Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Silkeborg: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Silkeborg: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

22/08/2018

  
S160
  
– – Dienstleistungen – Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Silkeborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 160-367330

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Region Midtjylland – Regionshospitalet Silkeborg
29190925
Falkevej 1-3
Silkeborg
8600
Dänemark
Kontaktstelle(n): Dan Enkelund
E-Mail: danenk@rm.dk
NUTS-Code: DK042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.hospitalsenhedmidt.dk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalrådgivning – Ombygning af operationsstuer m.m.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Supplerende ydelser vedr. miljøsanering, OP-lamper og mediebroer samt ombygning af forrum

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71210000

71221000

71300000

71310000

71320000

71321000

71311100

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042

Hauptort der Ausführung:

Silkeborg.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Regionshospitalet Silkeborg er midt i en proces, som skal forbedre de fysiske rammer på hospitalet. Fase 1-3 er afsluttet. Udbuddet igangsat ved bekendtgørelse 2016/S 217-394996 omfattede fase 4 og 5. Fase 4 omfattede ombygning af dagkirurgi ved udvidelse af de eksisterende 4 operationsstuer til 5 operationsstuer med mere plads til udførelse af pladskrævende operationer. Ombygningen skal udover at tilføre ekstra kapacitet også medføre en forbedret logistik og forbedret udnyttelse af operationsstuerne, som tilsammen vil medføre en stærkt optimeret udnyttelse af operationskapaciteten. Fase 5 omfattede ombygning af personalefaciliteter til støttefunktioner til dagkirurgi og operationsafsnit. Regionshospitalet skal være i fuld drift under hele ombygningen. Ombygningsarbejderne omfatter i alt ca. 1 400 m2 bruttoetageareal.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 14

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 153-351573

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Los-Nr.: 1

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

12/07/2018

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Arkitema Architects K/S
15696230
Frederiksgade 32
Aarhus C
8000
Dänemark
Telefon: +45 70117011
E-Mail: info-danmark@arkitema.dk
NUTS-Code: DK042

Internet-Adresse: https://arkitema.com/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 2 663 750.00 DKK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405600
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Uddybende vejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/08/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71210000

71221000

71300000

71310000

71320000

71321000

71311100

VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK04

Hauptort der Ausführung:

Silkeborg.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jf. II.2.4. Efter udbuddet har det været nødvendigt at udvide totalrådgivningsydelsen med de i afsnit VII.2.1) angivne ydelser. Ændringen foretages i henhold til Udbudslovens § 181, idet det bemærkes, at den samlede økonomiske ændring ikke overstiger 50% af den oprindelige kontraktværdi.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 14

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 362 500.00 DKK

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Arkitema Architects K/S
Frederiksgade 32
Aarhus C
8000
Dänemark
Telefon: +45 70117011
E-Mail: info-danmark@arkitema.dk
NUTS-Code: DK042

Internet-Adresse: https://arkitema.com/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Nedennævnte supplerende ydelser indkøbes fra den oprindelige leverandør (Arkitema) i henhold til Udbudslovens § 181, idet anvendelse af en anden leverandør:

– ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk eller teknisk art, og

– vil forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af ordregivers omkostninger, og når

– værdien af den supplerende ydelse ikke overstiger 50% af værdien af den oprindelige kontrakt (også når disse lægges sammen),

– Miljøsanering: Omfanget af totalrådgivningsydelser forbundet med miljøsanering er større end forventet i den oprindelige kontrakt, da undersøgelser har påvist asbestrester over de eksisterende lofter. Miljøsaneringen, herunder den tekniske rådgivning forbundet hermed, skal dog nødvendigvis udføres for at færdiggøre ombygningsprojektet. Honoraret forbundet hermed beløber sig til 180 000 DKK ekskl. moms,

– OP-lamper og mediebroer: I henhold til den oprindelige kontrakt skal totalrådgiver som en del af den oprindelige ydelse indhente oplysninger om medicoteknisk udstyr samt indarbejde disse oplysninger i rumskemaer – men skal dog ikke projektere herudover ifht. dette udstyr, ligesom værdien heraf ikke skal indgå som en del af den økonomiske ramme for projektet. Ombygningen vil dog fremstå ufærdig, hvis ikke det nødvendige faste inventar er indtænkt, projekteret og indkøbt i forbindelse med ombygningsarbejderne, hvorfor indkøb af disse supplerende ydelser er nødvendige for færdiggørelsen af projektet. Honoraret forbundet hermed beløber sig til 125 000 DKK ekskl. moms,

– Ombygning af forrum: Ombygning af forrum er efter tildeling af kontrakten fundet nødvendig for at sikre den fornødne funktionalitet og dermed et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø i forbindelse med de af ombygningen omfattede operationsstuer. Ombygning af forrum til eksisterende OP-stuer udføres samtidig med øvrig ombygning for at optimere renhedsklassen på operationsluft i eksisterende OP-stuer. Ombygningen har dermed direkte forbindelse til de oprindelige ydelser, og vurderes også nødvendig for, at opnå en færdig hovedydelse. Honoraret forbundet hermed beløber sig til 57 500 DKK ekskl. moms.

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Det er vurderingen, at udførelse af ydelserne vedrørende miljøsanering, OP-lamper og mediebroer og ombygning af forrum ikke meningsfyldt kan tildeles en anden teknisk rådgiver, idet ydelserne skal leveres i direkte fysisk sammenhæng med det oprindelige ombygningsprojekt, og idet en inddragelse af en ny teknisk rådgiver vil medføre store udfordringer med håndtering af de komplekse tekniske og ansvarsmæssige grænseflader rådgiverne imellem, som uundgåeligt vil medføre en ekstraudgift til administration for Regionen. Hertil kommer, at selve udgifterne til gennemførelsen af indkøbet af de supplerende rådgiverydelser hos anden rådgiver også vil påføre Regionen en yderligere omkostning. Det bemærkes også, at det i forbindelse med ombygning af en operationsafdeling i fuld drift er særligt kritisk, at alle arbejder planlægges med mindst mulig påvirkning af driften, og derfor er der en klar driftmæssig og sikkerhedsmæssig fordel forbundet med at gøre brug af det samme rådgiverteam.

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 2 663 750.00 DKK

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 3 026 250.00 DKK

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 2
Ausgabe
2.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de