Startseite » Auftragsbekanntmachung »

Dänemark, Esbjerg: Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Esbjerg: Auftragsbekanntmachung

07/04/2020

  
S69
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Dänemark-Esbjerg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 069-164337

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Region Syddanmark
Nationale Identifikationsnummer: 29190909
Postanschrift: Finsensgade 35
Ort: Esbjerg
NUTS-Code: DK032
Postleitzahl: 6700
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Tina Braad
E-Mail: tbr@bechbruun.com
Telefon: +45 25263321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/homepage

Adresse des Beschafferprofils: http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm227869

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/publicMaterial

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/homepage

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/homepage

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Sundhed

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af bygherrerådgivning og mindre tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med ombygning og modernisering af Sydvestjysk Sygehus

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Den udbudte kontrakt omfatter bygherrerådgivning og mindre tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med ombygning og modernisering af Sydvestjysk Sygehus.

Der vil primært være tale om rådgivning i forbindelse med gennemførelse af følgende projekter:

1) Renovering af bygning E, der omfatter E2, ambulatorieklynge/medicinsk sengeafsnit, E2, ambulatorieklynge og E4, kandidatuddannelse i medicin/efteruddannelse, LAKK, klinisk bibliotek samt forskning.

2) Supplering af parkeringsfaciliteter ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg med ca. 600 pladser. Delprojektet gennemføres eventuelt som et OPP-projekt.

3) Renovering af Grindsted sygehus, herunder flytning af medicinsk afsnit i Grindsted til Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og flytning af arbejdsmedicinsk afdeling fra Sydvestjysk Sygehus Esbjerg til Grindsted.

Kontrakten har derudover karakter af en rammeaftale omfattende mindre ombygnings-, renoverings- og moderniseringsopgaver på Sydvestjysk Sygehus.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 DKK

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71300000

71500000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK032

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bygherrerådgivningsydelserne vil overordnet kunne relatere sig til følgende ydelser:

– Brugerinddragelse

– Rådgivning om og udarbejdelse af udbudsstrategier

– Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af EU-udbud af rådgivningskontrakter og entreprisekontrakter i stor-, hoved- og/eller fagentrepriser. Bygherrens paradigmer skal anvendes

– Tilbudsvurdering og kontrahering med rådgivere og entreprenører

– Projektopfølgning

– Tilsyn og styring i forbindelse med projektering og udførelse

– Deltagelse i afleveringsforretning og 1-års gennemgang

– Flytteplanlægning

– Håndtering af IKT

– Teknisk bestillerrådgivning ved gennemførelse af OPP-projektet.

Derudover kan der blive tale om, at bygherrerådgiveren skal bistå med mindre projekteringsydelser i forbindelse med de under punkt II.1.4) anførte projekter, primært i forbindelse med sanerings- og nedbrydningsprojekter samt hel eller delvis projektering af mindre ombygnings-, renoverings- og moderniseringsopgaver på Sydvestjysk Sygehus.

Kontrakten omfatter projekter og opgaver, som igangsættes i perioden fra kontraktunderskrift og frem til 1. juli 2024.

Bygherrerådgivningsydelserne forventes at ligge i niveauet 10-12 mio. DKK, men afhængig af i hvor stort et omfang det besluttes, at rådgiveren skal forestå projektering af delprojekter, vil kontrakten kunne få en værdi op til 20 mio. DKK.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 DKK

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Ende: 01/07/2024

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 3

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på ansøgers referencer. Ved vurderingen af ansøgers referencer vil der blive lagt vægt på, at der ved referencerne illustreres erfaring med brugerinddragelse ved udbud, udarbejdelse af udbudsstrategier samt planlægning og gennemførelse af EU-udbud af såvel rådgivningskontrakter som entreprisekontrakter indenfor de seneste 3 år. Der vil i denne forbindelse blive lagt særlig vægt på, at ansøgers erfaring relaterer sig til renovering og ombygning af sygehuse og behandlingsinstitutioner i drift, herunder erfaring med håndtering af flytning af et sygehus eller andre institutioner i kritiske funktioner i drift.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Region Syddanmark skal som ordregiver kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument(ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning, ansøgers resultat efter skat og ansøgers soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver). Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår, skal ansøger oplyse, hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Ansøger skal have haft en samlet årlig omsætning på mindst 12 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

2) Ansøgers soliditetsgrad skal have været mindst 20 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

3) Ansøgers resultat efter skat skal have været positivt i hvert af de seneste 3 disponible regnskabår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer som bygherrerådgiver, hvor ansøger som en del af sin ydelse har planlagt og gennemført brugerinddragelse og/eller planlagt og gennemført udbud af rådgivnings- og entreprisekontrakter samt efterfølgende bistået bygherren med gennemførelsen af kontrakterne inden for de seneste 3 år. Ved udvælgelse af referencerne skal der være særligt fokus på sygehusprojekter og projekter med relation til tilsvarende behandlingsinstitutioner, herunder projekter vedrørende ombygning og renovering af sygehuse og institutioner i drift.

Ansøger skal ligeledes beskrive sine referencer, hvor ansøger har bistået i forbindelse med planlægning og gennemførelse af flytning, herunder i særdeleshed referencer omfattende flytning af sygehuse eller andre tilsvarende institutioner i drift.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og ansøgers rolle. Beskrivelsen bør således indeholde følgende oplysninger:

— Bygherre

— Projektets karakter

— Entrepriseform

— Ansøgers rolle og ydelser i projektet

— Honorarets størrelse

— Anlægssum

— Varighed af projektet

— Tidspunktet for udførelse af opgaven (udførelsesår og samlet byggetid).

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.

Der må maksimalt afleveres 6 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen

IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 05/05/2020

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 07/05/2020

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klagefristen i forhold til tildeling af kontrakt er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

03/04/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Ausschreibungen
Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur
Titelbild md 5
Ausgabe
5.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de