Startseite »

Dänemark, Frederiksberg: Auftragsbekanntmachung (2022/S 186-527026)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Frederiksberg: Auftragsbekanntmachung (2022/S 186-527026)

27/09/2022

  
S186

Dänemark-Frederiksberg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 186-527026

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Frederiksberg Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 11259979
Postanschrift: Frederiksberg Rådhus
Ort: Frederiksberg
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2000
Land: Dänemark
E-Mail: test@test.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72b2faef-8fa3-4448-9ff2-88c752643055/homepage

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72b2faef-8fa3-4448-9ff2-88c752643055/publicMaterial

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72b2faef-8fa3-4448-9ff2-88c752643055/homepage

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72b2faef-8fa3-4448-9ff2-88c752643055/homepage

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftale angående teknisk rådgivning til anlægsprojekter

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dette udbud vedrører rammeaftale angående teknisk rådgivning og bistand i form af enten delt rådgivning eller totalrådgivning til gennemførelse af Anlægsprojekter i Frederiksberg Kommune. Rammeaftalen forventes primært at blive anvendt på Skybrudsprojekter der også kan indeholde elementer af vejprojekter samt byrum og park. Rammeaftalen kan også blive anvendt ved almindelige anlægsprojekter, herunder vej, byrum og park, der ikke indeholder skybrudselementer.

Rådgivers opgaver på projekterne kan variere fra mindre enkeltstående opgaver til egentlige totalrådgivningsopgaver, hvor der både indgår indledende rådgivning, projektering og rådgivning under udførelse, aflevering og idriftsættelse. Enkeltstående opgaver kan eksempelvis udgøre økonomiske overslag, budgetnotater, forundersøgelser, granskning, tilsyn og byggeledelse samt bygherrerådgivning.

Rammeaftalen er indgået med 3 rådgivere og projekter tildeles enten på baggrund af direkte tildeling eller via mini-udbud.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 65 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK01 Hovedstaden

Hauptort der Ausführung:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet gennemføres som et begrænset EU-udbud i henhold til afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015, ”Udbudsloven”, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om deltagelse, men alene egnede ansøgere, der udvælges og opfordres hertil, har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet består af to faser:

1) prækvalifikationsfasen, hvor interesserede aktører ansøger om at blive udvalgt til at afgive tilbud, og

2) tilbudsfasen, hvor de udvalgte ansøgere udarbejder og afgiver tilbud.

Udbudsmaterialet består bl.a. af prækvalifikationsbetingelser vedrører prækvalifikationsfasen, der beskriver kravene til ansøgere og ansøgninger, samt hvordan kommunen foretager udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalen. I dette udbud vil kommunen prækvalificere 6 ansøgere.

For tilbudsfasen gælder udbudsbetingelserne, der beskriver kravene til tilbuddene, og hvordan kommunen vil udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som vil blive tildelt den udbudte kontrakt.

Begge faser af udbuddet gennemføres via udbudssystemet Ethics. Selve realisering af projekterne vil efterfølgende blive håndteret via Byggeprojekt.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 65 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 24

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Frederiksberg Kommune kan forlænge rammeraftalerne i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 6

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Udvælgelsen sker på baggrund af de afgivne referencer i referencekategori 1-4, jf. Udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.3, og efter følgende kriterier:

Udvælgelsen sker på baggrund af, hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer. I denne vurdering lægges der vægt på, at der kan påvises relevante og aktuelle referencer i hver af de 4 referencekategorier samt at referencerne angår sammenlignelige anlægsprojekter (klimasikring/skybrudsprojekt, vejprojekter, anlæg i tæt bebyggede områder samt byrum og parker) og rådgivningsopgaver inden for totalrådgivning, bygherrerådgivning og/eller enkeltstående opgaver. Samt at ansøger har arbejdet i flere faser af projektet som anlægsprogram, dispositionsforslag, projektforslag og udbudsprojekt mv.

I vurderingen af relevante opgaver indgår bl.a. tilsvarende opgavetyper samt størrelser (økonomiske rammer fra 1,5-30 mio.) som angivet i den generelle opgavebeskrivelse for rammeaftalen.

• I referencekategori 1 lægges der tillige vægt på følgende:

Referencer vedr. anlægsprojekter der er udført i tæt bebyggede områder, hvor planlægning, projektering og udførelse har håndteret forhold omkring trafikafvikling og ledningskoordinering, og ansøger har stået for alle ydelser fra indledende rådgivning til aflevering.

• I referencekategori 2 lægges der tillige vægt på følgende:

Referencer vedr. klima/skybrudsprojekter udført i byområde, hvor der er håndteret et større antal m3 vand under jorden, og ansøger har stået for alle ydelser fra indledende rådgivning til aflevering.

