som andre rådgivere.

Navn på Bygherre/Kunde (inkl. kontaktperson(er)).

Det er et krav at referencerne vedrører projekter der er udført inden for de seneste 5 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation.

Hver reference må ikke overstige 1 A4 side. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Ansøger må maksimalt indlevere 5 referencer (der som minimum er projekter under realisering) som DSB vil anvende for vurdering af valg af et begrænset antal ansøgere for invitation til tilbud jævnfør del II 2. 9.

Det er kun de enkelte leverancekontakter på en rammeaftale, der kan angives som referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på kapaciteten af en eller flere enheder, skal ansøger bevise at de nødvendige ressourcer fra støtteenheder vil være tilgængelige for ansøger. For eksempel ved at fremskaffe en undertegning fra denne part i henhold til Støtteerklæring.

Ansøger kan kun basere sin ansøgning på kapaciteten af en anden enhed angående teknisk og professional egnethed hvor denne vil udføre rådgivningen for de pågældende ydelser.

Hvis ansøger består af en gruppe økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), kan konsortiets levere maks. 5 referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere enheder, kan der leveres samlet maks. 5 referencer fra ansøger og øvrige enheder.

Hvis der leveres flere end 5 referencer vil DSB:

Tage de første 5 referencer oplistet i ESPD af totalrådgiver eller ledende rådgiver for konsortiet i betragtning.

Ansøger skal udfylde ESPD’ets afsnit del IV, afsnit C, med de oplysninger, som er angivet ovenfor.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien

Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i UBL § § 135 og 136. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelser til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ingen.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Betingelser for betaling er reguleret af kontrakten, inkl. bilag. Disse betingelser er ikke til forhandling.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx. Et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidariske. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæring, som er uploadet i EU-Supply.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Leverandøren skal overholde følgende:

1) DSB’s Code of Conduct: leverandøren skal blandt andet sikre, at ansatte, som medvirker til at udføre arbejder i Danmark i henhold til leverandørens aftale med DSB i overensstemmelse med ILO konvention nr. 94 (1955), er sikret løn, herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Code of Conduct fremgår af kontakten;

2) DSB’s Betingelser for levering af ydelser, materialer og rullende materiel (såvel materiel til passagerbefordring som til vedligehold af infrastruktur), hvori jernbanesikkerhed indgår;

3) Kontrakten indeholder bestemmelser om ansvarsbegrænsning;

4) Kontrakten indeholder krav til forsikringer og dækningssummer;

5) Kontrakten indeholder krav om betalingsbetingelser.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote

IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 08/01/2019

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål (seneste fremsendelse 20.12.2018, inden kl. 10:00) til prækvalifikationen via besked funktionen i EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt eESPD, som eksporteres og returneres til DSB som en xml-fil via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæringer, hvis relevant;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes og uploades for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal eESPD også udfyldes og uploades for de støttende enheder;

4) eESPD’et er uploadet som xml-fil i EU-Supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via eESPD-hjemmesiden ved hjælp af funktionen ”Importer”. DSB henviser ansøger til at følge retningslinjerne fra KFST på https://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf når eESPD skal udfyldes;

5) Inden tildeling af kontrakt skal den ansøger, som DSB har til hensigt at tildele kontrakten, fremsende dokumentation for påvisning på at ansøger ikke befinder sig i de obligatoriske udelukkelsesgrunde som angivet i del 135 (1) og (3) i Udbudsloven, jævnfør del 153 i Udbudsloven. Oplysningerne skal fremsendes inden for en passende frist angivet af DSB på mindst to og en halv uge (18 kalenderdage) beregnet fra modtagelse af forespørgslen. DSB anbefaler ansøger at sikre at disse oplysninger kan erlægges inden for den angivne frist;

6) En økonomisk operatør må kun fremsende en ansøgning for deltagelse. ’Økonomisk operatør’ defineres som en enkelt økonomisk operatør eller en gruppe af økonomisk aktører (konsortium). Yderligere må 2 eller flere økonomiske aktører som del af samme juridiske gruppe ikke fremsende mere end en ansøgning for deltagelse, med mindre den økonomiske aktør kan påvise at deres deltagelse i udbudsprocessen er og fortsættende vil være autonom og uafhængig. ’Den samme juridiske gruppe’ defineres ved at enhederne er dækket under Direktiv 2013/34/EU art. 22 (1). Det samme er gældende hvis en økonomisk aktør deltager i mere end én ansøgning for prækvalifikation, f.eks. alene og i et konsortium, alene og som støtteenhed, eller i et konsortium og som en støtteenhed. DSB vil anmode sådanne ansøgere om yderligere oplysninger, hvor relevant, for verificering af at disses deltagelse i udbudsprocessen er og fortsat vil være autonom og uafhængig. Hvis dette ikke kan verificeres, tager DSB ikke denne ansøgning i betragtning. Samme princip er gældende hvis denne situation opstår under udbudsproceduren;

7) Ansøgeres omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

8) Angående del II.1.5) og II.2.6). Værdien angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten;

9) DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af INDO1 (indledende tilbud).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405708
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/12/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de