Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Dänemark, Silkeborg: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Silkeborg: Auftragsbekanntmachung

15/11/2019

  
S221
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Dänemark-Silkeborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 221-542150

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Udbud af totalrådgivning vedr. opførelse af 2 børnehuse i Kjellerup
Postanschrift: Søvej 1
Ort: Silkeborg
NUTS-Code: DK042
Postleitzahl: 8600
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mona Frederiksen
E-Mail: mona.frederiksen@silkeborg.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.silkeborg.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fjisiyajgw

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fjisiyajgw

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Generelle offentlige tjenester

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

2 Børnehuse i Kjellerup. Udbud af totalrådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Silkeborg Kommune ønsker at opføre 2 børnehuse i Kjellerup, nord for Silkeborg. Børnehusene skal danne ramme for hhv. 176 og 124 børn i alderen 0-6 år og etableres som et plan med et samlet etageareal på ca. 3 000 m2.

Opgaven udbydes i totalrådgivning og totalrådgiver skal udbyde opgaven i fagentrepriser som begrænset udbud.

Processen skal gennemføres etapeopdelt, således at børnehuset Hassselvej (176 børn) skal stå færdig først. Herefter nedrives eksisterende daginstitution (Satellitten) på Vestergade, hvorefter der på samme matrikel opføres et nyt børnehus – Vestergade (124 børn).

De 2 børnehuse afleveres forskudt hhv. ultimo 2021 (Hasselvej) og ultimo 2022 (Vestergade).

De samlede håndværkerudgifter for begge børnehuse er ca. 45 000 000 DKK ekskl. moms.

Totalrådgivningen skal indeholde ydelser jf. udbudsmaterialet frem til og med 1 års gennemgang.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042

Hauptort der Ausführung:

8620 Kjellerup

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der ønskes indkøbt totalrådgivning som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 4

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Der vil blive udvalgt max 4 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder kravene i del III og har indsendt en udfyldt ESPD, European Standard Procurement Document. Udvægelsen sker ud fra en helhedvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud. I helhedsvurderingen indgår følgende forhold i prioriteret orden:

A) En vurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra referencerne jf. del. III.1.3). Ved vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet, vil bygherren lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med totalrådgivning af daginstitutioner.

b) I hvor høj grad referencerne er sammenlignelige med den udbudte opgave. Med sammenlignelige menes:

– projekter hvor ansøger har været totalrådgiver på nyopførelse af daginstitutioner og gennemført det i fagentrepriser,

– projekter hvor ansøgeren har varetaget byggeledelse på daginstitutioner i fagentrepriser. Kriterierne a-b vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

B) en vurdering af ansøgers økonomiske nøgletal krævet i del III.1.2). Det vil blive vurderet om ansøgerens økonomiske kapacitet og stabilitet er optimal til den udbudte opgave.

Deltagere i udbuddet vil blive udvalgt mellem ansøgere, der har den tilstrækkelige økonomiske kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt.

Såfremt der modtages mere end 4 egnede ansøgninger, vil udvælgelsen af ansøgerne ske på baggrund af en vurdering af relevansen og kvaliteten af ansøgerens referencer inden for sammenlignelige projekter.

I den samlede vurdering vægter den tekniske kapacitet højere end de økonomiske oplysninger.

Ansøgningen skal afleveres digitalt på iBinder.dk

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Personlige forhold:

A) Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefon-nr., emailadresse samt kontaktperson hos ansøger.

B) Beskrivelse af evt. underrådgivere med angivelse af firmanavn, adresse, CVR-nr. samt navn på kontaktpersoner.

C) Ansøger må ikke befinde sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 stk. 1 og 3 samt §136.

D) Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. A.-C. krævede oplysninger vedlægges for alle konsortiedeltagere og roller i konsortiet skal angives. Ved tilbudsafgivelsen skal konsortiedeltagere påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

E) En motiveret ansøgningsbeskrivelse af hvorfor tilbudsgiver søger denne opgave specifikt.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

F) Egenerklæring med oplysning om hovedansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende årsomsætning, resultat før skat og egenkapital. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra seneste regnskabsår.

G) I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres økonomiske forhold ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets gennemførelse.

H) Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. F.-G krævede oplysninger vedlægges samtlige konsortiedeltagere. Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor omsætning, resultat og egenkapital anføres under "Finansielle nøgletal". Hvis ansøgers regnskab er halvårlig (fx. 2017/2018) kan der ved udfyldelse af ESPD’en angives det sidste halvår (fx. 2018)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I) Ansøger skal vedlægge referencer med beskrivelse af ansøgers – og evt. underrådgivers – mest betydelige referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver/projekter udført/igangsat inden for de sidste 5 år.

Referencerne skal angive:

Kunden, projektets størrelse, lokalitet, rådgiveropgavens størrelse (areal/og eller værdi), beskrivelse af egne ydelser samt udførelsesperiode.

Der må (samlet set) maksimalt afleveres 10 referencer i alt for både hovedansøger og evt. underrådgivere, og såfremt der vedlægges flere referencer, vil alene de første 10 referencer indgå i udvælgelsen. Der må maksimalt være 7 referencer fra underrådgivere.

Referencer skal mindst vise: 3 arkitekt-referencer, 2 landskabsarkitekt-referencer, 2 ingeniør-referencer og 1 DGNB/bæredygtigheds-reference. Samme projekt kan dokumentere flere typer af referencer. Referencer skal tydeligt markeres med den, eller de reference-typer, de er gældende for.

J) I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiverens tekniske forhold (referencer) ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen,

— omfang/størrelse,

— Sluttidspunkt (evt. forventet) angives under "Dato",

— kunde angives under "Modtagere".

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i teksten indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

ABR18, med Silkeborg Kommunes fravigelser, præciseringer og tilføjelser, er gældende for rådgivningsopgaven.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen

IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 13/12/2019

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 20/12/2019

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fjisiyajgw

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn og hovedansøger og eventuelle underrådgivere,

— Udfyldt ESPD fra ansøger og særskilt ESPD fra eventuelle underrådgivere, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med gengivelse af de referencer der er anført i ESPD’en plus billedemateriale.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/11/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de