Startseite »

Dänemark, Randers: Auftragsbekanntmachung (2022/S 098-270683)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Randers: Auftragsbekanntmachung (2022/S 098-270683)

20/05/2022

  
S98

Dänemark-Randers: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 098-270683

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik
Postanschrift: Laksetorvet
Ort: Randers
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8900
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Grethe Helledi Kristensen
E-Mail: Grethe.Helledi.Kristensen@randers.dk
Telefon: +45 21531567
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.randers.dk/randers-kommune/

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://rib-software.dk/udbudsportal

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:

Offizielle Bezeichnung: Bisgaard|Ejsing ApS
Nationale Identifikationsnummer: 37875538
Postanschrift: Libaugade 1, 1.th.
Ort: Aarhus
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lisa Gedsø Askanius
E-Mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bisgaardejsing.dk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://rib-software.dk/udbudsportal

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://rib-software.dk/udbudsportal

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Begrænset rådgiverudbud – Forundersøgelse af klimabroforbindelsen, Randers Kommune

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

I 2017 besluttede byrådet at en ekstra vejforbindelse over Randers Fjord skulle anlægges via havnepierens østlige ende i form af den såkaldte ”Klimabro”. Klimabroen består af en dæmning over det nordlige havnebassin, og en bro over det sydlige fjord/å-forløb samt opkobling på vejnettet nord og syd for fjorden.

Det ønskes nu at komme tættere på en prissætning af anlægget samt at få udarbejdet en teknisk og miljømæssig beskrivelse af anlægsprojektet. Hvilket skal danne grundlag for myndighedsbehandling i form af bl.a. kommuneplantillæg, lokalplan, m.fl. og screening for miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Med dette udbud skal der findes en rådgiver der skal kvalificere det tekniske projektet, belyse dets miljømæssige konsekvenser samt forbedre det økonomiske estimat forud for opstart af planlægningen.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 2 200 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71313000 Umwelttechnische Beratung

71313400 Umweltfolgenabschätzung im Bau

71313430 Analyse der Umweltindikatoren im Bau

71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik

90711000 Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Randers

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dette udbud omfatter rådgivningsopgaven omfattende forundersøgelse af klimabroforbindelsen.

Undersøgelserne skal indeholde følgende aktiviteter:

• Skitseprojektering af linjeføringen inkl. mere detaljerede undersøgelser af anlæg af dæmningen i det nordlige havnebassin. Skitseprojekteringen skal også indeholde kapacitetsberegninger eller lignende for at få fastlagt behov for svingbaner m.m. i krydsene ved Toldbodgade og Udbyhøjvej. Behov for ”trafiksanering” på Udbyhøjvej og på Toldbodgade i begge retninger kortlægges, og der skal udarbejdes forslag til løsninger. Risiko for ”smutvejstrafik” mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard, Toldbodgade og Udbyhøjvej og andre relevante steder kortlægges, og forslag til afhjælpende tiltag udarbejdes – fx chikaner, vejlukninger etc. Hensigten er at holde trafikken på det overordnede vejnet.

• Udarbejdelse af et detaljeret anlægsoverslag for vejforbindelsen fra Kristrup Engvej mod nord til fjordkrydsningen og videre fra fjordkrydsningen over pieren og dæmningen over det nordlige havnebassin til tilslutningen mod nord til Toldbodgade og til Udbyhøjvej. Der er allerede udarbejdet et detaljeret anlægsoverslag for etablering af fjordkrydsningen syd for piren.

• Kvalificere nuværende viden om samspil mellem Klimabroen og vandkvaliteten i det nordlige havnebassin – vandudskiftningen.

• Afdækning af øvrige relevante forhold, som kan være af betydning for den videre planlægning og projektering af Klimabroen, herunder bl.a. påvirkning af natur, landskab, miljø, kulturhistoriske og arkæologiske hensyn.

