Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dänemark, Kopenhagen: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Kopenhagen: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
13/09/2018

  
S176
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2018/S 176-398972

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
København V
1553
Dänemark
Kontaktstelle(n): Liv Oustrup
Telefon: +45 33954915
E-Mail: livou@slks.dk
NUTS-Code: DK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slks.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EU-udbud af totalrådgivning – Den Kongelige Køkkenhave

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

EU-udbud af en totalrådgivningsaftale om teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning vedrørende arkitekt-, og ingeniørarbejder i forbindelse med Nybyggeri og anvendelsesændring af bygninger i relation til Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK032

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning vedrørende arkitekt-, og ingeniørarbejder i forbindelse med Nybyggeri og anvendelsesændring af bygninger i relation til Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot.

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er på Kulturministeriets vegne ejer af arealerne om Graasten Slot. Dermed er SLKS bygherre for dette projekt.

Den Kongelige Køkkenhave er beliggende ved Graasten Slotshave. Adressen er: Felstedvej 8, 6300 Graasten.

Det er besluttet at revitalisere den kongelige køkkenhave, som en åben og tilgængelig kongelig køkkenhave, som en lokal og regional attraktion, i samarbejde med lokale interessenter og med lokal forankring.

Til dette formål skal eksisterende bygninger have en ny anvendelse, og der skal bygges nye bygninger. Udbudsmaterialet beskriver krav og ønsker til anvendelsesændring samt nybyggeri.

Projektet gennemføres kun såfremt aktstykket godkendes af Folketingets Finansudvalg. Såfremt aktstykket ikke godkendes, foreholder Slots- og Kulturstyrelsen sig ret til enten at udskyde tidsplanen eller at annullere udbuddet. Der ydes ingen kompensation til ansøger i dette tilfælde.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 17/12/2018

Ende: 30/06/2020

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver vil blandt de konditionsmæssige ansøgere udvælge de ansøgere der har de mest relevante referencer og mest relevant teknisk og faglig formåen.

Såfremt flere end 5 økonomiske aktører opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de økonomiske aktører, der i lyset af den udbudte opgave og efter en samlet vurdering har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil ordregiver lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave. Det er særligt for denne opgave, at der skal bygges i relativt lille skala, og at byggeriet skal have et lavmeldt formsprog. Konkret vil det blive tillagt positiv betydning, at ansøgerne har særlig erfaring med:

a) løsninger, der er tiltænkt en lille skala og et lavmælt formsprog,

b) løsninger vedrørende tilgængelighed og Universelt Design, der viser forståelse for den grundlæggende præmis om ligeværdighed for alle variationer af brugere uanset funktionsevne,

c) udførelse af opgaver for en offentlig bygherre.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på webadressen https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ – Udbudswebben har titlen TN885118A – 0316 Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot. Projektet gennemføres kun såfremt aktstykket godkendes af Folketingets Finansudvalg. Såfremt aktstykket ikke godkendes, foreholder Slots- og Kulturstyrelsen sig ret til enten at udskyde tidsplanen eller at annullere.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om:

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet;

3) resultat før skat for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om resultat før skat fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

4) Oplysninger om erhvervsansvarsforsikring. Da det kun er muligt at anføre en værdi i ESPD’et, anføres dækningssum ved personskade.

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen (f.eks. en underrådgiver) skal i ansøgerens egen ESPD svare ”ja” til del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder.

Dokumentation for oplysninger om økonomisk og finansiel formåen skal fremgå af ansøger(nes) årsregnskaber. Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver der, til sin tid, skal fremsende dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD’et.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at gennemføre kontrakten, har ordregiver fastsat følgende minimumskrav:

Der må maksimalt være negativ egenkapital i 1 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i ESPD oplyse følgende referencer til brug for bedømmelsen af ansøgers tekniske formåen. Det tillægges positiv vægt, at ansøger har erfaringer med:

a) Referencer på løsning af nybyggeri i lille skala og lavmælt formsprog,

b) Referencer på renoverings- og ombygningsopgaver,

c) Referencer på løsning af tilgængelighedsproblematikker, særligt med fokus på ”Universelt Design”, der bygger på en grundpræmis om ligeværdighed for alle variationer af brugere uanset funktionsevne. I bygningssammenhæng inkluderes blandt andet lys, lyd og farvesætning,

d) Referencer på byggeri, der tydeligt er designet i samspil med grønne omgivelser.

Ansøgerne må maksimalt vedlægge 5 referencer, der beskrives på hver 1 A4-side, skriftstørrelse 10. Den samme reference må gerne anvendes som dokumentation for både pkt. a), b), c) og d). Ordregiver har vurderet, at det på baggrund af denne opgaves særlige karakter er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, at der kan afgives referencer for de seneste 5 år.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på klient og kontaktperson samt eventuelle udtalelser fra klient;

2) Projektets navn og indhold;

3) Kort projektbeskrivelse;

4) Kontraktens værdi, varighed og tidspunkt for opgavens udførelse;

5) Kort beskrivelse af ansøgers rolle i projektet;

6) Ansøgerens korte begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant for vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet til at udføre den udbudte opgave.

Det accepteres, men er ikke et krav, at ansøger, i forlængelse af udfyldt ESPD(er), sender fotos og illustrationer som bilag til referencerne – dog max 1 A4 side pr. bilag, udover selve referencen. Oplyser ansøgeren mere end 5 referencer, medtages alene de 5 førstnævnte referencer ved vurderingen af ansøgningen. Referencer, som er ældre end 5 år, vil ikke blive taget i betragtning.

Endvidere skal ansøger i ESPD’en oplyse årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste 3 år.

Ansøgeren kan i sine referencer medtage opgaver, der ikke er udført af ansøgeren selv, men af en anden juridisk enhed (støttende virksomhed/underrådgiver), såfremt denne anden enhed gennem en skriftlig støtteerklæring har godtgjort, at den pågældende økonomiske aktør stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøgeren, jf. afsnit IV, 8.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, har ordregiver fastsat følgende minimumskrav:

– Ansøger skal samarbejde med en ekspert i tilgængelighed og Universelt Design, der kan rådgive og vejlede i processen med at skabe ligeværdighed for alle typer af brugere. Da der er ganske få eksperter i Universelt Design, udpeges en ekspert af bygherre, og ansøger skal acceptere at samarbejde med denne. Aflønning af ekspert i Universelt Design sker efter direkte aftale mellem bygherre og ekspert.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Det er en betingelse for kontrakten, at de medarbejdere, der skal udføre opgaven, kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsniveauet ”Til tjenestebrug”, og at de kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse i kontraktperioden. Dette gælder både arbejdsledelsen og det udførende personale.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 10/10/2018

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 26/10/2018

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/02/2019

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger vil blive udelukket fra udbudsprocessen:

– Hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

– Hvis ansøger er i en interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren,

– Hvis ansøger har være direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure,

– Hvis ansøger er skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure,

– Hvis ansøger har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 72405708
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet-Adresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud://

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/09/2018

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2018

Anzeige:

Top-Themen

Naturstein
Bauwerksabdichtung <br>Fachartikel und Informationen zum Thema
Balkonsanierung

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

 

Anzeige:

arcguide Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der arcguide-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de