• I referencekategori 3 lægges der tillige vægt på følgende:

Referencer vedr. vejprojekter omfattende renovering og/eller nybyg af vejanlæg i bymæssig kontekst, hvor opgaven også omfattede betydelige kloak- og afvandingsarbejder, samt hvor ansøger har stået for alle (eller de fleste) ingeniørmæssige ydelser.

• I referencekategori 4 lægges der tillige vægt på følgende:

Referencer vedr. omfattende renovering eller nybyg af byrums- og/eller parkprojekter i bymæssig kon-tekst, hvor der også indgår brugerinddragelse samt landskabsarkitektoniske løsninger til sikring af aktivitetsfremmede tiltag, bæredygtighed samt biodiversitet og generelt plantekendskab. Der lægges også vægt på referencer, hvor ansøger har stået for alle (elle de fleste) landskabsarkitektoniske ydelser.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Der er option på forlængelse af rammeaftale i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Frederiksberg Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136.

Frederiksberg Kommunen vil endvidere udelukke ansøger,

• hvis ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)

• hvis ansøger har ubetalt, forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøger er etableret, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr. 7)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I ESPD under fanebladet ”Udvælgelse" skal ansøger angive følgende nøgletal for det seneste offentliggjorte årsregnskab

o Nettoomsætning

o Soliditetsgrad

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

A. Nettoomsætning på mindst kr. 20 mio. DKK i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

– Hvis ansøgeren er et konsortium, skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.

B. Soliditetsgrad på mindst 20 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

– Hvis ansøgeren er et konsortium, skal konsortiet samlede soliditetsgrad (sum af egenkapital x 100 / sum af aktiver) opfylde kravet.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I ESPD under fanebladet ”Udvælgelse” eller via referenceblade vedlagt ansøgningen skal ansøger beskrive nedenstående vedr. ansøger tekniske og faglige formåen. Både via formuleringer i ESPD eller reference-blade, skal ansøger sikre sig, at det fremgår hvilken af nedenstående referencekategorier hver reference angår.

I ansøgningen efterspørges oplysninger om referencer i følgende fire referencekategorier, der udbydes efterfølgende:

1. Op til 2 referencer vedr. totalrådgivning til anlægsprojekter i tæt bebyggede områder

2. Op til 2 referencer vedr. totalrådgivning til klimasikringsprojekter/skybrudsprojekter i byområder

3. Op til 2 referencer vedr. ingeniørmæssig rådgivning på vejprojekter

4. Op til 2 referencer vedr. landskabsarkitektonisk rådgivning til byrumsfornyelse og/eller parkprojekt

For at skabe tilstrækkelig konkurrence om opgaven efterspørges referencer, der er igangværende eller færdiggjort senest 5 år inden afgivelse af ansøgning. Ved færdiggjort menes, at rådgivningsydelsen er afsluttet, dog således at dette senest kan udgøre tidspunktet for byggeriets aflevering. Har rådgiver så-ledes udført rådgivning under udførelse er færdiggørelsestidspunktet byggeriets aflevering, også selvom rådgiver evt. har bestået med rådgivningsydelser efter selve afleveringsforretningen (fx ved 1-års efter-synet).

For hver reference under referencekategori 1-4 gælder, at disse skal begrænses til 2-3 A4-sider pr. reference inkl. evt. illustrationer mv. Såfremt én reference fylder mere end 3 A4-sider, vil der alene blive lagt vægt på indholdet i de første 3 A4-sider. Èn reference kan godt anvendes i flere referencekategorier og bør i så fald beskrives specifikt under hver referencekategori.

Frederiksberg Kommune efterspørger både generelle og specifikke oplysninger til hver af ovenstående 4 referencekategorier, der dog ikke kan indsætte i udbudsbekendtgørelsen pga. pladsmangel. Der henvises derfor til Prækvalifikationsbetingelsernes pkt. 4.1.3, hvor de efterspurgte oplysninger er beskrevet.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der stilles ikke minimumskrav til ansøger tekniske og faglige formåen. De efterspurgte referencer i pkt. III.1.3 anvendes i forbindelse med udvælgelsen.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Rammeaftalen er baseret på Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18).

Rammeaftalen indeholder også en arbejdsklausul, jf. afsnit 16.1.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern

Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 25/10/2022

Ortszeit: 12:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Den anslåede værdi på DKK 65 mio. er udtryk for den samlede anslået værdi af alle tre parallelle rammeaftaler. Som følger af den usikkerhed den anslået værdi er opgjort til, er den maksimale værdi af de tre parallelle rammeaftaler samlet fastlagt til DKK 81,5 mio.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/09/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 12
Ausgabe
12.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de