• Eventuel tilpasning af skitseprojekt på baggrund af fordebatten

Der henvises til udbudsmaterialet

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation og bemanding / Gewichtung: 35

Qualitätskriterium – Name: Procesbeskrivelse / Gewichtung: 35

Preis – Gewichtung: 30

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

• At ansøger udviser den fornødne motivation.

• At ansøger via referencer kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver. "Lignende opgaver" forstås af bygherre som værende rådgivningsopgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende økonomiske nøgletal:

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøgers skal kunne fremvise positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøgningen som uploades på udbudsportalen RIB skal indeholde:

• Anmodningsbrev.

I PDF-format på max. 2 sider. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af teamet på firmaniveau samt ansøgers motivation for at ansøge.

• Udfyldt ESPD (PDF-format)

I overensstemmelse med udbudslovens § 148 skal ansøgeren udfylde og fremsende et ESPD-dokument som et foreløbigt bevis for, at ansøgeren er egnet til at løse den udbudte opgave og ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, der gælder for udbuddet.

Ansøger skal udfylde ESPD-formularen via det afleveringskrav som fremgår af udbudsportalen. Dette gøres under "Aflevering af tilbud" og så på selve afleveringskravet.

Følgende punkter skal udfyldes i ESPD’en:

– Del II, pkt. A-C (oplysninger om den økonomiske aktør)

– Del III, pkt. A-C (udelukkelsesgrunde)

– Del IV, pkt. B-C (udvælgelseskriterier)

– Del VI (afsluttende erklæringer)

Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet.

Hvis ansøger består af et konsortium af virksomheder, skal samtlige af konsortiets deltagere aflevere et komplet udfyldt ESPD-dokument.

• Referenceark

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende projekter vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. udbudsbetingelserne afsnit 5.7.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen angive maksimum samlet 5 referencer (antal inkl. referencer fra evt. underrådgivere, som ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på), der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring fra lignende opgaver.

Nedenstående oplysninger bedes for hver reference angives i ESPD, Del IV, afsnit C, eller i særskilte referenceark;

– Projektnavn

– Projektbeskrivelse med angivelse og præcisering af relevans

– Rådgiverens/tilbudsgiverens ydelse og ansvar i projektet.

– Kunde, bygherre

– oplysninger om kontraktsum – (evt. forventet anlægssum af projektet)

– udførelsesperiode (status)

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af den enkelte references relevans.

Grundet ESPD’ens tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, ønskes det, at ansøger supplerer beskrivelsen med referencerne angivet i ESPD, med selvstændige referenceark. Det accepters henset hertil, at der alene indsættes en meget kortfattet beskrivelse af referencerne i ESPD’en, hvilken kan være i form af en projekttitel. Der gøres opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD’en og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

– Referencerne må max være 10 år gamle regnet fra opgavens afslutning

– Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side (for separat vedlagte referencer).

Vedlægger ansøger samlet flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, angivet i ESPD, Del IV, pkt. C, eller på særskilte referenceark, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 5" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD’et først.

• Udfyldt ESPD for eventuelle underrådgivere (PDF-format)

Hvis ansøgeren efter udbudslovens § 144 støtter sit tilbud på den økonomiske/finansielle eller tekniske/faglige formåen hos en eller flere tredjemænd (eksempelvis underrådgivere), skal ansøgningen vedlægges følgende:

– Udfyldt ESPD for hver underrådgiver m.v. med oplysningerne i: Del II, afsnit A og B, Del III og Del IV.

ESPD’en udgør den foreløbige dokumentation. Der vil i forbindelse med tilbudsafgivelsen, jf. udbudsbetingelserne afsnit 5.10, blive krævet dokumentation for korrektheden af oplysningerne angivet i ESPD.

• Evt. støtteerklæring

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

ABR18 med præciseringer jf. udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 17/06/2022

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbudsmaterialet kan søges frem via https://rib-software.dk/udbudsportal, udbudsnummer TN420179, hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes via udbudsportalens (RIB) spørgsmål-/svar modul. Spørgsmål vil ligeledes blive besvaret via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 8. juni 2022. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 10. juni 2022.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/05/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 6
Ausgabe
6.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de